Søg
 

5.2 Praktiserende læger - egen læge er primær indgang

De alment praktiserende læger er patienternes hyppigste kontakt og primære indgang til sundhedsvæsenet. Her kan rejses ethvert problem, som den enkelte patient oplever som et sundhedsproblem.

Den praktiserende læge har en særlig rolle i sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge er tæt på de enkelte borgere og fungerer som borgerens primære kontakt og faste holdepunkt i sundhedsvæsenet.

Fra egen læge og videre i systemet

En praktiserende læge kan håndtere de mest almindelige lidelser. Det betyder, at lægen selv udreder og behandler mange lidelser. Hvis lægen ikke selv kan udrede eller behandle patienten, kan lægen henvise til det øvrige sundhedsvæsen.

De fleste forløb i sundhedsvæsenet begynder hos den praktiserende læge, som er den primære indgang til sundhedsvæsenet. Her vurderer den praktiserende læge, om der er et lægefagligt behov for videre udredning og behandling i det øvrige sundhedsvæsen. Det er med andre ord en lægefaglig vurdering, der afgør, om den enkelte patient skal videre i sundhedssystemet.

Omdrejningspunkt og tovholder

Den praktiserende læge er patientens koordinator, vejleder og tovholder. Patientens behandlingsforløb kan strække sig over lang tid og flere forskellige afdelinger. Her vil den praktiserende læge være patientens faste holdepunkt.

Almen praksis i Region Sjælland

I Region Sjælland er der cirka 500 praktiserende læger, der er fordelt på 281 lægepraksis. Alment praktiserende læger er selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at de er faglig og økonomisk ansvarlige for deres praksis.

Overenskomst mellem praktiserende læger og regionerne

Lægerne har en aftale (overenskomst) med regionerne om at behandle patienterne. Det betyder, at Region Sjælland betaler de praktiserende læger for den behandling patienterne får.

Overenskomsten regulerer også hvilke opgaver almen praksis skal udføre. I overenskomsten har regionerne og de praktiserende læger derudover aftalt, hvordan almen praksis skal udvikles i de kommende år.

Læs mere: Overenskomst mellem praktiserende læger og regionerne

Samarbejde mellem region, kommune og praktiserende læge

Der er mange patientforløb, der går på tværs af almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Det kræver et tæt samarbejde for at skabe et sammenhængende forløb for det enkelte patient.

Samarbejdet mellem Region Sjælland, de 17 kommuner i regionen og almen praksis tager afsæt i Praksisp​lanen. Praksisplanen angiver de konkrete rammer for samarbejdet, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og snitfladerne mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen.

Læs mere: Praksisplan (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87