Værktøjskasse for individuel brugerinddragelse

Individuel brugerinddragelse er vidensdeling mellem brugeren og den sundhedsprofessionelle, så man sikrer, at der bliver lyttet til brugerens ønsker, behov og kendskab til egen situation, og at denne viden bliver anvendt i behandlingsforløbet. Desuden dækker denne form for inddragelse over brugerens mulighed for at få indflydelse i beslutninger omkring eget forløb samt mulighed for at kunne handle aktivt i forhold til behandling og håndtering af egen sygdom.

 

DEN GODE DIALOG MELLEM PATIENT OG LÆGE
Metode Beskrivelse Velegnet til Styrker Svagheder Erfaringer/kontakter

Forskellige redskaber herunder tjeklister/
hjælpekort mm.

En metode, hvormed brugeren kan hjælpes til at forbedre, priori-tere og huske spørgsmål de gerne vil stille ved konsultation

At skabe bedre kommunikation mellem læge og bruger

Inddragelse af brugeren i konsultationen – øge vidensniveauet hos brugeren

   

Forventnings-
samtalen

Et struktureret og planlagt møde mellem patient, pårørende og personale ved fx indlæggelse

At anvende en indledende samtale til at skabe et grundlag for et godt samarbejde og en klar opgavefordeling mellem patient, personale og pårørende, der baseres på hinandens forventninger og kompetencer

At få indblik i, hvilke emner der er særlig relevante for og ønskværdige af brugerne

Opnå kendskab til forventninger og kompetencer blandt relevante aktører

Samtalerne medfører ofte, at familierne bliver mere tryg ved situationen

 

Alle afdelinger anvender forventningssamtaler ved indlæggelse

Samtaler med kliniker

Et struktureret og planlagt møde mellem patient, pårørende og personale ved under indlæggelse eller ved udskrivelse

At afdække familiens individuelle problemstilling (ved fx alvorlig sygdom) og ruste familien til bedre at kunne klare sygdomsforløbet i hjemmet

At få indblik i, hvilke emner der er særlig relevante for og ønskværdige af brugerne

Samtalerne medfører ofte, at familierne bliver mere tryg ved sin sygdom og situationen omkring sygdommen, hvilket medfører at patienten bedre kan være hjemme i perioder

Det kan være svært for brugerne at komme med eventuel kritik af fx en indlæggelse direkte til den fagprofessionelle

Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus anvender metoden for at opnå den bedst mulige situation for hele familien

Kardiologisk Afdeling, Sygehus Nord

Hæmatologisk Afdeling, Roskilde (FUS samtaler)

Reumatologisk Afdeling, Køge/Roskilde (semistruktureret samtale)

Forskellige afdelinger under Sygehus Syd

Kontakt enten Kvalitetsenheden i Sygehus Syd eller Sygehus Nord for yderligere information

Patientskoler

Patientundervisning er en af de interventioner, der kan iværksættes for at styrke patien-ternes egen rolle i forhold til håndtering og behandling af sygdommen

Forbedre dagligdagen for patienten med fx kronisk sygdom eller handicap

Med få ressourcer kan mange patienter modtage centreret undervisning i forhold til deres sygdomsområde

Ikke alle patienttyper kan tilbydes denne form for udviklingsforløb – men ellers ingen svagheder

Medicinsk Afdeling, Roskilde, holder 2-3 gange årligt patienter med reduceret nyrefunktion/patienter med reduceret lungefunktion/astma og deres pårørende til at deltage i et uddannelsesforløb om kronisk nyresvigt/kronisk lungeinsufficiens og rehabilitering/sygdomsforståelse og opsporing

Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Nord for yderligere information

Patientinforma-
tionsmøder

I accelererede operationsforløb inviteres patienter til at møde op og høre om deres kommende indlæggelsesforløb

At informere patienter om, hvad der sker fra de indlægges til de udskrives

Informationen skal gerne bevirke, at patien-terne kender det forløb, de skal igennem og derfor møder op til indlæggelsen informeret om, hvad der skal ske

 

Kirurgisk Afdeling Køge/Roskilde

Klinisk onkologisk afdeling, Sygehus Nord

Reumatologisk afdeling, Køge/Roskilde

Pædiatrisk afdeling, Roskilde

Fysio- og ergoterapiafdelingen, Holbæk

Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk og Køge

Kontakt Kvalitetsenheden i Sygehus Nord for yderligere information

Opringning efter udskrivelse

Brugerne ringes op af plejepersonalet 3-5 dage efter udskrivelse og udspurgt via spørgeguide om deres oplevelser og eventuelle tvivlsspørgsmål

At sikre overgange mellem sygehus og hjemmet

At sikre relevant opdatering og forbedring af informationsmateriale og udskrivelsesprocesser

Få samlet op på misforståelser og kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser

 

Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Kontakt Kvalitetsenheden i Syge-hus Nord for yderligere information


SKRIFTLIGT MATERIALE
Metode Beskrivelse Velegnet til Styrker Svagheder Erfaringer/kontakter

Pjecer

Fotomappe

Pjecer og fotomapper er en informationskilde, som tillægges den almindelige information designet til brugeren

Øge det generelle vidensbehov hos brugeren fx om afdelingen, sygdommen eller behandlingen

Kan også bruges til pårørende

Når pjecerne og/eller foto-mappen er udviklet, er de meget anvendelig

Øge brugerens vidensniveau og fungere som en praktisk støtte

Ofte er der forskel på, hvad de sundhedsprofessionelle og brugerne mener, er nyttig information. Det er ressourcekrævende at afdække det samlede vidensbehov

Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, har brugt informationsvideo til nydiagnosticerede cancerpatienter, der skal i kemobehandling eller stråleterapi

Rigshospitalet bruger fotomapper til patienter, der skal indlægges på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

Video

Video kan være fx informationsvideo til brugerne

Målrette brugerens generelle videns-behov om specifikke områder fx behandlingen

Øge vidensbehov og fungere som praktisk støtte redskab

Ofte er der forskel på, hvad de sundhedsprofessionelle og brugerne mener, er nyttig information

 

Sikring af brugerens forståelse af en samtale ved enten lydbånd eller skriftligt referat

Lydbånd er optagede samtaler ml. læge og patient

Endvidere kan samtalen/konsultationen ml. læge og patient skrives ned i skriftligt referat og udleveres til patienten

Sikre brugerens forståelse af samtalen

Få samlet op på misforståelser

   

 

​​​