Søg
 

Lægemidler mv.

 

Ansvar for behandling med intravenøs medicin i hjemmet

Den behandlende sygehusafdeling har ansvaret for behandlingen i hjemmet. Det samme gælder for instruktion af pårørende eller hjemmesygeplejen i at udføre den ordinerede behandling, herunder tilse og udføre pleje ved centralt venekateter (cvk). Hvis behandlingen foregår via flere sygehuse skal disse sygehuse beskrive, hvem der er ansvarlig for den daglige medicinhåndtering, og hvem der har ansvaret for den medicinske behandling/ ordination. Deraf følger, hvem der skal kontaktes ved problemer i hjemmet.

Hjemmesygeplejersken har ansvar for at følge instruksen og for at patienten får den ordinerede medicin. Når hjemmesygeplejersken forlader borgerens hjem, er det pårørende, der har ansvaret for indløbshastighed og korrekt handling på eventuelle komplikationer jvf Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.

Det er altid den, der giver medicinen, der har ansvar for hygiejnen i forbindelse hermed. Er det hjemmesygeplejens personale som giver medicinen, er det ledelsen af hjemmesygeplejen, som har ansvar for instrukser for fagligt ansvarlig lægemiddelhåndtering og samarbejde med ordinerende læge jvf Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Vejledning om hjemmesygepleje. ​​

Bærbar kemopumpe
En kemopumpe kan dosere præcise doser kemo. Kemopumpen ordineres af læge som led i behandling af kræft.

Det er den behandlingsansvarlige organisation, som betaler for apparatet inklusive slanger, batterier og vedligeholdelse, samt for levering af diverse tilbehør i tilfælde af, at pumpen er ude af drift eller tilbehør er defekt. 
Kemopumpe er omfattet af ”Samarbejde om hjælpemidler og behandlingsredskaber 
Punkt 1. 
”Det indgår i sygehusbehandling at forsyne patienter med de redskaber m.v., som er en naturlig og nærliggende del af behandlingsindsatsen i de tilfælde, hvor der er behov for det. Disse redskaber m.v. kategoriseres som behandlingsredskaber, og udgiften hertil afholdes af regionerne”. 
Punkt 1.2. 
”Hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis indtil tilstanden er stationær”.
Det er regionens ansvar at forsyne patienten med det nødvendige udstyr/medicin og sørge for, at det er tilgængeligt for patienten (eller dennes hjælp).
Hvis pumpen eller udstyr i forbindelse med pumpen går i stykker er ansvaret regionens, ligesom regionen er ansvarlig for at levere nyt udstyr til erstatning for det defekte. 
Om der er tale om defekt udstyr eller uheld i forbindelse med håndteringen af udstyr har ingen betydning.

Cremer og salver til sårbehandling
Køleskab i hjemmet til opbevaring af iv medicin
Anskaffelse af køleskab til korrekt opbevaring af infusionsvæsker eller iv-medicin i hjemmet, er et led i gennemførelse af behandling og dermed sygehusets ansvar, og det skal ske på sygehusets regning jf. Ankestyrelsens praksisbeskrivelse om Hjælpemidler og behandlingsredskaber
Parenteral ernæring
Parenterale ernæringspræparater er lægemidler og kan derfor ikke sidestilles med sondeernæringspræparater.
 
Behandling med parenteral ernæring i hjemmet er behandlende sygehuslæges ansvar, og sker på sygehusets regning jvf Afgrænsningscirkulæret. Sygehusafdelingen skal sørge for medicin/præparater til iv behandling, jvf "Liste over vederlagsfri medicin fra sygehuset"

Se også afsnittet 'Ansvar for behandling med intravenøs medicin i hjemmet'
Parenteral ernæring - personaleudgifter
​Det er kommunen, som har udgifterne til personale ved pasning af patient i hjemmet, som skal have intravenøse ernæringsspræparater eller salte og mineraler.
Jf. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen skal en kommunal akutfunktion kunne varetage parenteral ernæring, herunder til- og frakobling samt forbindsskift ved intravenøse katetre.
Port á kath.
Det er regionens opgave at varetage plejen af, og afholde udgifter til, en Port a kath. der er indopereret som led i en behandling og hvor patienten fortsat bliver kontrolleret for sygdommen på sygehus jf Afgrænsningscirkulæret punkt 2.1.1. ”betragtes hjælpemidler og apparatur, som indopereres som led i behandling på sygehus, som et behandlingsredskab, og det er dermed Regionen der afholder udgiften” og jf. punkt. 2.1.2 ”betragtes hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i en behandling på sygehus eller hvor patienten bliver kontrolleret på sygehuset for den specifikke tilstand hjælpemidlet/apparaturet er rettet imod, som et behandlingsredskab og det er dermed regionen der afholder udgiften”.

Hvis der kan indgås aftale med bopælskommunen om varetagelse af opgaven mod betaling af udgifterne forbundet hermed, kan dette også være en mulighed.

Sprøjter til blanding af medicin til inhalationsmaske
Engangssprøjter og kanyler til blanding af medicin til indgift via inhalationsmaske, er en integreret del af behandlingen og må derfor betragtes som behandlingsredskaber og dermed en regional udgift.
Til grund for afgørelsen lægges Ankestyrelsens praksisbeskrivelse om Hjælpemidler og behandlingsredskaber, kapitel 5.1.4.
Oprettet
05.10.15
Opdateret
26.10.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk