Søg
 

Kørestol

 

Komfortkørestol
En patient udskrives efter en apopleksi fra sygehus med genoptræningsplan. Før indlæggelsen havde patienten en manuel kørestol. Sygehusets fysioterapeut vurderer ved udskrivelsen, at patienten ikke længere kan benytte den sædvanlige kørestol, men skal sidde i en komfortkørestol på grund af et stort fald i funktionsniveau og nedsat siddende balance som følge af apopleksien.
 
Afklaringsudvalget er enige om, at det er en kommunal opgave at levere komfortkørestol i denne sag, uanset om det skal bevilges som et hjælpemiddel efter Serviceloven, eller som et træningsredskab efter Sundhedsloven.
 
Argumentation:
I tidligere sundhedsaftaler skelnede man mellem ’midlertidige’ og ’varige hjælpemidler’, hvor de midlertidige hjælpemidler var regionens ansvar, og varige hjælpemidler var kommunens ansvar. Sådan er det ikke mere, se også afklaringsudvalgets Varig - Midlertidig.
 
I dag er reglerne for hvilken organisation, der er ansvarlig for udlevering af behandlingsredskaber og hjælpemidler formuleret i "Afgrænsningscirkulæret".
 
I stedet for ’midlertidig’ og ’varig’ skelnes i dag mellem
’behandlingsredskaber’ og ’hjælpemidler’. Behandlingsredskaber er typisk regionens ansvar, mens udgifter til hjælpemidler som hovedregel afholdes af andre end regionen - typisk kommunen.
 
Hvis et givet apparatur eller redskab både kan være et behandlings-redskab og et hjælpemiddel, så skal det kategoriseres som det ene eller det andet afhængig af den sammenhæng, apparaturet eller redskabet indgår i, dvs. om det opfylder kriterierne for at kunne kategoriseres som et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel.
 
Kriterierne for behandlingsredskaber præciseres i ovenstående cirkulære punkt 2.1.2:
”Hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på
sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte
behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet
typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis indtil
tilstanden er stationær. Eksempelvis lungebehandlingsudstyr og orthoser. Vedrørende formuleringen »hvor patientens anvendelse af
hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller
speciallægepraksis indtil tilstanden er stationær« skal følgende præciseres:
1) Patienten bliver kontrolleret på sygehuset eller i speciallægepraksis for den specifikke tilstand som hjælpemidlet/apparaturet er rettet imod.
2) Det er den tilstand, som hjælpemidlet/apparaturet er rettet imod, der skal kunne betegnes som stationær. Om tilstanden kan betegnes som stationær, afgøres ved en lægefaglig vurdering foretaget på sygehuset/i speciallægepraksis”.
I forhold til den aktuelle sag om komfortkørestol må vi stille spørgsmålet om komfortkørestolen er et behandlingsredskab efter punkt 2.1.2 i Afgrænsningscirkulæret:
- Kontrolleres patienten af sygehuset for den svækkelse af
balanceevne som komfortkørestolen retter sig imod? Svaret er ”Nej”.
- Vurderer sygehuset, at tilstanden med nedsat balanceevne – som
komfortkørestolen skal rette sig imod – er stationær? Svaret er ”Ja”. 
Køre stol - patient i kommunalt genoptræningsforløb

​Det er kommunen som skal sørge for, at borger har de nødvendige hjælpemidler, der skal bruges i forbindelse med genoptræning - eller i ventetiden på genoptræning - i kommunalt regi. Sygehuset har ingen forpligtigelse til at levere hjælpemidler efter udskrivelsen, når behovet ikke var der på udskrivningstidspunktet.

Afgørelsen er baseret på Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet), hvor det hedder i punkt 2.4 Behandlingsredskaber eller hjælpemidler i forbindelse med genoptræning:
I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, skal kommunen afholde udgifterne hertil og herunder udgifterne til de hjælpemidler, der ordineres patienten som led i genoptræningen. Det er ligeledes kommunens opgave at tilvejebringe hjælpemidlerne.”

Vedligeholdelse og reparation af kørestol
Af Afgrænsningscirkulæret fremgår af
Stk. 3. Indstilling, tilpasning, vedligeholdelse og reparation af behandlingsredskaber og hjælpemidler, samt instruktion heri:
”Indstilling og individuel tilpasning af et behandlingsredskab eller hjælpemiddel er en vigtig og nødvendig del af hjælpemiddelformidlingen og påhviler typisk den bevilgende myndighed, ligesom instruktion i korrekt anvendelse af hjælpemidlet samt vedligeholdelse og reparation også hører med i forsyningsansvaret
Oprettet
05.10.15
Opdateret
01.08.22
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk