Søg
 

6.1 Sygehusplan

Region Sjællands sygehusplan beskriver antal, størrelse og placering af sygehusene i regionen. Regionsrådet vedtog planen i 2010 og den er planlagt endeligt gennemført i 2022. I den mellemliggende periode sker der en gradvis udvikling og omstilling af sygehusvæsenet i Region Sjælland, som allerede er godt i gang.

Med sygehusplanen ønsker Regionsrådet at tilpasse regionens sygehusvæsen til udviklingen inden for lægevidenskaben, befolkningssammensætningen og generelle tendenser inden for landets samlede sygehusvæsen. Det drejer sig blandt andet om:

 • Mere specialiseret behandling, der kræver færre, men større sygehuse
 • Generel mangel på læger og øvrigt sundhedspersonale
 • En større (og stigende) andel af ældre borgere samt
 • Regionens geografi

Akutsygehuse og specialsygehuse

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning om, at

 • flest mulige borgere behandles i egen region
 • mest muligt af den specialiserede behandling tilbydes i egen region
 • alle borgere sikres mulighed for akut behandling

Derfor besluttede Regionsrådet med Sygehusplan 2010, at der i Region Sjælland skal være akutsygehuse placeret i Nykøbing Falster (syd), Holbæk (nord), Slagelse (vest) og Køge (øst).

Foruden de fire akutsygehuse vil der være specialsygehuse i Roskilde og Næstved, hvor der primært skal varetages elektiv ambulant behandling, dvs. planlagt behandling, som afsluttes samme dag. På disse sygehuse vil der også være skadeklinikker, der kan tage sig af mindre skader.

Region Sjælland får et universitetshospital

Et centralt element i den nye sygehusstruktur er etableringen af et universitetshospital i Region Sjælland. Regionsrådet har besluttet, at akutsygehuset i Køge skal udvikles til Sjællands Universitetshospital og dermed være regionen hovedsygehus.

Med placeringen i Køge opnås den bedst mulige tilgængelighed for alle regionens borgere, og der er mulighed for at bygge til, frem for at bygge nyt. Universitetshospitalet tages i brug løbende fra 2018, byggeriet forventes færdiggjort i 2022.

Universitetshospitalet får en særlig rolle, da det skal:

 • være akutsygehus for cirka en tredjedel af regionens befolkning
 • huse al specialiseret behandling i regionen (bortset fra enkelte funktioner, for eksempel arbejdsmedicin)
 • skal varetage forsknings- og undervisningsopgaver på højt niveau

Med Sjællands Universitetshospital som regionens hovedsygehus får borgerne et bredere og mere sammenhængende behandlingstilbud. Samtidig udvikles et stærkt fagligt miljø for det sundhedsfaglige personale og det medfører gevinster for både patienter, sygehuse og regionen som helhed.

Sygehusbyggeri i Køge
Sygehusbyggeriet i Køge er et Kvalitetsfondsbyggeri til 4,0 milliarder kroner.

Med etableringen af Sjællands Universitetshospital, er der universitetshospitaler i alle landets fem regioner.

Løbende ændringer i sygehusstrukturen frem mod 2022

Sygehusplanen fra 2010 tog udgangspunkt i sygehusstrukturen fra 2007, som bestod af i alt 11 sygehuse placeret i de tre tidligere amter Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt og Roskilde Amt. Antallet af sygehuse er aktuelt 7 og skal reduceres med yderligere ét sygehus (Ringsted Sygehus) frem mod 2022. Ændringerne fremgår af følgende figur:

Billedet viser sygehusstruktur i Region Sjælland i henholdsvis 2007, 2016 og 2020.

Ændring af den overordnede sygehusstruktur har medført, og vil fortsat medføre, mange lokale ændringer i regionen. Af centrale ændringer kan nævnes:

 • Sygehusene i Kalundborg, Nakskov, Fakse og Korsør er lukkede. Der er i stedet oprettet sundhedscentre i de tre førstnævnte byer
 • Sygehusaktiviteterne på Ringsted Sygehus udfases i takt med at Sjællands Universitetshospital bygges færdig i årene 2018-2022
 • De akutte funktioner fra Næstved Sygehus flyttes til Slagelse og Nykøbing F. sygehuse i 2016
 • En del af de akutte funktioner fra Roskilde Sygehus flyttes til Holbæk Sygehus i 2016
 • Funktionerne på Roskilde Sygehus flyttes gradvist til Sjællands Universitetshospital i Køge i årene 2018-2022
 • De enkelte sygehusafdelinger udvikles og gøres mere specialiserede
 • Kapaciteten på de enkelte sygehusafdelinger udbygges

Sundhedscentre
Der er sundhedscentre i Kalundborg, Nakskov, Fakse, Vordingborg, Maribo, Stege, Odsherred og Nykøbing Sjælland.

Disse omstruktureringer fortsætter i takt med at Sjællands Universitetshospital tages i brug. Samtidig får de enkelte sygehuse deres egen profil i forhold til behandlingstilbud og grad af specialisering.

De enkelte sygehuses profil er beskrevet her:


Se filmen om regionens visioner for fremtidens sygehusvæsen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.05.16
Opdateret
13.08.20
Link til denne side:
Andre sider under 6. Regionens sygehusvæsen - ny sygehusstruktur på vej
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk