Søg
 

10.2 Håndtering af større ulykker, katastrofer med videre

Regionens sundhedsvæsen er gearet til at kunne håndtere uventede begivenheder, også når disse involverer mange mennesker, det kaldes sundhedsberedskabet.

Region Sjælland har en Sundhedsberedskabsplan, som tager udgangspunkt i regionens daglige drift, dvs. at den, der løser en opgave til dagligt også er den, der løser en tilsvarende opgave ved uventede begivenheder, som større ulykker og katastrofer. ?

Region Sjælland har en målsætning om, at der i disse situationer ydes en sammenhængende beredskabsindsats af alle som indgår i sundhedsberedskabet. Det kræver en koordineret indsat mellem alle samarbejdsparter, herunder

 • Regionens sygehuse
 • Ambulancetjenesten
 • De praktiserende læger
 • Kommunerne i Region Sjælland
 • Politiet
 • Forsvaret
 • Med flere

Alle parter har egen beredskabsplan med beskrivelse af roller og ansvar. Den fælles overordnede beredskabsplan for regionen blev revideret og godkendt af Regionsrådet i 2015, planen kan læses her Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan.

Ledelse og koordinering

En klar ansvarsfordeling ved håndtering af større ulykker m.v. er central og er delt mellem følgende:

 • Akut Medicinsk Koordination (AMK)  leder og koordinerer sundhedsvæsenets samlede indsats ved for eksempel større ulykker. AMK-Vagtcentralen, der varetager denne opgave, er placeret i Præhospitalt Center.
 • Indsatsleder Sundhed (ISL-SU)  er den øverste sundhedsfaglige kompetence på et ulykkessted. Alt sundhedsfagligt personale på indsatsstedet refererer til Indsatsleder Sundhed (ISL-SU), som koordinerer indsatsen i samarbejde med AMK.
 • Den regionale krisestab  består af regionens øverste administrative ledelse. Ved alvorlige og ekstraordinære hændelser, skal den regionale krisestab sikre koordinering og bedst mulig udnyttelse af de samlede ressourcer. Formålet er at sikre, at situationen hurtigst muligt normaliseres.

Sygehusene i Region Sjælland har hver især udarbejdet en beredskabsplan og hvert sygehus råder over en lokal beredskabsgruppe og beredskabsledelse. Derudover har regionen et overordnet beredskabsudvalg, hvor alle sygehuse og Præhospitalt Center er repræsenteret. Udvalget sikrer blandt andet, at sygehusenes beredskabsplaner koordineres, harmoniseres og ensrettes.

Ulykker med kemikalier, smitsomme sygdomme med videre

Sundhedsberedskabet håndterer også indsatsen ved såkaldte CBRNE-hændelser, dvs. hændelser med

 • Kemikalier
 • Biologiske kampstoffer og smitsomme sygdomme
 • Radiologisk og nukleart materiale
 • Eksplosive stoffer

Hvis der i den forbindelse er behov for, at personer, grupper eller dele af befolkningen skal i karantæne, planlægges også dette. Det samme gælder ved behov for massevaccination af dele af eller hele befolkningen.

Fleksibilitet i indsatsen

Regionens sundhedsvæsen har mulighed for at iværksætte forskellige typer af tiltag efter behov. For eksempel kan sygehusene udskrive indlagte patienter for at skaffe plads til nye tilskadekomne. Dette sker i samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne.

Derudover råder regionen over en række lægemidler, antidoter (modgifte) og blodreserver.

Endelig har regionen mulighed for at iværksætte en psykosocial indsats, både i forhold til personer, som er direkte involveret i hændelsen og personer, som er indirekte involveret, for eksempel pårørende, vidner med flere.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk