Søg
 

​11.1 Sundhedsaftale med kommunerne

Samarbejdet reguleres og udvikles inden for rammerne af 4-årige sundhedsaftaler, som udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter fra Regionsråd, kommunalbestyrelser og praksissektoren.

Region Sjælland har gennem en årrække afsat midler til udvikling af det tværsektorielle samarbejde på tværs af region, kommuner og almen praksis.

Sundhedsaftalen er funderet i visionen ”Fælles om bedre sundhed” og tre politiske målsætninger. De overordnede målsætninger er:

  • Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland
  • Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet
  • Mere sundhed for de samme penge

Visionen og de politiske målsætninger sætter tilsammen retningen for det tværsektorielle samarbejde.

Borgeren i centrum

Den seneste sundhedsaftale mellem region og kommuner har i højere grad fokus på indhold og kvalitet i samarbejdet med og om borgeren, hvor de tidligere sundhedsaftaler havde stort fokus på grænser og overgange mellem sektorer. Ud over samarbejdet omkring behandling og pleje, giver sundhedsaftalen mål for genoptræning og rehabilitering og for forebyggelse og sundhedsfremme.

Genoptræning og rehabilitering

Målet med indsatsen er, at borgeren får sammenhængende og effektivt genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, hvor borgerens evne til at klare sig selv ved funktionstab understøttes. Via sundhedsaftalen skabes der klarhed over, hvem der er ansvarlig for at levere genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen.

Sygehus, kommune og almen praksis bidrager hver især til udredningen af borgerens funktionsevne, genoptræningsbehov, rehabiliteringsbehov og –potentiale og denne viden deles mellem de forskellige aktører. Indsatsen tager udgangspunkt i generelle forløbsbeskrivelser, en egentlig forløbsbeskrivelse for rehabilitering af under udarbejdelse.

Tidlige og målrettede genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser er med til at forebygge udvikling eller forværring af kronisk sygdom, blandt andet ved at understøtte, at tilknytningen til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet fastholdes.

I forlængelse af reformerne på arbejdsmarkedet (kontanthjælp, førtids- og fleksjob samt sygedagpenge) er der etableret nye strukturerede samarbejder mellem region og kommuners, som sikrer en helhedsorienteret indsats over for den enkelte borger.

Forebyggelse og sundhedsfremme – en del af den fælles indsats

Alle borgere med behov for det, skal tilbydes en sammenhængende forebyggende indsats, som sætter den enkelte borger i stand til bedst muligt at tage vare på sig selv.

  • Parterne arbejder systematisk med sundhedsfremme og forebyggelse i alle kontakter med borgere
  • Parterne tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og muligheder og tilbyder en kontinuerlig forebyggende indsats
  • Parterne inddrager aktivt borgeren og dennes nære relationer og omgivelser i enhver indsats

Forebyggelsesindsatsen koordineres med øvrige indsatser i borgerens forløb i forhold til behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering og bidrager til at optimere det samlede forløb for borgeren.

Rettidig kommunikation på tværs af sektorerne er et væsentligt element og der er etableret elektronisk henvisning til alle forebyggende tilbud i kommunerne. Alle oplysninger om henvisningspraksis til kommunernes og sygehusenes tilbud inden for forebyggelse og patientuddannelse ses på sundhed.dk.

En væsentlig del af den patientrettede forebyggelsesindsats foregår som uddannelse af patienter og/eller pårørende, og i tæt relation til de fælles forløbsprogrammer under sundhedsaftalen. Forløbsbeskrivelser på områder med høj grad af fælles berøringsflader udarbejdes løbende for at sikre høj kvalitet, koordination og høj patienttilfredshed.

Samarbejde og effektivitet

En af Sundhedsaftalens overordnede målsætning er at samarbejdet skal være effektivt og ”give mere sundhed for pengene”.

Delegation og opgaveoverdragelse

Inden for sundhedsområdet er der en række opgaver, som kan flyttes mellem sektorer (sygehus, kommunale sundhedssystem og almen praksis), fordelen kan for eksempel være et mere hensigtsmæssigt patientforløb.

Samarbejde om delegation på tværs af sektorgrænser er beskrevet i sundhedsaftalen og bygger på følgende overordnede principper og retningslinjer:

  • Kvalitet og patientsikkerhed: Den delegerende part skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed og sikre, at delegationen sker til patientens bedste og lægefagligt, sygeplejefagligt og socialt ansvarligt
  • Opgaverne skal løses på det laveste effektive omkostningsniveau
  • Klare rammer og en klar ansvarsplacering: Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed må ikke føre til, at der sker en generel uplanlagt og uaftalt opgaveoverdragelse 

Fokus på effekten af indsatserne

Implementering og effekt af sundhedsaftalen følges i hele aftaleperioden. Der er fastlagt 10 pejlemærker, som der løbende følges op på. Der måles både på kvalitet og kvantitet og derudover inddrages tillige nationale indikatorer. Primo 2017 gennemføres midtvejsevaluering.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
Andre sider under 11. Tværsektorielt samarbejde
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk