Søg
 

5.1 Udvikling af det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland flytter i disse år sundhedsvæsenet tættere på den enkelte borgers hverdagsliv. Udviklingen sker med afsæt i strategien ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”. Strategien fokuserer på de dele af det nære sundhedsvæsen, som regionen har ansvaret for. Sundhedsfaglig viden og kompetencer stilles til rådighed for borgere og samarbejdspartnere. Ved at flytte den mindre komplicerede behandling tættere på borgerne, skabes samtidig rum for yderligere specialisering og højere kvalitet på sygehusene. 
 

Målet er, at Regionen kan tilbyde behandlingsforløb, der kan passes ind i hverdagen, og som gør det lettere at leve med sygdom. Derfor skal en del af behandlingen ud i borgerens hjem, hvor de skal støttes af regionens sundhedsfaglige specialister, i samarbejde med praksissektoren og kommuner. Samtidigt hjælpes patienten til at komme sig hurtigere og være bedre rustet efter behandlingen, så risikoen for tilbagefald, følgesygdomme og komplikationer mindskes.

Region Sjælland udvikler det nære sundhedsvæsen i et tættere samarbejde med kommuner, praksissektor, private virksomheder, frivillige organisationer og borgere i regionen.

”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” baseres på seks principper, som skal sikre retning og konsistente beslutninger

Formålet er at sikre samlet retning og konsistens i de kommende års arbejde med at realisere strategien.

Principperne er:

  1. Nærhed og tilgængelighed. Det, der kan leveres nært, skal leveres nært.

  2. Digitale rettigheder. Borgere, som kan og vil, har rettigheden til at vælge digital service.

  3. Forandringer, hvor de skaber forbedringer. Fremtidens borgernære sundhedsløsninger testes løbende, og forandringer implementeres bredt, hvor det har dokumenteret positiv effekt.

  4. Mest mulig sundhed for pengene. Sundhedsfaglige ressourcer bruges til i at levere nære sundhedsydelser. Organisation og kompetencer skal løbende tilpasses til sundhedsleverancer på nye måder.

  5. Fleksible sundhedsløsninger. Lighed i sundhed fremmes ved at finde løsninger, der tager afsæt i borgerens situation.

  6. Sundhedsløsninger skal fremme sundhed. Borgerne skal tilbydes løsninger, der forebygger sygdom og fremmer et godt liv ved sygdom.

Læs hele Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ”Sundhed tæt på dig” her.

Tværsektorielt samarbejde i regi af Sundhedsaftalen

Region Sjælland ønsker at sikre, at patienter oplever sammenhænge og høj kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet, og at alle patienter oplever smidige og velkoordinerede overgange på tværs af sygehusbehandling og kommunale sundhedstilbud.

Sundhedsaftalen udgør en væsentlig del for den videre udvikling af samarbejdet med kommunerne. Sundhedsaftalen skal sikre, at samarbejdet på tværs af organisationer fungerer smidigt, så der tilrettelægges sammenhængende indsatser for de patienter, hvis forløb går på tværs. Det forbedrer borgerens behandling og pleje, forankrer ansvaret og styrker koordineringen af forebyggende indsatser, eksempelvis omkring unødvendige genindlæggelser.

Sundhedsaftalen er 4-årig og udarbejdes af Sundhedskoordinations- udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter fra regionsråd, kommunalbestyrelser og praksissektoren.

Region Sjælland har gennem en årrække afsat midler til udvikling af det tværsektorielle samarbejde på tværs af region, kommuner og almen praksis.

Sundhedsaftalen 2019-2023 er funderet i visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” og fire fælles regionale-kommunale mål:

  • Fælles om borgerens livsudfordringer

  • Tryghed og mestring i eget hjem

  • Effektiv forebyggelse – sunde borgere

  • Mental sundhed og psykisk trivsel

Visionen og de politiske målsætninger sætter tilsammen retningen for det tværsektorielle samarbejde.

Se Sundhedsaftalen 2019-2023 her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
06.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk