Søg
 

Plejehjælpemidler

 

Ascitesdræn - afsluttet fra sygehus - hjemmesygepleje involveret - terminalfase
Behandlingen fra sygehuset side i forhold til drænageproblematik er afsluttet, men patienten skal fortsætte behandlingen hjemme ved hjemmesygeplejen, som er blevet oplært af sygehuset.
 

Afklaringsudvalget har afgjort, at kommunen skal levere de almindelige plejehjælpemidler, der skal bruges i forbindelse med pleje og håndtering af drænage i hjemmet såsom plastre, kad poser og holdere, sterile handsker, små absorberende forbindinger og grønne afdækningsstykker. Sygehuset skal levere de specielle hjælpemidler og remedier, der skal bruges, såsom connector mellem nål og pose og gripperkanyler.

Afgørelsen er truffet på baggrund af Serviceloven § 122 kapitlet om pasning af døende, hvor kommunen kan yde sygeplejeartikler, der skal anvendes til plejen - og på baggrund af Vejledning om hjemmesygepleje, hvor kommunen sørger for, at ”der i forbindelse med opgavevaretagelsen i hjemmesygeplejen er adgang til almindeligt anvendte plejehjælpemidler, herunder sygeplejeartikler, således at nødvendig sygepleje og behandling umiddelbart kan iværksættes”.
 
Forbindsmaterialer

Specielle forbindsstoffer: Hvis patienten skal behandles med specielleforbindsstoffer som følge af fagligt begrundede eller lægeordination i perioderne mellem ambulatoriebesøg, er det sygehusets ansvar, at patienten får udleveret de rette hjælpemidler, dvs de specielle forbindsstoffer.

Når tilstanden er stationær, afholder patienten selv udgifter til plejehjælpemidlerne. Dette gælder også, selvom patienten fortsat følges i ambulatoriet for andre forhold, se Afgrænsningscirkulæret. Patienten kan søge kommunen om tilskud.

Standardforbindsstoffer: Hvis patienten behandler sig selv med standard forbindsmaterialer i perioderne mellem ambulatoriebesøg, afholder patienten selv udgifterne. Patienten kan søge kommunen om tilskud. Hvis kommunens hjemmesygepleje behandler patienten, skal kommunen sørge for standardforbindsstoffer, se Vejledning om hjemmesygepleje.

Cremer og salver: Udgifter til cremer og salver afholdes af patienten. Patienten kan søge kommunen om tilskud til dækning af merudgifter til medicin og forbindsstoffer, se Serviceloven, Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter, Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Afgørelsen beror på en konkret vurdering af sagen i kommunen.

 

Irrigationsapparat til tarmtømning
Et irrigationsapparat kan anvendes til transanal tømning af tarm ved forstoppelse. Apparatet kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel.
 
Ved behandling under kontrol fra sygehus:
Irrigationsapparat kan anvendes på lægens ordination ved forstoppelse. Lægen kan instruere patienten i selv at benytte irrigationsapparatet. Sygehuset skal udlevere irrigationsapparatet samt dertilhørende remedier tilstrækkeligt til næste hverdag, hvorefter patienten selv skal skaffe de nødvendige remedier, se Afgrænsningscirkulæret.
 
Ved stabiliseret tilstand og ikke længere kontrol fra sygehus:
Det er behandlende læge, der vurderer om tilstanden er stationær. Irrigationsapparatet er et hjælpemiddel i dagligdagen, som afhjælper varig nedsat funktionsevne, og kommunen kan bevilge hjælpemidlet samt tilhørende materialer via Serviceloven. Se også Ankestyrelsens principafgørelse.
Lungedrænage
Patient har kronisk recidiverende pleuraeffusion. Sygdommen medfører ophobning af væske mellem lungehinderne. Der er anlagt kateter/dræn i lungehulen (plastikslange til tømning af væsken) Patienten har ikke haft effekt af medicinsk behandling og har varige fysiske følger af sygdommen medførende en permanent (livslang) nedsat funktionsevne. Patienten har behov for plejehjælpemidler for at kunne anvende drænet. Hjælpemidlerne består af slanger og flasker til udtømning af væsken. 
 
Sygehuset/lægen har vurderet, at tilstanden er permanent/livslang og patienten går ikke til kontrol for tilstanden på sygehuset, med andre ord tilstanden er stationær.
 
Jf. Samarbejde om Hjælpemidler og Behandlingsredskaber punkt 1.2 er det kommunen der overtager forsyningsansvaret, hvis tilstanden er stationær. 
 
Jf. afgrænsningscirkulæret​ punkt 2.3. skal de plejehjælpemidler der er nødvendige til opstart af plejen, stilles gratis til rådighed for patienten. 
Kommunen skal altså levere hjælpemidler til opstartsfasen. 
Patienten kan søge kommunen om støtte til hjælpemidler og merudgifter i det fortsatte forløb. 
Om kommunen udover opstartsfasen leverer hjælpemidlet (i dette tilfælde drænageflasker) vil afhænge af kommunens serviceniveau.
Rectalsonde og Janetsprøjte til medicinindgift

​Rectalsonde og Janetsprøjte er behandlingsredskaber som Regionen afholder udgifterne til, når remedierne benyttes til rectal medicinindgift af fx Lactulose som en fortsættelse af iværksat behandling, og med det formål at forhindre en forringelse af en tilstand.
Jf. Afgrænsningscirkulæret punkt 2.1, er ” Behandlingsredskaber  redskaber, som A) patienten forsynes med som led i behandling på sygehus eller i speciallægepraksis, der efter aftale med sygehusvæsenet varetager opgaver for dette, eller B) patienten forsynes med som led i eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved sygehusbehandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat.”

Sug og plejehjælpemidler til trachealopererede
Det er sygehusvæsenet som er ansvarlig for transportable sug til tracheostomerede patienter, så længe patientens tilstand, der har foranlediget brugen af disse hjælpemidler er under kontrol af sygehuset.
 
Afklaringsudvalgets svar tager udgangspunkt i beskrivelsen af udgifter til hjælpemidler og sygeplejeartikler i forbindelse med pleje og vedligeholdelse af tracheostomi er specificeret i ”Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (Vejledning nr. 10324 til serviceloven)”. Her står:
”107. Hjælpemidler til vedligeholdelse af en tracheostomi eller lanryngectomi

Udgifter til hjælpemidler til borgere, der har fået foretaget en tracheostomi (indsættelse af kanyle fra forsiden af halsen ind i luftrøret) eller en laryngectomi (fjernelse af strubehovedet og stemmelæberne), afholdes af sygehusvæsenet, så længe patienten er under fortsat behandling og/eller kontrol fra sygehuset.
 
Hvis tracheostomerede eller laryngectomerede borgere kun sporadisk er i kontakt med sygehuset, men overvejende passes og kontrolleres i eget hjem af hjemmesygeplejen, skal de plejehjælpemidler, der er nødvendige til opstart af plejen, stilles gratis til rådighed for patienten. Typisk vil der være tale om sygeplejeartikler, som rekvireres fra et hjemmesygeplejedepot i kommunen.
 
Udgifter til hjælpemidler til tracheostomerede og laryngectomerede borgere, der er afsluttet fra hospitalet, og som ikke får de nødvendige hjælpemidler fra hjemmesygeplejen, afholdes i henhold til servicelovens § 112 eller som forbrugsgode efter servicelovens § 113.
Swabs til mundpleje
Swabs til mundpleje er et hjælpemiddel/plejehjælpemiddel, ikke et led i en behandling. Hvis borger får hjælp i form af hjemmesygepleje, stilles mundswaps til rådighed af hjemmesygeplejen som et plejehjælpemiddel.
Har borger varigt nedsat funktionsevne er der mulighed for kommunal støtte efter fx Serviceloven. Hvis der ikke er mulighed for kommunal støtte efter Serviceloven eller falder indenfor det kommunale serviceniveau, må borger selv betale.
Oprettet
05.10.15
Opdateret
09.06.21
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk