Søg
 

6.1 Sygehusplan

Region Sjællands sygehusplan beskriver antal, størrelse og placering af sygehusene i regionen. Regionsrådet vedtog planen i 2010 og den er planlagt endeligt gennemført i 2025. I den mellemliggende periode sker der en gradvis udvikling og omstilling af sygehusvæsenet i Region Sjælland. 

Med sygehusplanen ønsker Regionsrådet at tilpasse regionens sygehusvæsen til udviklingen inden for lægevidenskaben, befolkningssammensætningen og generelle tendenser inden for landets samlede sygehusvæsen. Det drejer sig blandt andet om: 

 • Mere specialiseret behandling på færre sygehuse

 • Generel mangel på læger og øvrigt sundhedspersonale

 • En større (og stigende) andel af ældre borgere samt

 • Regionens geografi

Akutsygehuse og specialsygehuse

Sygehusplanen beskriver en struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning om, at:

 • Flest mulige borgere behandles i egen region
 • Mest muligt af den specialiserede behandling tilbydes i egen region
 • Alle borgere sikres mulighed for akut behandling

Derfor har Regionsrådet med Sygehusplan 2010 besluttet, at der i Region Sjælland skal være akutsygehuse placeret i Nykøbing Falster (syd), Holbæk (nord), Slagelse (vest) og Køge (øst).

Foruden de fire akutsygehuse vil der være specialsygehuse i Roskilde og Næstved, hvor der primært skal varetages elektiv ambulant behandling, dvs. planlagt behandling, som afsluttes samme dag. På disse sygehuse vil der også fortsat være skadestuer, der kan tage sig af mindre skader.

Region Sjællands universitetshospital

Et centralt element i sygehusstrukturen er etableringen af et Sjællands Universitetshospital i Køge, som dermed er regionen hovedsygehus.

Med placeringen i Køge opnås den bedst mulige tilgængelighed for alle regionens borgere, og der er mulighed for at bygge til på det eksisterende sygehus, frem for at bygge helt nyt. Universitetshospitalet er taget i brug løbende fra 2018, byggeriet forventes færdiggjort i 2025.

Universitetshospitalet får en særlig rolle, da det skal:

 • Være akutsygehus for cirka en tredjedel af regionens befolkning
 • Huse al specialiseret behandling i regionen (bortset fra enkelte funktioner, for eksempel arbejdsmedicin)
 • Skal varetage forsknings- og undervisningsopgaver på højt niveau

Med Sjællands Universitetshospital som regionens hovedsygehus får borgerne et bredere og mere sammenhængende behandlingstilbud. Samtidig udvikles et stærkt fagligt miljø for det sundhedsfaglige personale og det medfører gevinster for både patienter, sygehuse og regionen som helhed.

Sygehusbyggeri i Køge
Sygehusbyggeriet i Køge er et Kvalitetsfondsbyggeri til 4,0 milliarder kroner.


Med etableringen af Sjællands Universitetshospital, er der universitetshospitaler i alle landets fem regioner.Løbende ændringer i sygehusstrukturen frem mod 2025

Sygehusplanen fra 2010 tog udgangspunkt i sygehusstrukturen fra 2007, som bestod af i alt 11 sygehuse placeret i de tre tidligere amter Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt og Roskilde Amt. Antallet af sygehuse er aktuelt 7 og skal reduceres med yderligere ét sygehus (Ringsted Sygehus) frem mod 2022. Ændringerne fremgår af følgende figur: 

Billedet viser sygehusstruktur i Region Sjælland i henholdsvis 2007, 2016 og 2020.

Ændring af den overordnede sygehusstruktur har medført, og vil fortsat medføre, mange lokale ændringer i regionen. Af centrale ændringer kan nævnes:

 • Sygehusene i Kalundborg, Nakskov, Fakse, Korsør og Ringsted er lukkede. Der er i stedet oprettet sundhedscentre i de tre førstnævnte byer
 • De akutte funktioner fra Næstved Sygehus er flyttet til hhv. Slagelse og Nykøbing F. sygehuse i 2016
 • En del af de akutte funktioner fra Roskilde Sygehus er flyttet til Holbæk Sygehus i 2016
 • Hovedparten af funktionerne på Roskilde Sygehus flyttes gradvist til Sjællands Universitetshospital i Køge i årene 2022-2025
 • De enkelte sygehusafdelinger udvikles og gøres mere specialiserede
 • Kapaciteten på de enkelte sygehusafdelinger udbygges 

Sundhedscentre
Der er sundhedscentre i Kalundborg, Nakskov, Fakse, Vordingborg, Maribo, Stege, Odsherred og Nykøbing Sjælland.

Disse omstruktureringer fortsætter i takt med at Sjællands Universitetshospital tages i brug. Samtidig får de enkelte sygehuse deres egen profil i forhold til behandlingstilbud og grad af specialisering. De enkelte sygehuses profil er beskrevet her:


Se filmen om regionens visioner for fremtidens sygehusvæsen

Sygehusplanen justeres løbende, ligesom nogle elementer er fremrykket undervejs, idet der opstår nye behov, der ikke var taget højde for, da planen blev udarbejdet i 2010.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.05.16
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
Andre sider under 6. Regionens sygehusvæsen - ny sygehusstruktur på vej
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk