Søg
 

Rehabilitering

 

Neuropsykologisk udredning - børn
Udgiften til tværfaglig udredning af den samlede funktionsevne, herunder neuropsykologisk udredning af børn med erhvervet hjerneskade, afholdes af sygehuset/regionen jf. Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje​.
Af visitationsretningslinjen fremgår det i afsnit 3.1, at neurorehabilitering varetages i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning for pædiatri henholdsvis neurologi. I afsnit 3.1.3 beskrives, hvordan genoptræningsbehovet vurderes af speciallæge i pædiatri med kompetence i neuropædiatri. Den lægefaglige vurdering tager afsæt i en tværfaglig udredning af funktionsevnen. Derudover inddrages ergoterapeuter og fysioterapeuter samt andre relevante faggrupper som fx sygeplejersker, børneneuropsykologer og audiologopæder i udredninger. Dette er beskrevet i henhold til indlæggelse.
De samme faglige krav gør sig gældende til udredningen i forbindelse med ambulant udredning.
Af visitationsretningslinjen fremgår det endvidere i afsnit 3.1.4, at børn og unge fra 6 – 18 år anbefales at revurderes årligt​
Sygehusets rehabiliteringstilbud på spec. niveau efter udskrivelse
​Sygehuset kan tilbyde ambulant specialiseret genoptræning, samt rådgivning om genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser ud fra sygehusets udredning af patientens rehabiliteringspotentiale.
Uenighed om genoptræningsplanens indhold
Vejledning om genoptræningsplaner og vedligeholdelæsestræning i kommuner og regioner punkt 3.3.2 hedder det: ”Såfremt kommunen er uenig i genoptræningsplanens indhold, skal sygehuset kontaktes med henblik på dialog. Kommunen skal sørge for, at patienten modtager den nødvendige genoptræning, imens kommunen er i dialog med sygehuset om indholdet i genoptræningsplanen, således at borgerens genoptræningsforløb ikke bliver forsinket unødigt…”
 
Forløbsbeskrivelse for patienter med flere samtidige forløb - Udvidet koordinering anbefales at holde koordineringsmøder, hvilket vil kunne understøtte det faglige samarbejde i forbindelse med patientens rehabiliteringsforløb.
 
I Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade hedder det: ”Sygehuset og kommunen drøfter inden udskrivningen, herunder ved udskrivningssamtalen, patientens rehabiliteringsbehov. I den forbindelse drøftes, hvilke rehabiliteringstilbud der kan varetage patientens rehabiliteringsbehov”.
 
Det er kommunen og ikke regionen, som har visitationsretten til rehabiliteringstilbuddene.
Ventetid rehabilitering på specialiseret niveau
At en patient har fået ordineret rehabilitering på specialiseret niveau, kan ikke sidestilles med, at patienten ikke er færdigbehandlet, jvf Seruminstituttets retningslinje for registrering af færdigbehandlede patienter:
"Til brug for registrering af en færdigbehandlet patient anvendes følgende beskrivelse. En patient registreres som færdigbehandlet i stationært regi, når følgende er opfyldt: 
  • patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling
  • sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten. Det betyder, at sygeplejerapport, evt. midlertidige hjælpemidler, medicin mv. skal være klar på udskrivningstidspunktet."

Ifølge Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udarbejdes på sygehuset en genoptræningsplan med henblik på almen genoptræning, specialiseret genoptræning eller rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivelsen. Der findes ikke belæg for, at en patient skal forblive indlagt på sygehus, mens der ventes på specialiseret genoptræning eller rehabilitering på specialiseret niveau.

I tilfælde af, at borgeres behov er så komplekse, at kommunen har behov for særlig instruktion, før borger kan komme hjem, yder sygehuset denne instruktion. Dette kan aftales i forbindelse med planmøde eller andet.
Endelig kan der forekomme borgere, som er vurderet færdigbehandlede, men hvor ikke alle kommuner kan varetage borgerens samlede behov for pleje og rehabilitering i ventetiden på specialiseret rehabiliteringstilbud eller specialiseret genoptræningstilbud. I disse tilfælde forbliver patienten indlagt i ventetiden, og kommunen opkræves betaling efter takst for færdigbehandlede patienter. 
 
Sygehuset kan ikke stille krav til kommunen, om at patienten skal udskrives til særligt rehabiliteringscenter eller aflastningsplads, da det altid er kommunens vurdering og beslutning, hvilken hjælp patienten skal tilbydes og hvordan den skal tilbydes, jvf samme vejledning:
"Det er en forudsætning, at sygehuset udreder og vurderer patienter med omfattende og komplekse problemstillinger med brug af tilstrækkelige og relevante kompetencer, således at informationerne i genoptræningsplanen er fyldestgørende i forhold til kommunens mulighed for at iværksætte en faglig relevant og tilstrækkelig genoptrænings– og rehabiliteringsindsats af høj faglig kvalitet."
 
En genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau skal også beskrive behov for almen genoptræning, hvis det vurderes, at borgeren har behov for dette – uanset rækkefølgen af indsatserne, jvf samme vejledning:
"Der udarbejdes kun én genoptræningsplan for det samlede genoptræningsforløb, der knytter sig til den samme indlæggelse. Hvis lægen på udskrivningstidspunktet vurderer, at en patient i en afgrænset periode har behov for genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehus, og at patienten derefter har behov for fortsat almen genoptræning eller eventuelt rehabilitering på specialiseret niveau, skal dette anføres i patientens genoptræningsplan. I de tilfælde, hvor en patient skal overleveres fra specialiseret niveau til andre niveauer, skal det sikres, at den fornødne information for den videre varetagelse af patientens genoptræning videresendes til dem, der skal varetage genoptræningen i det videre forløb."
 
Oprettet
05.10.15
Opdateret
21.10.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk