Søg
 

Sprogtolkning

Region Sjælland betaler for sprogtolkebistand, de første 3 år, du bor i Danmark, når den behandlende læge skønner, at en tolk er nødvendig for din behandling. Efter 3 års bopæl i Danmark skal der betales gebyr for sprogtolkning.

Sprogtolkning

Gebyr for tolkebistand ved bopæl i Danmark i mere end 3 år 

Den 1/7 2018 trådte nye regler i kraft om tolkebistand hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge og på sygehus.

Ændringerne betyder, at regionsrådet skal opkræve et gebyr for tolkebistand hos patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når tolk er nødvendig for behandlingen. Det er den behandlende læge der skønner, om en tolk er nødvendig for at kunne varetage relevant undersøgelse og behandling. En patient anses for at have bopæl her i landet fra det tidspunkt, hvor vedkommende første gang er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Beregningen af den tid, hvor en person har haft bopæl her i landet, foretages på baggrund af den tid, vedkommende i alt har været bopælsregistreret i CPR

Der kan opkræves følgende gebyrer:

  • ​Videotolkning ved ambulante konsultationer: 191 kr.
  • Fremmødetolkning ved ambulante besøg: 334 kr.
  • Videotolkning ved indlæggelse på sygehus: 957 kr.
  • Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus: 1675 kr.
Ved konsultationer og ambulante besøg opkræves der gebyr hver gang, mens der i forbindelse med hospitalsindlæggelse kun betales gebyr én gang, selvom der tolkes flere gange i forløbet.

Følgende grupper er undtaget betaling af gebyr: 

  • ​Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber. Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring for dette.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.  
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.  
  • Personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog. 
  • Tolkning i forbindelse med det grønlandske og færøske sprog. 
Den læge, der er ansvarlig for behandlingen af patienten, skal sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse af det danske sprog.

Generelt må børn under 18 år ikke bruges som tolke.

For uddybning af regelsættet se Bekendtgørelse nr. 855 af 23/6 2018: 

www.retsinformation.dk​

Tolkebistand til personer, som ikke behersker dansk

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.01.13
Opdateret
12.09.18
Link til denne side:
Andre sider under Tolkebistand
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-13 og Fredag kl. 9.30-13.

Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.
 

 Mere om tolkebistand: