Søg
 

​11.2 Kronisk sygdom

Cirka en tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme. Derudover lever mange med en kronisk sygdom, uden at den er diagnosticeret.

Såvel børn som voksne kan have en kronisk sygdom, og det omfatter både somatiske (fysiske) og psykiske sygdomme.

Hvad er en kronisk sygdom?

Kronisk sygdom er blandt andet karakteriseret ved følgende:

 • Tilstanden er vedvarende og fører ubehandlet til dårligere livskvalitet og/eller tidligere død
 • Jo tidligere sygdommen opspores, jo større muligheder er der for at forbedre prognosen og forebygge forværring (proaktiv indsats)
 • Sygdommen har blivende følger
 • Der er behov for langvarig behandling eller pleje
 • Der er behov for rehabilitering

Sammenhæng i indsatserne

Behandling af patienter med kroniske sygdommer består af mange forskellige sundhedsfaglige indsatser i løbet af et sygdomsforløb. Det er derfor vigtigt, at der sikres sammenhæng mellem indsatserne. Patienterne skal opleve et sammenhængende sygdomsforløb og patienten og de involverede sundhedsprofessionelle skal have en fælles målsætning for forløbet.

At lære at leve med en kronisk sygdom

Som kroniker er det vigtigt at lære at leve med sin sygdom. Borgeren skal hjælpes til at udøve egenomsorg og mestre livet med kronisk sygdom. Det skal sikres, at patienten tilegner sig de nødvendige kompetencer og at de enkelte dele i et forløb giver de klinisk bedst opnåelige resultater.

Særlige fokusområder i Region Sjælland

I Region Sjælland har der i de senere år været særlig fokus på følgende indsatser:

Forløbsprogrammer for store kroniske sygdomme

Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand. Programmet sikrer, at det er de seneste anbefalinger der anvendes i regioner, kommuner og hos praktiserende læger. Der er en præcis beskrivelse af opgavefordelingen med klar angivelse af, hvem der skal kommunikere hvad, til hvem og hvornår.

Region Sjælland har sammen med de 17 kommuner og almen praksis i regionen besluttet, at udarbejde forløbsprogrammer for følgende sygdomsområder:

 • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
 • Kronisk hjertesygdom
 • Diabetes
 • Skizofreni
 • Rygproblemer
 • Demens

Som en del af Kræftplan III har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Region Sjælland er med til at gennemføre dette for patienter her i regionen.

Patientuddannelser

En væsentlig del af den patientrettede forebyggelsesindsats foregår som uddannelse af patienter og/eller pårørende. Uddannelserne er i tråd med forløbsprogrammerne.

Kommunerne og regionen sikrer sammen en høj kvalitet i patientuddannelserne. Uddannelserne udbydes i de fleste tilfælde af kommunerne.

Deling af viden

Regionen varetager som udgangspunkt administrationen af de fælles initiativer. Regionen tilbyder også sundhedspædagogiske kurser til underviserne. Det er også regionen, der opsamler al den gode viden og deler det blandt andet via regionens hjemmeside. Derved kan indholdet i uddannelserne komme flere til gavn.

Helbredsprofilen.dk

Helbredsprofilen.dk formidler blandt andet viden om visse kronisk sygdomme til patienter og pårørende, primært ved brug af korte film.

Formålet med Helbredsprofilen er at gøre borgeren mere bevidst om egen sygdom og øge kvaliteten af samarbejdet mellem behandler og borger. Desuden indeholder Helbredsprofilen en række værktøjer, der kan bruges af den enkelte patient, og som kan indgå i behandlingsforløb.


Indsatser for særlige målgrupper

Enkelte grupper af kroniske patienter oplever særlige udfordringer, herunder langvarige og komplekse patientforløb på tværs af sektorer.

Det gælder blandt andet for patienter med KOL. Derfor er der etableret en forsøgsordning med et KOL-kompetencecenter på Næstved Sygehus. Ligeledes er der igangsat en forsøgsordning med aktiv patientstøtte til KOL-patienter. Læs mere om KOL kompetencecenter.​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
Andre sider under 11. Tværsektorielt samarbejde
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk