Søg
 

7.1 Behandlingstilbud i Psykiatrien

Akut opståede sygdomme

Borgere der har akut behov for psykiatrisk hjælp modtages døgnet rundet på Psykiatrisk Akutmodtagelse. Patienterne kan ind­lægges i akutmodtagelsen i få dage, hvorefter de enten udskri­ves og eventuelt får ambulant behandling eller overflyttes til et sengeafsnit, hvis indlæggelsen forventes at vare i længere tid.

Almen psykiatriske sygdomme

Sengeafsnittene modtager patienter til observation og behand­ling for alle former for akutte, psykotiske og ikke-psykotiske lidelser. Der lægges vægt på både fysiske og kreative aktivite­ter, individuelt eller i grupper, afhængigt af patientens tilstand. Desuden har patienter mulighed for samtaler med læge og kon­taktperson.

Patienter med langvarige psykiske lidelser med behov for be­handling og støtte over længere tid tilbydes ambulant og tværfaglig behandling i Distriktspsykiatrien. Behandlingen foregår enten hjemme hos patienten eller som dagtilbud. Psykiatrien har desuden en række psykiatriske klinikker til udredning og behandling af ikke-psykotiske lidelser, affektive sindslidelser og psykoser.

Tidlig opsporing af psykose
Psykiatrien har en hotline for borgere til tidlig opsporing af psykose. Ved mistanke om psykose tilbydes en samtale for at afklare psykosesymptomerne inden for 24 timer eller ved først­kommende hverdag. I forlængelse heraf tilbyder Psykiatrien et toårigt intensivt forløb til borgere, der for første gang får symp­tomer på en psykose.
Læs mere: Tidlig Opsporing af Psykose - hotline

Ældrepsykiatriske sygdomme

De ældrepsykiatriske sengeafsnit har tilbud til patienter med psykisk sygdom og henvender sig til patienter, som er 75 år eller derover samt til patienter fra 65 år og opefter med de­menssygdomme med psykiatriske symptomer og/eller svære adfærdsforstyrrelser. Der tilbydes også ambulant behandling. To hukommelsesklinikker tilbyder udredning af patienter for hukom­melsessygdomme.

Børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og ungdomspsykiatrien har sengeafsnit og ambulante klinikker til børn og unge op til 18 år samt til spiseforstyrrede i alle aldersgrupper. Der er også et ambulant tilbud til børn og unge, som har forsøgt at begå selvmord eller har selvmordstanker, men som ellers ikke har behov for psykiatrisk behandling.

Retspsykiatriske patienter

På de åbne retspsykiatriske afsnit modtages ikke-flugtfarlige patienter med dom til anbringelse eller behandling, og som har behov for et længerevarende behandlingsforløb. De lukkede afsnit modtager flere forskellige typer af pa­tienter, blandt andet patienter med dom til anbringelse eller behandling. Der modtages også patienter, der skal observeres i forbindelse med en retssag samt varetægtssurrogatanbragte patienter. Sikringsafdelingen i Slagelse er en højt specialiseret funk­tion, som modtager patienter fra hele landet. Patienter, der er indlagt her, har enten en retslig kendelse eller et farlig­hedsdekret fra Justitsministeriet.

Øvrige behandlingstilbud

Voksne traumatiserede flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, som har alvorlige psykiske problemer, tilbydes ambulant behandling i Psykiatrien.

Patienter med psykiske lidelser, der overvejende viser sig som fysiske (somatiske) symptomer som for eksempel smerter, træthed, svimmelhed, kramper, lammelser og andet, der ikke er fundet en lægelig forklaring på, eller som der ikke kan gives en fysisk diagnose for, tilbydes behandling i Klinik for Liaisonpsykiatri.

Specialiserede klinikker tilbyder behandling og professionel hjælp i forbindelse med selvmordstanker og selvmordsforsøg. Tilbuddet er til personer, der ikke i forvejen er i psykiatrisk behandling, og også til pårørende. Psykiatrien behandler også udviklingshæmmede borgere med alvorlig psykisk sygdom og/eller betydelige adfærdsproblemer. Sexologisk Regionsklinik behandler sexologiske problemstillinger, for eksempel gennem samtaleterapi.

Lige adgang til behandling

For at sikre alle borgere i regionen en lige adgang til psykiatriske behandlingstilbud er der én indgang til Psykia­trien, Psykiatriens Visitationsklinik, hvor borgerne henvises til relevant behandlingstilbud. Psykiatrien arbejder for at sikre ensartede tilbud og kvalitet i regionen. Med pakkeforløb for mennesker med for eksempel depression eller angst målrettes indsatsen med et fastlagt behandlingsforløb.

Læs mere: Psykiatrisk Visitationsklinik

Udvikling og samarbejde

Sikker Psykiatri
Sikker Psykiatri er et landsdækkende projekt, hvor Psykiatrien arbejder med blandt andet sik­ker medicinering, selvmordsforebyggelse og nedbringelse af tvang. Der arbejdes på at nedbringe antallet af utilsigtede skader og uventet død (inklu­siv selvmord).

Læs mere: Sikker psykiatri

Indsatsen i de forskellige sektorer koordineres for at få borgerens liv til at hænge sammen trods psykisk sygdom, både arbejdsliv, familieliv, fysisk velvære osv. Psykiatrien har et tæt samarbejde med kommunerne i Region Sjælland, som også har tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger. Der samarbejdes om udvikling af nye tilbud med fokus på, at det skal være let­tere og bedre at være bruger af Psykiatrien. Ud over samarbejdsprojekterne udvikler Psykiatrien løbende kvaliteten af egne tilbud.

Brugerstyrede indlæggelser Region Sjælland har indgået partnerskabsaftale med Sundheds- og ældreministeriet om nedbringelse af bæltefikseringen med 50 procent uden samtidig stigning i andre tvangsformer inden 2020. For at nå målet inden 2020, arbejdes der indgående med en lang række indsatser, som blandt andet indbefatter kompetenceudvikling af medarbejdere i Psykiatrien, indlæggelses- og eftersamtaler, tilbud om fysiske aktiviteter, analyser af hændelser med bæltefiksering og udviklings-projekter inden for blandt andet brugerstyrede indlæggelser.

Forskning og uddannelse i Psykiatrien
Forskningsenheden i Psykiatrien arbejder med projekter, der skal forbedre diagnosticering og behandling af psyki­ske sygdomme. Forskningen er især fordelt på fire områder:

  • Unge med psykoser
  • Personlighed-sforstyrrelser
  • Retspsykiatri
  • Børne- og ungdomspsykiatri.

Læs mere: Psykiatrisk Forskningsenhed

Psykiatrien uddanner speciallæger, specialsygeplejersker og – som noget nyt - special­psykologer. Psykiatrien er desuden uddannelsessted for mange forskellige fag­grupper. Hvert år er der mange læge- og sygeplejerskestuderende i praktik. Desuden er der studerende og elever inden for en lang række uddannelser som fx social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lægesekretæ­rer, pædagoger, ernæringsassistenter, reddere og kliniske diæti­ster.

Særlig informationsindsats hjælper patienter og pårørende

Psykiatrien tilbyder via PsykInfo oplysning og viden om psykisk sygdom og Psykiatriens tilbud. Formålet er at skabe større åbenhed og mindske tabu omkring psykisk sygdom samt at medvirke til tidlig opsporing.

Læs mere: PsykInfo

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
Andre sider under 7. Psykiatrisk behandling i Region Sjælland
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk