Søg
 

7.1 Behandlingstilbud i Psykiatrien

Akut opståede sygdomme

Psykiatrisk Akutmodtagelse modtager døgnet rundt borgere, der har akut behov for psykiatrisk hjælp. Patienterne kan ind­lægges i akutmodtagelsen i få dage, hvorefter de enten udskri­ves og eventuelt får ambulant behandling eller overflyttes til et sengeafsnit, hvis indlæggelsen skal vare i længere tid. Til akutmodtagelserne er knyttet ambulante akutteams (AAT), der skal sikre hurtig opsporing og tæt samarbejde i den akutte fase. 

Almen psykiatriske sygdomme

Sengeafsnittene modtager patienter til observation og behand­ling for alle former for akutte, psykotiske og ikke-psykotiske lidelser. Der lægges vægt på både fysiske og kreative aktivite­ter, individuelt eller i grupper, afhængigt af patientens tilstand. Desuden har patienter mulighed for samtaler med læge og kon­taktperson.

I Distriktspsykiatrien tilbydes fleksibel, opsøgende og tværfaglig ambulant behandling til patienter med langvarige psykiske lidelser med behov for behandling og støtte over længere tid. Behandlingen foregår som individuelle eller gruppesamtaler - enten hjemme hos patienten, som dagtilbud eller via videokonference.  

Psykiatrien har en hotline for borgere til tidlig opsporing af psykose. Ved mistanke om psykose tilbydes en samtale for at afklare psykosesymptomerne inden for 24 timer eller ved først­kommende hverdag.
I forlængelse heraf tilbyder Psykiatrien et toårigt intensivt forløb til borgere, der for første gang får symp­tomer på en psykose.
TOP - Tidlig Opsporing af Psykose - hotline

Psykiatrien har desuden en række psykiatriske klinikker til udredning og behandling af ikke-psykotiske lidelser, affektive sindslidelser og psykoser.

Ældrepsykiatriske sygdomme

De ældrepsykiatriske sengeafsnit har tilbud til patienter med psykisk sygdom og henvender sig til patienter, som er 75 år eller derover samt til patienter fra 65 år og opefter med de­menssygdomme med psykiatriske symptomer og/eller svære adfærdsforstyrrelser. Der tilbydes også ambulant behandling til ældre borgere.

Børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og ungdomspsykiatrien har sengeafsnit og ambulante klinikker til børn og unge op til 18 år samt til mennesker med spiseforstyrrelser i alle aldersgrupper.

Bakkehuset i Roskilde er en tværsektoriel enhed, som er forankret i Børne- og ungdomspsykiatrien. Bakkehuset forebygger akutte indlæggelser hos børn og unge med psykiske vanskeligheder, skaber øget sammenhæng i forløb og koordinerer mellem sektorerne.

I Bakkehuset bliver de børn, unge og deres familier, der har henvendt sig i en psykiatrisk akutmodtagelse, men som ikke har brug for en akut indlæggelse, tilbudt behandling og en koordineret tværsektoriel indsats. Der er desuden et ambulant tilbud til børn og unge, som har forsøgt at begå selvmord eller har selvmordstanker, men som ellers ikke har behov for psykiatrisk behandling.

Læs mere om Bakkehuset her.

Retspsykiatriske patienter

På de åbne retspsykiatriske afsnit modtages ikke-flugtfarlige patienter med dom til anbringelse eller behandling, og som har behov for et længerevarende behandlingsforløb. De lukkede afsnit modtager flere forskellige typer af pa­tienter, blandt andet patienter med dom til anbringelse eller behandling. Der modtages også patienter, der skal observeres i forbindelse med en retssag samt varetægtssurrogatanbragte patienter. Sikringsafdelingen i Slagelse er en højt specialiseret funk­tion, som modtager patienter fra hele landet. Patienter, der er indlagt her, har enten en retslig kendelse eller et farlig­hedsdekret fra Justitsministeriet.

Øvrige behandlingstilbud

Psykiatrien tilbyder ambulant behandling til voksne traumatiserede flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, som har alvorlige psykiske problemer.

Specialiserede klinikker tilbyder behandling og professionel hjælp i forbindelse med selvmordstanker og selvmordsforsøg. Tilbuddet er til personer, der ikke i forvejen er i psykiatrisk behandling, og også til pårørende. Psykiatrien behandler også udviklingshæmmede borgere med alvorlig psykisk sygdom og/eller betydelige adfærdsproblemer. Sexologisk Regionsklinik behandler sexologiske problemstillinger, for eksempel gennem samtaleterapi.

Lige adgang til behandling

For at sikre alle borgere i regionen en lige adgang til psykiatriske behandlingstilbud er der én indgang til Psykia­trien, Psykiatriens Visitationsklinik, hvor borgerne henvises til relevant behandlingstilbud (link). Psykiatrien arbejder for at sikre ensartede tilbud og kvalitet i regionen. Med pakkeforløb for mennesker med f.eks. depression eller angst målrettes indsatsen med et fastlagt behandlingsforløb.

Udvikling og samarbejde

RoSa – Relationer og Samarbejde på tværs
Psykiatrien styrker samarbejdet med både kommunale og private botilbud for at skabe mere stabile og sammenhængende forløb om borgere med psykiske lidelser. Det drejer sig både om et tættere samarbejde om forebyggelse af forværring og opfølgning på behandling, brug af fælles værktøjer, mere teknologiunderstøttet kommunikation og fælles skolebænk.
Læs om projektet ”RoSa – Relationer og Samarbejde på tværs” vedr. samarbejde med kommunale døgn- og botilbud her.
Indsatsen i de forskellige sektorer koordineres for at få borgerens liv til at hænge sammen trods psykisk sygdom, både arbejdsliv, familieliv, fysisk velvære osv. Psykiatrien tilbyder behandling til borgere med svære, psykiske lidelser, hvor der er behov for en specialiseret og/eller tværfaglig indsats. Kommunerne har tilbud til borgere med lettere psykiatriske problemstillinger. Psykiatrien har et tæt samarbejde med kommunerne i Region Sjælland om at udvikle nye tilbud med fokus på brugerne og på, at det skal være let­tere og bedre at være bruger af Psykiatrien.  
 
Ud over samarbejdsprojekterne arbejder Psykiatrien løbende på at udvikle kvaliteten af tilbuddene.
Region Sjælland arbejder på at forebygge konflikter og brugen af tvang, med udgangspunkt i 6 kernestrategier: Ledelse af organisationsudvikling, kompetenceudvikling af medarbejdere, datadrevet udvikling af praksis, anvendelse af screeningsværktøjer, debriefingteknikker og brugerinddragelse.
 Psykiatrien bidrager desuden til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på de somatiske sygehuse.
 
Forskning og uddannelse i psykiatrien

Forskningsenheden i Psykiatrien arbejder med projekter, der skal højne kvaliteten af pleje, diagnosticering og behandling og sikre, at den tilrettelægges efter nyeste viden. Forskningen fokuserer især på følgende områ­der:

  • Tidlig opsporing af psykoser

  • Behandlingsmetoder og evidensbaseret psykiatri

  • Personlighedsforstyrrelser

  • Psykopatologi og diagnostik

  • Psykoterapi

  • Børne- og ungdomspsykiatri

  • Forebyggelse af vold og tvang

  • Psykiatri og somatik

  • Pårørende- og brugerinddragelse

  • Brug af IT-teknologi 

​Læs mere om Psykiatrien Forskningsenhed her.

Psykiatrien uddanner speciallæger, specialsygeplejersker og special­psykologer. Psykiatrien er desuden uddannelsessted for mange forskellige fag­grupper. Hvert år er der mange læge- og sygeplejerskestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i praktik. Desuden er der studerende og elever inden for en lang række uddannelser som fx psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lægesekretæ­rer, pædagoger, ernæringsassistenter, reddere og kliniske diæti­ster.

 
PsykInfo - særlig informationsindsats hjælper patienter og pårørende
 

Psykiatrien tilbyder via PsykInfo oplysning og viden om psykisk sygdom og Psykiatriens tilbud. Formålet er at skabe større åbenhed og mindske tabu omkring psykisk sygdom samt at medvirke til tidlig opsporing.

Læs mere om PsykInfo her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
Andre sider under 7. Psykiatrisk behandling i Region Sjælland
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk