Søg
 

Personale

 

Ansvar for behandling med intravenøs medicin i hjemmet
​Se under Laegemidler
Børns behov under indlæggelse
Generelt behov for tryghed og støtte:

Alle børn har et generelt behov for at føle trygheden fra en forælder eller en i forældres sted trædende person under indlæggelse. Det er den primære omsorgsgiver, dvs forældre eller personale fra den institution der er i forældres sted, som har ansvaret for at være til stede og yde tryghed og støtte til barnet under indlæggelsen – det er ikke sygehusets ansvar.
Afklaringsudvalget er ikke bekendt med nogen lov, der kræver forældres medvirken under deres børns indlæggelse på sygehus. Det er imidlertid en god idé, at forældre eller den institution, der er i forældres sted, ikke forlader indlagte børn uden aftale med personalet. Se i øvrigt Forældreansvarsloven
  
Særligt behov for pædagogisk støtte:
 
Nogle børn kan udover det generelle behov for tryghed også have et behov for pædagogisk støtte. Forpligtelserne i forhold til dette særlige behov er beskrevet i ”Aftale om hjælp og ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Sjælland af patienter/borgere med særlige behov”.
Henvisning til privat fysioterapeut
Både egen læge og hospitalsansat læge kan henvise patienter til privat praktiserende fysioterapeut og vederlagsfri fysioterapi jf. Overenskomst om fysioterapi januar 2019.​
Ledsagelse til undersøgelse, behandling og kontrol
Med udgangspunkt i:
er følgende principper for ledsagelse af patienter/borgere gældende:
 
Ledsagelse til egen læge/praktiserende læge:

Det er kommunens ansvar, at sikre ledsagelse af borger, hvis borger eksempelvis er for urolig til at kunne være i bilen alene, når de skal befordres til egen læge eller privatpraktiserende speciallæge. Alternativt træffe aftale med læge om hjemmebesøg.

Det er kommunens ansvar, at sikre ledsagelse af borger, der fx pga. demens eller andet forlader venteværelset, eller har svært ved at forholde sig roligt i venteværelset hos egen læge eller privatpraktiserende speciallæge.

Det er kommunens ansvar, at sikre ledsagelse af borger der fx pga. demens eller andet, ikke kan oplyse egen sag ved undersøgelse og behandling hos egen læge eller privatpraktiserende speciallæge.
Det er kommunens ansvar at vurdere, om der er brug for ledsagelse m.h.p., at der er en som kan forklare borgerens behov og som kan tage imod lægens besked.
 
Ledsagelse til undersøgelse og behandling på sygehus/Psykiatri:
Det er kommunens ansvar, at sikre ledsagelse af borger der ikke uden ledsagelse, er i stand til at møde op til fx ambulant undersøgelse og behandling på sygehus eller i psykiatrien. Borger er fx pga. sin tilstand, ikke selv i stand til at komme af sted fra egen bolig, hvis ikke borger tages i hånden og ledsages.
I forbindelse med den individuelle og konkrete vurdering af borgerens behov for hjælp, skal kommunen bedømme borgerens samlede situation, herunder pårørende og netværk, og deres mulighed for at ledsage borgeren
Det er regionens ansvar, at sørge for forsvarlig befordring til kontrol / behandling af en somatisk eller psykisk lidelse på sygehus, herunder at vurdere, om man kan befordre borgeren uden ledsager, og hvilken transportform der er nødvendig.
Der skelnes mellem behovet for ledsagelse for at sikre, at ingen kommer til skade, og behovet for ledsagelse for at understøtte at patienten følger sin behandling. Hvis det er et spørgsmål, om patienten befordres på en for patienten og chaufføren forsvarlig måde, er det regionen, der vurderer behovet og er ansvarlig.
En ledsager til en patient der efter reglerne har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, har også ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller helbredstilstand.

Hvis kommunen er involveret i patientens forløb og vurderer, at der er brug for ledsagelse, er det kommunens ansvar at sikre ledsagelse.
 
Nødvendigt personale til gennemførsel af kontrol/konsultation/behandling:

Det er regionens ansvar, at sikre det nødvendige personale til gennemførelse af kontrol /konsultation og/eller behandling på sygehus af borgere med demens, svage ældre borgere, udviklingshæmmede og/eller psykisk syg borger med en somatisk eller psykisk lidelse.
 
Hvis sygehuset vurderer, at der er brug for ledsagelse m.h.p. at der en, som kan forklare borgerens behov på sygehuset, og som kan tage imod lægens beskeder, er det regionens ansvar at sikre ledsagelse.
 
Hvis kommunen er involveret i patientens forløb og vurderer, at der er brug for ledsagelse m.h.p. at der en, som kan forklare borgerens behov på sygehuset, og som kan tage imod lægens beskeder er det kommunens ansvar at sikre ledsagelse.

Lymfødembehandling - personale
Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og kommunen” § 14 stk. 2 har ”personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom som følge af en medfødt eller arvelig lidelse, erhvervede neurologiske lidelser eller nedsættelse af led- eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser, efter lægehenvisning ret til et vederlagsfrit tilbud om fysioterapi fra kommunalbestyrelsen”.
 
Primært lymfødem er en kronisk lidelse som berettiger til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren eller kommuner jf. Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, bilag 2
 
Ansvaret for behandling af varigt primært lymfødem er dermed placeret i kommunen.
 
I praksis har kun få fysioterapeuter ekspertise til behandling af patientgruppen og patienter søger derfor mod sygehusenes specialuddannede fysioterapeuter. Denne problemstilling er ikke løst.
​​
Palliativ behandling af børn i hjemmet
Hvis et barn er terminalt syg og udskrevet til palliativ behandling i hjemmet, så er det kommunens ansvar at yde den nødvendige sygepleje og behandling efter instruktion fra sygehuset. Det er også kommunens ansvar at finansiere personale til overvågning, når forældre skal aflastes, hvis der er behov for dette.
 
Afgørelsen tager udgangspunkt i, at kommunen yder hjemmesygepleje som beskrevet under sundhedsloven.
Det fremgår af Vejledning om hjemmesygepleje, at palliation og pleje af døende hører under den kommunale hjemmesygeplejes ansvarsområde, jf følgende uddrag fra Vejledningen:
 
Den kommunale hjemmesygepleje retter sig mod alle personer uanset alder og boform med behov for sygepleje.
Nedenfor beskrives generelle funktioner, der varetages i hjemmesygeplejen:
Hjemmesygeplejen udfører sygepleje, bl.a.:
– Udfører sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl. a. til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende mv.
– Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver.
– Observerer patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling.
– Yder borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og styrke den enkelte borgers og grupper af borgeres sundhed.

Hjemmesygeplejen planlægger og leder sygepleje, bl.a.:
– Planlægger og leder sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje-, rehabiliterings- og palliative forløb samt lægeordinerede behandlingsopgaver.
– Planlægger og leder indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet, sammenhængende patientforløb, høj kvalitet og patientsikkerhed.
– Sikrer sammenhæng i forhold til sociale ydelser.”
 
Kommunen har således myndighedsansvaret, uanset om det er kommunens hjemmesygepleje som udfører opgaven, eller kommunen har uddelegeret opgavens varetagelse til andre, jf Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).
Parenteral ernæring i hjemmet - personaleudgifter
​Se under Laegemidler​​​
Overvågning

​Det er en kommunal opgave at sørge for nødvendige personaleressourcer til varetagelse af pleje og observation i eget hjem, herunder overvågning.

Det følger af sektoransvarsprincippet, at den myndighed, som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service til borgere i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse ydelser, tjenester eller service også er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelse. Sygehuset/regionen er forpligtet til at levere overvågning, når patienten er indlagt. Kommunen er forpligtet til det samme, når borger er i eget hjem.


Undtaget herfra er overvågning i forbindelse med Peritonealdialyse, se under Personale, og ved respiratorisk behandling i hjemmet, se under Vejrtrækning.

 

Peritonealdialyse i hjemmet - personaleressourcer
I følge afgrænsningscirkulæret punkt 2.1.3. hedder det:
”Apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og hvor A) patienten har fået undervisning i brug af apparaturet på sygehus eller i speciallægepraksis, eller B) hvor patientens anvendelse af apparaturet er under en vis kontrol af sygehus eller speciallægepraksis. Eksempelvis iltapparater og insulinpumper.
Det bemærkes, at sygehusvæsenet er forpligtet til at betale for de nødvendige personaleressourcer, der knytter sig til den daglige brug af respiratorer og dialyseapparater i hjemmet” Afgrænsningscirkulæret.
 
Det er ved henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen bekræftet i efteråret 2015, at ovennævnte gælder både, når det drejer sig om peritonealdialyse og hæmodialyse.

Det anføres endvidere at "hvis der er tale om behovet for personaleressourcer i forbindelse med udførelsen af behandlingen i hjemmet, skal den pågældende sygehusafdeling beskrive behovet for personaleressourcer i forbindelse med behandlingen i hjemmet både med hensyn til indhold og omfang. Det er desuden sygehusets ansvar at tage stilling til, hvilke kompetencer der er nødvendige for at udføre behandlingen, ligesom det er sygehusets ansvar at sørge for nødvendige instrukser til de personer der udfører behandlingen, uanset om der er tale om fagligt uddannet personale eller f.eks. pårørende, som kan være blevet instrueret af den ansvarlige afdeling til at udføre behandlingen."


​​​
Port á kath. - Skylning og låsning
​Se under lægemidler​​​​
Sektoransvar
Jf. ”Aftale om hjælp og ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Sjælland af patienter/borgere med særlige behov”​, er det ”sygehusets ansvar at vurdere, hvilket personale der er behov for i den enkelte patients tilfælde og sørge for, at dette personale stilles til rådighed under indlæggelse. Såfremt sygehuset ikke selv stiller den nødvendige hjælp til rådighed, men anmoder om hjælpen udefra, skal sygehuset afholde udgiften hertil”. 

Jf. ”Guide til Planlægningskonference”​, har kommunen ansvaret for, at tildele patienten hjælp og støtte med mere efter udskrivningen, uden unødig ventetid, så patienten kan udskrives når patienten er færdigbehandlet jf. Sundhedsstyrelsens definition”. 

Jf. Social- og Indenrigsministeriet handler Sektoransvarlighedsprincippet om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder.
​​​
Oprettet
05.10.15
Opdateret
09.06.21
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk