Søg
 

9.2 Patienten som partner

Med vision og handleplan for ”Patienten som partner” har Region Sjælland lagt en klar og ambitiøs retning for et styrket samarbejde mellem patienter, pårørende og sundhedsvæsen. Et samarbejde, der skal bidrage til at øge kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet samtidig med, at patienttilfredsheden stiger.

Patienten som partner indeholder to hovedspor:

 • Involvering af patienten i egen behandling
 • Involvering af borgere og brugere i udvikling af regionens sundhedsvæsen

Det overordnede mål med Patienten som partner er et endnu bedre sundhedsvæsen, hvor forebyggelse, behandling og pleje modsvarer patientens forventninger og ressourcer i balance med de ressourcer, der er til rådighed. Patienten som partner skal dermed bidrage til at øge brugernes tilfredshed såvel som systemets effektivitet.

Arbejdet med Patienten som partner kræver handling på flere områder, herunder øget inddragelse af borgere og fokus på patientkommunikation.

Inddragelse af borgerne i udviklingen af sundhedsvæsenet

Overordnet udvikling af regionens sundhedsvæsen i samarbejde med borgerne i regionen skal ske såvel lokalt på sygehusene, som centralt i administrationen.

Lokalt sker involvering for eksempel i brugerråd, når der skal bygges nyt eller ændres på eksisterende tilbud. Centralt sikres involvering af borgere ved borgermøder, i borgerpaneler, som deltagere i projektgrupper med videre.

Kulturkampagne med fokus på de gode historier

For at få et sundhedsvæsen, som i endnu højere grad fungerer på patienternes præmisser, er der behov for ændringer i kulturen. Kulturændringer kræver en flerårig indsats og regionen har planlagt og gennemført en række konkrete tiltag, der samlet udgør en kulturkampagne.

Kulturkampagnen sætter fokus på de gode historier, som viser, at patientinddragelse rummer muligheder for

 • at styrke den sundhedsfaglige kvalitet
 • at løfte patienttilfredsheden
 • at levere mere sundhed for pengene

Kampagnen skal bidrage til et ændret fokus i retning af mere og systematisk involvering af patienter og pårørende i udviklingen af sundhedsvæsenet.

Samtidig foregår arbejdet i respekt for, at kulturforandringer i høj grad skal skabes lokalt. Der er således igangsat lokalt definerede indsatser på alle regionens sygehuse.

”Sammen opnår vi mere”

I det praktiske arbejde med den ønskede kulturforandring, er der i 2015 udviklet en fælles metodisk tilgang ”Sammen opnår vi mere”. Formålet er at involvere patienter og pårørende i udviklingen af sygehusenes tilbud og indsatsen rummer følgende tre elementer:

 • Indsamling og analyse af kendte data (LUP og patienthenvendelser)
 • Feedbackmøder, hvor patienter/pårørende interviewes om deres oplevelser, mens personale lytter på
 • Ideudviklingsworkshop, hvor personalet med afsæt i patienternes oplevelser igangsætter konkrete forbedringstiltag

Læs mere om LUP i kapitel 3 og på patientoplevelser.dk/lup

Erfaringer og gode ideer udbredes til alle sygehusene i regionen og sker blandt andet i form af kampagner og via udvikling og samarbejde på tværs af sygehuse og afdelinger.

God patientkommunikation

Patienter og pårørende har brug for let adgang til relevant og forståelig information om deres patientforløb. Patienten som partner sætter fokus på den gode kommunikation mellem patient og behandler ved sikre, at

 • Patienten har adgang til information og dialog når behovet opstår
 • Informationen gives i den form, som er bedst for den enkelte patient

I de kommende år omlægges patientkommunikationen i retning af digitalisering, visualisering og standardisering. I et specialiseret sundhedsvæsen, hvor patienten ofte er i kontakt med flere sygehuse og afdelinger, skal patienten opleve, at der er ensartethed og sammenhæng i kommunikationen i det samlede forløb.

Tre digitale platforme styrer arbejdet med patientkommunikation. Det drejer sig om

 • Regionens hjemmeside, som fortsat vil være hovedindgangen for en lang række informationer
 • Sundhedsplatformen, som rummer en række mere behandlingsspecifikke informationer og selvbetjeningsløsninger
 • Helbredsprofilen.dk, som i bredere forstand formidler viden og erfaringer med livet med sygdom til patienter og deres pårørende og til medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Alle borgere har direkte adgang til Helbredsprofilen, den indgår også som en del af behandlingstilbuddene eksempelvis i træningsforløb og på patientuddannelserne. ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk