Søg
 

6.2 Patient på Region Sjællands sygehuse

Borgere, som har brug for sygehusbehandling, bliver henvist til ét af regionens sygehuse. Regionen har fire akutsygehuse, de er beliggende i Nykøbing F.SlagelseHolbæk og Køge.

Regionen får med sygehusplanen også to specialsygehuse (i Næstved og Roskilde), som primært varetager elektiv ambulant behandling, dvs. planlagt behandling som afsluttes samme dag, og tillige råder over skadeklinikker, der kan tage sig af mindre skader.

Næstved Sygehus er på vej til at blive specialsygehus, mens sygehuset i Roskilde varetager en væsentlig del af den specialiserede behandling indtil universitetshospitalet i Køge er færdigbygget.

Henvisning fra praktiserende læge

Borgere henvises til sygehusbehandling af praktiserende læge, hvis der er behov for yderligere undersøgelse og behandling end lægen kan tilbyde. Undersøgelse og behandling kan enten være planlagt, så man i forvejen kender tid og sted eller det kan ske akut, hvis man rammes af akut sygdom eller skade.

På sygehuset kan undersøgelse og behandling ske

  • under indlæggelse med overnatning på sygehuset
  • i et forløb, hvor borgere kommer hjem samme dag, det kaldes også ambulant behandling.

Adgang til akut behandling

I Region Sjælland skal man visiteres til regionens akutte behandlingstilbud. Det betyder, at man som udgangspunkt ikke kan modtage behandling på akutafdelinger, skadestuer m.v. uden forudgående kontakt til 112, egen læge/lægevagten eller Akuttelefonen.

Der er således tre forskellige indgange til akut behandling i Region Sjællands sygehusvæsen:

  • Ved alvorlig eller livstruende sygdom eller skade ringes 112, og patienten indbringes til den nærmeste akutafdeling, som kan håndtere den pågældende sygdom/skade

  • Ved øvrig akut sygdom kontaktes egen læge (i dagtid på hverdage) eller lægevagten. Ved behov kan egen læge/lægevagten henvise til akutafdeling

  • Ved mindre skader kontaktes Akuttelefonen i Region Sjælland på 70 15 07 08

Akuttelefonen besvares af behandlersygeplejersker fra regionens fire akutafdelinger, som sikrer, at de personer, der ringer ind, bliver henvist til rette sted eller behandling. Det vil typisk være den nærmeste akutmodtagelse/skadestue, men kan også være for eksempel en skadeklinik, lægevagten, egen læge eller egenomsorg. Viser et opkald sig at være et tilfælde af alvorlig akut sygdom, henvises der til akutafdeling.

Ud over ovenstående er der adgang til akut psykiatrisk behandling i Psykiatrien i Region Sjælland. Dette er beskrevet i afsnit 7.

Mere ambulant behandling

Mere og mere behandling varetages ambulant. Det skyldes blandt andet, at nye operationsteknikker og arbejdsgange medfører hurtigere og mere skånsom behandling. Samtidig viser erfaringen også, at de fleste patienter kommer sig hurtigere efter et indgreb, når de hurtigt kommer i gang igen i stedet for at ligge i sengen.

Det vurderes altid fra patient til patient, om behandlingen skal foregå ambulant eller under indlæggelse.

Samtidig udvikles og udvides mulighederne for digitale sundhedsløsninger, som borgeren kan modtage i eget hjem og som understøtter mulighederne for at leve et liv med sygdom med færre besøg på regionens sygehuse. Læs mere herom i afsnit 2.3 og kapitel 5.

Enheder for tværfaglig udredning og behandling 

På alle akut- og specialsygehuse blev der i 2016 etableret enheder for tværfaglig udredning og behandling.

Hver enhed består af et tværfagligt center samt et diagnostisk center, hvor læger fra en række specialer tilbyder et sammenhængende udredningsforløb efter princippet om at ”lægen kommer til patienten” i stedet for ”patienten kommer til lægen”. Der er tale om ikke-akutte, ambulante forløb, hvor en ansvarlig speciallæge er tovholder på hele forløbet.

Det tværfaglige center er for multisyge patienter, som har en eller flere kroniske sygdomme, og hvor der er behov for en bedre koordinering i behandlingsforløbet. Behandling og opfølgning skal så vidt muligt ske efter princippet ”samme dag- samme tag”.

Det diagnostiske center er for patienter, som har uklare symptomer og ikke entydigt hører til ét speciale.

Med enheder for tværfaglig udredning og behandling på alle seks sygehuse i regionen, sikres der nærhed og ensartede tilbud til regionens borgere.

Patientansvarlig læge

Patienter på regionens sygehuse kan efter konkret vurdering få tilknyttet en patientansvarlig læge. Det er et fælles initiativ fra Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger.

Patientansvarlig læge er en ordning, der skal give mere sammenhæng og tryghed under forløb på sygehuset. Det er patientens læge på afdeling eller i ambulatoriet, som vurderer, om en patient skal have tilbudt en patientansvarlig læge.

Den patientansvarlige læge har ansvar for, at patienten er inddraget i beslutninger om forløbet. Patienten og patientens pårørende kan således kontakte den patientansvarlige læge, hvis der er tvivl om noget i forhold til forløbet eller der er spørgsmål til behandling eller undersøgelser.

Patienter som behandles på flere afdelinger og har spørgsmål til en konkret undersøgelse eller behandling, opfordres til at spørge den læge, der udfører undersøgelsen eller behandlingen.

Læs mere om patientsansvarlig læge her

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.05.16
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
Andre sider under 6. Regionens sygehusvæsen - ny sygehusstruktur på vej
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk