Søg
 

9.1 Det præhospitale område - hurtig og kvalificeret hjælp ved sygdom og skade

Hjælp til akut syge, tilskadekomne eller fødende borgere inden ankomst til et sygehus, kaldes den præhospitale indsats. Indsatsen har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb samt at yde omsorg og skabe tryghed.

Region Sjælland har en præhospital plan, som beskriver organiseringen af den præhospitale indsats. Planen beskriver de ressourcer og funktioner, der tilsammen sikrer, at alle borgere i regionen, der kommer til skade eller bliver syge, får en hurtig og kvalificeret behandling.

Den præhospitale plan er politisk besluttet og revideres mindst én gang i hver regionsrådsperiode. Se hele den præhospitale plan her.

Hurtig hjælp tæt på borgeren

Alle ambulancer, akutbiler, akutlægehelikopteren, nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere sendes til borgerne via AMK-Vagtcentralen. AMK-Vagtcentralen er fysisk placeret i Præhospitalt Center. 

Præhospitalt Center blev i december 2018 akkrediteret. Se pressemeddelelse her.
Præhospitalt Center er ansvarlig for hele det præhospitale område og står for den daglige organisering af akutberedskabet og den ikke-akutte patientbefordring. Præhospitalt Center varetager opgaver relateret til uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse for AMK-læger/præhospitale akutlæger, ambulancereddere, nødbehandlere og frivillige 1-1-2 akuthjælpere.
 

Ambulancerne i Region Sjælland er bemandet med paramedicinere, behandlere og assistenter. Regionen har en akutlægebil, der er placeret i forbindelse med AMK-Vagtcentralen, og en Præ- og Interhospital Transportenhed (PIT), der er placeret ved Sjællands Universitetshospital, Køge. Præhospitalt Center har derudover en række akutbiler og nødbehandlerbiler placeret udvalgte steder i regionen.

Ambulancerne i Region Sjælland er bemandet med mindst to personer; en ambulanceassistent og en ambulancebehandler. Flere af ambulancerne er bemandet med en paramedicinere i stedet for ambulanceassistenten eller –behandleren.
 
En ambulanceassistent er uddannet inden for anatomi, fysiologi, hygiejne, symptomlære, sygdomslære, pleje og omsorg og har som led i uddannelsen været i praktik på et sygehus. (Uddannelsen er nedlagt: på dispensation kan ambulanceassistenter bemande ambulancer frem til 2029).

 

En ambulancebehandler er enten:

- en ambulanceassistent, der har arbejdet som assistent i mindst halvandet år og gennemført yderligere teoretisk uddannelse.

- eller er uddannet på den nye ambulancebehandleruddannelse (opstartet 1. januar 2019) inden for sundhed og sygdomslære, farmakologi, hygiejne, pleje og omsorg, psykologi, beredskab og har som led i uddannelsen været i praktik på et sygehus. Uddannelsen tager minimum 3,5 år.

En paramediciner er en ambulancebehandler, som har modtaget særlig uddannelse og har mindst tre års erfaring som ambulancebehandler. En paramediciner kan udføre avanceret præhospital behandling, for eksempel give visse former for medicin intravenøst (direkte i blodbanen). Regionen har 24 ambulancer, som er bemandet med paramedicinere.

Regionen har derudover uddannet et antal paramedicinere til Advanced Paramedic (APM). Uddannelsen til APM er en efteruddannelse, der giver styrkede kompetencer vedrørende den psykiatriske patient, interhospitale transporter, og vedrørende præhospital ledelse og indsats på særlige hændelser

Sundhedsfaglig visitation og rådgivning
 

Når der ved opkald til 1-1-2 er behov for sundhedsfaglig hjælp, bliver opkaldet stillet om til AMK-Vagtcentralen. Her tager en sygeplejerske, en paramediciner eller en læge stilling til, hvilken type hjælp, der er nødvendig. Den borger der ringer ind, får samtidig råd og vejledning til, hvad der gøres inden ambulancen er fremme.

Et forbedret akutberedskab
 

Et fintmasket net af ambulancer og andre præhospitale enheder betyder, at hjælpen kan være hurtigt fremme i alle dele af regionen. I områder med langt til nærmeste akutsygehus, er ambulancerne suppleret med akutbiler, der er døgnbemandet med paramedicinere.

Ved specielle transportbehov, for eksempel en svært overvægtig patient eller en mor med et for tidligt født barn, har regionen mulighed for at sende en specielt indrettet specialambulance.

Herudover kan borgere i særlige situationer få assistance fra en akutlægehelikopter, som er bemandet med en akutlæge og en paramediciner. Med base i Ringsted dækker akutlægehelikopteren alle geografiske områder i Region Sjælland indenfor 20-25 minutter.

En nødbehandler er typisk en kommunal deltidsansat brandmand, der har modtaget en særlig førstehjælpsuddannelse, som er godkendt og certificeret af Region Sjællands præhospitale lægelige chef. Nødbehandleren har et udrykningskøretøj, førstehjælpsudstyr og kommunikationsudstyr til rådighed.

For at sikre den livreddende førstehjælp i regionens yderområder, som for eksempel på de mindre øer, hvor det kan være vanskeligt for en ambulance at nå hurtig frem, har regionen etableret ordninger med kommunale nødbehandlerenheder og lokale frivillige 1-1-2 akuthjælpere, som på samme måde som ambulancer, kan sendes til borgerne via AMK-vagtcentralen. Både nødbehandlere og 1-1-2 akuthjælpere bliver altid suppleret med en ambulance og evt. en akutbil

1-1-2 akuthjælpere er frivillige, der har modtaget en særlig førstehjælpsuddannelse, som er godkendt og certificeret af Regions Sjællands præhospitale lægelige chef.

AMK-Vagtcentralen kan kalde 1-1-2 akuthjælperne døgnet rundt ved potentielt livstruende hændelser (kørsel A) for at sikre hurtig førstehjælp.

Akuthjælperne kaldes via en app. Ved udkald hentes førstehjælpsudstyret, blandt andet AED (hjertestarter), i centralt placeret akutskab.

 
Telemedicin forkorter afstanden
 
Alle ambulancer og akutbiler i regionen er udstyret med en elektronisk præhospital patientjournal, der skaber sammenhæng og overblik i den præhospitale indsats.
 
Den præhospitale patientjournal sikrer, at vigtige oplysninger om patientens tilstand og behandling er tilgængelig på det modtagende sygehus før ambulancen ankommer.
 

Samtidig kan læger og sygeplejersker på sygehuset og i AMK-Vagtcentralen rådgive ambulancepersonalet om behandling under transporten.

 
 
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk