Værktøjskasse for organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk inddragelse af brugere som repræsentanter i forhold til brugerperspektivet i beslutningsprocesser af betydning for organisering, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet.

 

KVALITATIVE METODER MED FOKUS PÅ DIALOG ML. BRUGERE OG KLINIKERE
Metode Beskrivelse Velegnet til Styrker Svagheder Erfaringer/kontakter

Feedback-møde

En gruppe brugere inviteres til et møde, hvor de kan fortælle om deres oplevelser og erfaringer med fx en afdeling eller et andet fastsat emneområde

Personalet deltager som reflekterende team, og inviteres til at reflektere over brugernes oplevelser

At afdække den brugeroplevede kvalitet

At uddybe LUP resultaterne, da interviewet af pati-enter kan målrettes til at afdække specifikke spørgsmål

At give brugerne mulighed for at fortælle personalet om deres oplevelser og erfaringer

Direkte kontakt mellem bruger og personale

Danner et potentielt grundlag for en handleplan direkte på baggrund af brugernes fortællinger

Vanskeligheder med rekruttering af brugere

Metoden er afhængig af et højt antal deltagere

Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus, har anvendt metoden. Kontakt Kvalitetsen-heden i Sygehus Nord for yderligere information

Dialogcafe

En gruppe brugere deltager i et møde, hvor de interviewes af klinisk personale

Et planlagt møde, hvor brugere inviteres til en snak om deres forløb og gives mulighed for at komme med konstruktiv kritik

At afdække den brugeroplevede kvalitet

At give brugerne mulighed for at fortælle personalet om deres oplevelser og erfaringer ud fra et personligt møde

En direkte kontakt mellem bruger og personale

Vanskeligheder med rekruttering af brugere

Når personalet agerer interviewer, kan mødet blive påvirket af det kliniske personales følelser

Ressourcesvage patienter deltager sjældent i disse typer møder, hvorfor nogle ’patienttyper’ risike-res ikke at høres

Kardiologisk Afdeling, Sygehus Syd, har anvendt metoden til at få afdækket brugernes oplevelser ift. deres speciale, der ofte er mellem flere enheder og sygehuse

Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Syd for yderligere information

Tal med din sygehusledelse

Brugere af sundhedsvæsenet kan ringe ind til en repræsentant fra Sygehusledelsen en gang månedligt med spørgsmål eller kommentarer. Sygehusdirektøren og de fire vicedirektører sidder på skift ved telefonen for at lytte og besvare spørgsmål

At lade brugeren få ordet

At skabe dialog mellem ledelsen og bru-geren

 

Få ressourcer

Sygehus Syd herunder Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster og Ringsted Sygehuse gør brug af metoden, hvor brugere på fastsatte dage har mulighed for at ringe direkte til sygehusledelsen

Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Syd for yderligere information

Brugerpanel

Et planlagt møde, hvor 10 brugere (patient og pårørende) kan fortælle om deres erfaringer

     

Psykiatrien anvender metoden. Kontakt Lotte Risak Asp


KVALITATIVE METODER MED FOKUS PÅ INTERVIEW MED BRUGERE
Metode Beskrivelse Velegnet til Styrker Svagheder Erfaringer/kontakter

Enkeltmands-interview

Enkeltpersoner invi-teres til at fortælle om deres oplevelser og erfaringer med fx et specifikt emneområde

At få afdækket den enkelte brugers oplevelser og erfaringer

At afdække følsomme emner

Der anvendes mange ressourcer, hvis det ønskes at afdække flere brugeres oplevelser og erfaringer

 

Fokusgruppe-interview

En gruppe brugere inviteres til at udveksle oplevelser og erfaringer

At bringe brugernes oplevelser og erfaringer i spil og inspirere hinanden

At få flere dimensio-ner på et særligt emne

At indsamle meget data på kort tid

At få afdækket specifikke emner, hvor fx afdelingen ved gen-tagne LUP-undersøgelser scorer dårligt

Flere nuancer på samme problemstilling kan fremkomme ud fra dynamikken i interviewet

Modsat enkeltmandsinterview kan indsamles flere forskellige synspunkter med brugen af få res-sourcer

Patientempowerment muliggøres

Vanskeligheder med rekruttering af brugere

Metoden er afhængig af et højt antal deltagere

Etiske overvejelser, da nogle kan have svært ved at fortælle om deres oplevelser i en gruppe

Pædiatrisk Afdeling, Roskilde

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Holbæk (under planlægning)

Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Nord for yderligere information


KVALITATIVE METODER MED FOKUS PÅ OBSERVATION
Metode Beskrivelse Velegnet til Styrker Svagheder Erfaringer/kontakter

At følge i en patients fodspor

En fra direktionen følger i en brugers fodspor

Alternativt kunne en kvalitetsmedarbejder eller anden personel følge i brugerens fodspor

At give indblik fx i den kliniske hverdag, som brugeren møder

At observere, hvordan brugerinvolvering udfolder sig i mødet mellem brugeren og personalet

Et forholdsvist lavt forbrug af ressourcer

Den, der følger brugeren, oplever ’brugerens synspunkt’ på egen krop

Den oplevede virkelighed kan præges af den, der følger i en patients ”fodspor”

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har opfordret hospitalsdirektioner i landet til at følge en patient

Skyggemetoden

Metoden indebærer, at en patient følges over en given periode af fx en sundhedsfaglig eller administrativt personel

At undersøge, hvordan et fænomen forholder sig eller årsager til personers adfærd

Lavt forbrug af ressourcer

Den, der skygger, ’oplever’ på egen krop

Den oplevede virkelighed kan præges af den, der skygger

Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus

Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Nord for yderligere information

Fotodagbøger/
Dagbøger

Brugerne inviteres til at tage billeder/skrive af/om de problemstillinger, som de selv finder for centrale

Brugerne inviteres til at fortælle om deres oplevelser i sundhedsvæsenet ved brugen af billeder eller deres egne ord

At få brugernes oplevelser af sundhedsvæsenet frem ved hjælp af billeder, brugeren selv har taget eller brugernes egne formuleringer

At patienterne selv kan bestemme, hvilke aspekter af problemstillingen, de vil fokusere på

Brugeren selv definerer dagsorden for feedback

Mange etiske overvejelser omkring brugen af fotografering

Mammakirurgisk afdeling i Ringsted

Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Syd for yderligere information


AD HOC METODER MED FOKUS PÅ SKRIFTLIG OG MUNDTLIG UMIDDELBAR FEEDBACK
Metode Beskrivelse Velegnet til Styrker Svagheder Erfaringer/kontakter

Patientstandere

En stander sættes op på fx afdelingen. Standeren indeholder et spørgeskema, som brugeren eller den pårørende udfylder, inden de forlader afdelingen

At få afdækket et bredt repertoire af forskellige brugers oplevelser og erfaringer

Få ressourcer i indsamlingen af data

Kan nemt tilpasses lokale forhold

Der anvendes mange ressourcer i bearbejdelsesprocessen

Svær for handicappede (fx kørestolsbrugere) at anvende

Standarden går indimellem i stykker eller læser ikke adgangskortene

Svært at udforme relevante og forståe-lige spørgsmål

Flere afdelinger under Sygehus Nord har anvendt metoden. Kontakt kvalitetsenheden i Sygehus Nord for yderligere information

Forskellige afdelinger under Sygehus Syd har anvendt metoden. Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Syd for yderligere information

Idelinjen

Der er flere faser i metoden

1. fase: Medarbejdere kan ringe ind på et telefonnummer med gode ideer til kvalitetsløft i dagligdagen.

2. fase: Projektet skal udvides og tænkes ind i det store arbejde med innovation, offentlig-privat samarbejde mm. Heri anvendes fx hjem-mesiden og mailkorrespondance til at indhente gode ideer fra såvel medarbejdere som borgere

At skabe synlighed og åbenhed omkring Region Sjællands arbejde og inddragelse af de personer, der bruger og arbejder med regionens ydelser.

At høre medarbejdere og borgere om forskellige tiltag og gode ideer som løsningsforslag til fx forbedringer af regionens ydelser.

Ressourcekrævende at få etableret projektet ordentligt, samt at ingen melder tilbage med gode ideer etc.

Et initiativ opstået i Region Sjælland. Kontakt KU-Produktion, Regionshuset, Region Sjælland. Kontakt Lene Christoffersen, Regionshuset, for yderligere information

Postkort/
patientpostkasse

Patient og pårørende kan udfylde postkort under indlæggelser og efter udskrivelse med evaluering af indlæggelsen

Evaluering af afgrænsede forløb

Kan være anonymt

Hurtig feedback fra brugere til eventuelle forbedringer

Ingen væsentlige ressourcer

Der er ingen dialog ml. bruger og kliniker

At brugerne ikke udfylder postkortene

Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Kirurgisk Afdeling, Køge Sygehus

Børneafdelingen, Holbæk Sygehus

Forskellige afdelinger under Sygehus Syd

Kontakt Kvalitetsenheden i enten Sygehus Syd eller Sygehus Nord for yderligere information

Digitalt spørgeskema

En metode til at samle flest mulige repræsentationssystemer under en samlet optik, dvs. at fokus både er på den visuelle, auditive og taktile sans

Metoden kan anvendes i forbindelse med indhentning af brugernes vurderinger af eksempelvis tilbuddet, medarbejderne, maden etc., og dermed som et redskab i en afdækkende proces

Ingen væsentlige ressourcer

Hurtig feedback fra brugere til eventuelle forbedringer

   

Talking mats

Til metoden anvendes en tavle beklædt med stof, hvor smileys, der repræsenterer ”ja”, ”nej” og ”nogen gan-ge” er påhæftet. Metoden forløber ved, at brugeren får vist et billede, som under-støtter det spørgsmål, som man ønsker brugerens vurdering af. Når spørgsmålet er læst op, skal brugeren fastsætte sit billede under den smiley, som brugeren synes, er mest passende til spørgsmålet

Metoden kan an-vendes i forbindelse med indhentning af brugernes vurderinger af eksempelvis tilbuddet, medarbejderne, maden etc., og dermed som et redskab i en afdækkende proces

Denne tilgang til kommunikation tager afsæt i en ’talking mats’ inspireret tavle og er målrettet de brugere, som har brug for en visuel fastholdelse af deres afgivne svar

   

 

​​