Søg
 

Ændring af Region Sjællands kørselstilbud til patienter pr. 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 kommer der nye regler for patientbefordring og tilskud til kørsel. Se her, om reglerne har betydning for dig.  

Hvad betyder ændringerne for mig som patient? 

  • Hvis du pr. 1. januar 2021 benytter egen bil, men er vurderet til at kunne benytte offentlig transport, kan du fortsat søge tilskud svarende til rejsekortstakst med eventuel aldersbestemt rabat.

    Du kan søge tilskud via befordring.regionsjaelland.dk
  • Du vil opleve en skærpet visitation forud for bevilling af kørsel med vores patientbusser eller Movia Flextrafik. For eksempel kan du blive mødt med et krav om dokumentation for din helbredsmæssige tilstand, hvis du har særlige behov i forbindelse med din kørsel og derved ikke kan benytte offentlig transport.

Kriterier for visitation af patienter, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, og som i stedet tilbydes en kørsel med patientbus eller Movia Flextrafik kan fx være:

  • Fysisk funktionsnedsættelse (afhængig af hjælpemidler, svært nedsat lungefunktion, blinde eller meget svagtseende m.fl.)
  • Bivirkninger ved behandlingen (fx opkast, diarré, nedsat immunforsvar, diarré mv.)
  • Diagnosticeret psykisk lidelse (angst i svær grad, social fobi mv.)
  • Kognitive lidelser (fx demens, følger af apopleksi mv.) med flere.

Du vil fra 1. januar 2021 opleve, at du bliver stillet spørgsmål om de forhold, der er med til at afgøre, om du kan tilbydes kørsel eller henvises til at benytte offentlige transportmidler.

Bliver jeg berørt, hvis jeg kan benytte offentlige transportmidler?

Nej, hvis du som patient kan benytte offentlige transportmidler, vil du fortsat være berettiget til at få tilskud til kørsel svarende til rejsekortstakst, hvis

Du er pensionist, og din udgift med pensionist rabat for rejsen er mere end 43 kr. tur/retur (gældende sats pr. 1-1-2021. (Satser reguleres hvert år pr. 1. januar)
 
Eller hvis du ikke er pensionist, og 
 
Afstanden mellem din bopæl og hospitalet er mere end 50 km hver vej, målt på KRAKs alternative rute og
 
Den samlede udgift med eventuel aldersrabat for din rejse er mere end 103 kr. tur/retur
(gældende sats pr. 1-1-2021. Satser reguleres hvert år pr. 1. januar) 

Bliver jeg berørt, hvis jeg ikke kan benytte offentlige transportmidler?

Ja. Hvis du kører i din egen bil og tidligere har fået udbetalt tilskud til kørsel herfor, vil du blive berørt af ændringerne.

Efter 1. januar 2021 vil der ikke længere blive udbetalt kilometergodtgørelse, til kilometertakst. Du har derimod mulighed for at søge tilskud svarende til rejsekortstakst med eventuel aldersbestemt rabat.
 
 
Hvis du helbredsmæssigt ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler, eller det ikke er praktisk muligt i forhold til dit mødetidspunkt, eller når du skal hjem, vil du blive tilbudt en kørsel med Movia Flextrafik, hvis du opfylder reglerne herfor.

Må jeg køre i min egen bil, hvis jeg ikke kan benytte offentlige transportmidler?

Du må gerne selv køre eller køre med andre. Der vil dog ikke efterfølgende blive udbetalt kilometergodtgørelse, til kilometertakst.
Du har derimod mulighed for at søge tilskud svarende til rejsekortstakst med eventuel aldersbestemt rabat. Såfremt du ud fra en Sundhedsfaglig vurdering ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlig transport eller kørsel med Flextrafik, har du ret til udbetaling af kilometergodtgørelse til statens lave kilometertakst.
Du kan søge denne godtgørelse via befordring.regionsjaelland.dk
Inden du søger om kilometergodtgørelse skal du bede den behandlende afdeling, fremsende en sundhedsfaglig begrundelse for at du ikke er i stand til at benytte offentlig transport eller Flextrafik.
Du kan efterfølgende søge kilometergodtgørelse via ww.befordring.regionsjaelland.dk 

Bliver jeg berørt, hvis jeg i dag bliver kørt af regionen med en af patientbusserne eller med Movia Flextrafik?

Nej, hvis du fortsat ikke er helbredsmæssigt i stand til at benytte offentlige transportmidler, vil du ikke blive berørt.

Der vil være skærpede krav om dokumentation for, hvorfor din helbredsmæssige tilstand gør, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler for, at du kan få bevilget kørsel med patientbus eller Movia Flextrafik.

Kan jeg ikke længere få en ledsager med, hvis jeg bliver kørt af regionens patientbusser eller Movia Flextrafik?

Hvis din helbredstilstand er uændret, og det tidligere har været vurderet, at du har brug for at få ledsager med, enten til din behandling eller til selve befordringen, vil du fortsat kunne medbringe ledsager.

Hvis du har svært ved at klare dig selv fysisk eller mentalt på egen hånd på hospitalet, kan det også være muligt at få en ledsager med.

Hvis du blot har behov for at blive fulgt ind, men ellers derefter kan klare dig selv, kan chaufføren følge dig ind. I den situation får du ikke bevilget en ledsager med.

Regionens Befordringsservice i Præhospitalt Center vurderer ledsagerbehovet i for-bindelse med visitering af dig til befordring og tager stilling til, om der skal ske en sundhedsfaglig vurdering fra den behandlende afdeling.

Hvad betyder samkørsel og servicetider?

Når du benytter dig af Region Sjællands tilbud om kørsel til/fra sygehusbehandling med Movia Flextrafik, er der tale om samkørsel.

Det betyder, at du skal forvente:

At der i forbindelse med din befordring kan blive afhentet eller afleveret andre patienter på vejen til og fra hospitalet.

Ekstra køretid op til 100% sammenlignet med direkte kørsel, dog skal alle kunne klare min. 30 minutters omvejskørsel uanset den direkte køretid til behandlingsstedet. Den samlede tid til variere afhængig af tidspunktet på dagen, og dermed også af hvor meget trafik der er på vejene.

At du kan blive afleveret op til 60 minutter før dit aftalte mødetidspunkt på Region Sjællands Sygehuse.

At du kan blive afleveret op til 90 minutter før dit aftalte mødetidspunkt på sygehuse udenfor Region Sjælland.

At du kan opleve ventetid på afhentning op til 120 minutter, fra det tidspunkt bestillingen foretages, efter du er færdig på sygehusene i Region Sjælland.

At du kan opleve ventetid op til 180 minutter, fra det tidspunkt bestillingen foretages, efter du er færdig, på sygehuse uden for Region Sjælland. 

Befordringsservice planlægger din befordring, så du ankommer rettidigt til din aftale.

Du får oplyst et tidsinterval for afhentning i forbindelse med bevillingen af din befordring. 

Kan jeg få en sundhedsfaglig bevilling, hvis jeg har særlige behov til befordringen?

Ja, du kan få en bevilling, hvis du er inde i et længerevarende sygdomsforløb eller har et kronisk handicap eller andet, som betyder, at du ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlige transportmidler, og du har særlige behov til din befordring, og derved ikke kan benytte offentlige transportmidler. 

Du skal kontakte din behandlende afdeling, som laver en sundhedsfaglig vurdering af dine behov, hvilket giver dig ret til en bevilling til kørsel med Movia Flextrafik eller patientbussen for en længere gældende periode, eller permanent, alt efter hvad
dine behov er. 

Den behandlende afdeling sender den sundhedsfaglige vurdering til Befordringsservice.

Så bliver det hurtigere og lettere for dig at bestille en kørsel, da vi så allerede har de nødvendige oplysninger om dine behov til brug for bestillingen. 

Hvad med regionens dialysepatienter, som i dag har særregler?

Regionens dialysepatienter har til og med 31. december 2020 følgende særregler, som ophører:

Særregler omkring tilskud til patientkørsel, der ophører:

Km-penge uden individuel sundhedsfaglig vurdering.

Tilskud uden at skulle opfylde mindstebeløbene på hhv. 44 kr. for pensionister og 104 kr. for ikke pensionister (gældende sats pr. 1-1-2020. Satser reguleres hvert år pr. 1. januar). 
 
Særregler omkring siddende patientkørsel, der ophører:

Dialysepatienterne har, indtil 31. december 2020, haft en særregel med maksimalt at kunne blive sat af 30 min før behandling. Denne særregel ophører og dialysepatienter overgår til regionens generelle serviceniveau med afsætning op til 60 min før behandling. Afvigelse fra det generelle serviceniveau kræver en sundhedsfaglig vurdering. 

Dialysepatienterne har indtil nu haft en særregel med et søgeinterval på 45. min efter endt behandling. Denne særregel ophører og dialysepatienter overgår til regionens generelle serviceinterval med søgeinterval op til 60 min efter endt behandling.

Afvigelse fra det generelle serviceniveau kræver en sundhedsfaglig vurdering.
 
Som det fremgår af ovenstående, har Region Sjælland ikke hidtil visiteret dialysepatienter på lige fod med øvrige patienter. Regionerne må ikke give dialysepatienterne bedre vilkår
for transportmuligheder end andre patienter på trods af, at bl.a. dialysepatienter langt oftere end andre patienter må rejse til og fra behandling på hospitalet og dermed kan have betydelige udgifter til transport.

Da regionerne blev etableret i 2007 blev særregler om befordring af ambulante nyrepatienter videreført fra amterne. Amterne havde kommunalfuldmagt og kunne derfor lave særlige gunstige regler for udvalgte patientgrupper, den mulighed har regionerne ikke, og vi har på den baggrund reelt overtrådt reglerne.

Særreglerne afskaffes derfor med virkning fra den 1. januar 2021.
Det store flertal af pendlende patienter vil forventeligt ikke blive berørt af, at reglerne nu bliver tilpasset gældende lovgivning, fordi langt de fleste fortsat har ret til tilskud eller kørsel. Andre patienter, primært de, der har kort afstand til behandling, mister derimod retten til patientkørsel eller tilskud til kørsel.  

Hvornår og hvordan kan jeg søge om kørsel til/fra sygehusbehandling?

Hvis du ønsker at søge om kørsel til/fra sygehusbehandling, skal du ringe til Præhospitalt Center – Befordringsservice på telefon 7015 3515 

Du kan tidligst bestille kørsel 14 dage før din behandling og gerne senest 2 hverdage før behandlingen. Men du kan bestille befordring helt op til dagen før og samme dag, hvis du får en akuttid. 

OBS: Der er telefontid til kl. 12 på onsdage. Får du en akuttid derefter, skal du kontakte den behandlende afdeling, som kan være dig behjælpelig med at bestille kørslen.  

OBS: Bestillinger på mandage kan fra den 1. januar 2021 kun ske til befordring til den indeværende uge. Dette af hensynet til, at der er er mange patienter, som modtager indkaldelsesbreve
hen over weekenden med akut behov for bestilling. Øvrige patienter vil blive henvist til at ringe igen en af de andre dage i ugen.
Vi takker på forhånd for din forståelse af dette. 
Når du ringer, skal du: 

Have dit indkaldelsesbrev ved hånden

Indtaste dit personnummer 

Oplyse navnet på den afdeling, hvor du skal til undersøgelse eller behandling

Herefter vil vi stille dig en række spørgsmål, der skal være med til at afklare dit helbredsmæssige behov for kørslen.
Vi kan i forbindelse med afklaringen bede dig om: 

Dokumentation for din helbredsmæssige tilstand eller 

Samtykke til, at vi må indhente relevante oplysninger for, at vi kan afklare dit behov.

Hvis du af helbredsmæssige årsager har behov for at blive fulgt ind på afdelingen af chaufføren, eller du har brug for at have hjælpemidler med, skal du give os besked om det, når du bestiller din befordring. 

Hvordan kan jeg få en bevilling til km-godtgørelse?

Det kan du, hvis din behandlende afdeling vurderer, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du kører med Movia Flextrafik til/fra behandling. 

Hvis du ikke selv mener, du kan køre med Movia Flextrafik, skal du kontakte enten den behandlende afdeling eller PHC – Befordringsservice.

Så foretager den behandlende afdeling en sundhedsfaglig vurdering af, om du kan køre med Movia Flextrafik, eller om du skal have en bevilling på at køre i egen bil. 

Hvis du får en bevilling på kørsel i egen bil, kan du efterfølgende søge tilskud til kørsel digitalt.

Kan jeg ikke længere få lov til at have ledsager med, fx min kone/mand eller datter/søn?

Jo, hvis det er nødvendigt for din behandling eller din befordring.

Hvis du kun har brug for at blive fulgt ind på sygehuset/til din hoveddør, hjælper chaufføren.

Kan jeg stadig få tilskud til kørsel, når jeg rejser med offentlige transportmidler som bus og tog?

Ja, du kan søge om tilskud til kørsel med eks. bus og tog, hvis du er berettiget.

Du ansøger digitalt på befordring.regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.12.20
Opdateret
11.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Befordringsservice
Herlufvænge 14 A
4700 Næstved
Tlf. 70 15 35 15Kontoret har åbent:
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-12
Torsdag 8-15
Fredag 9-15


 


 
Lukket: 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag, 1. maj, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag samt 24., 25., 26. og 31. december.

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk