Søg
 

Diabetes

 

Diætkost, juice, druesukker mm til diabetikere
Det er muligt at få tilskud til merudgifter i forbindelse med daglig livsførelse for borgere med insulinkrævende diabetes ifølge Serviceloven § 41 og § 100 samt Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
Insulinpumper
En insulinpumpe kan dosere små og præcise doser insulin tilpasset den enkelte person, hvilket er en stor fordel for fx børn. Insulinpumpe ordineres af læge som led i behandling af insulinkrævende diabetes. Det er den behandlingsansvarlige organisation, som betaler for apparatet inklusive slanger, batterier og vedligeholdelse, samt for engangssprøjter i tilfælde af, at pumpen er ude af drift.
 
Insulinpumpe er direkte nævnt i Afgrænsningscirkulæret. Der står i punkt 2.1.3: ”Apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, og hvor A) patienten har fået undervisning i brug af apparaturet på sygehus eller i speciallægepraksis, eller B) hvor patientens anvendelse af apparaturet er under en vis kontrol af sygehus eller speciallægepraksis. Eksempelvis iltapparater og insulinpumper”.
Denne bestemmelse også gælder ved varigt behov, hvilket fremgår af brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Sjælland i 2009.
 
Ved flytning til anden region har borgeren ret til at beholde sin insulinpumpe ved flytning mellem regioner. Fraflytningsregionen skal ikke kompenseres for evt. økonomisk tab. Dette er besluttet i kredsen af regionsdirektører.
Sprøjter, kanyler, teststrimler, blodsukkerapparatur mm
Der kan ydes særlig støtte til insulinkrævende diabetikere, det fremgår af Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, her står i § 9:
"Der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer (fx sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker (lancetter), teststrimler og blodsukkermåleapparatur), til insulinkrævende diabetikere og til diabetikere, som er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter eller andet godkendt injektionspræparat. Der kan ydes støtte til inhalator til administration af insulin, når injektion medfører meget svære lokalreaktioner som komplikation.
Stk. 2. Hjælpen til blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede udgift.
Stk. 3. Til tabletbehandlede diabetikere, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet, gives op til 150 stk. teststrimler og fingerprikker (lancetter) årligt.”
 
Glukosemålingssystemer, som fx Freestyle Libre, måler borgerens glukoseværdier i vævet ved hjælp af en lille sensor, som aflæses ved en scanning. Herved undgår borgeren at prikke hul på huden for at aflæse blodsukkerværdi. Glukosemålingssystemer til diabetikere kan både være hjælpemidler og behandlingsredskaber. Om et glukosemålingssystem er et hjælpemiddel, vil afhænge af hvilket behov glukosemålingssystemet skal afhjælpe jf. Ankestyrelsens principafgørelse 30-17
 
Af principafgørelsen fremgår følgende: Det er alene sundhedssektoren, der kan tage stilling til, om der er tale om et behandlingsredskab ifølge afgrænsningscirkulæret. Hvis det er et behandlingsredskab, skal regionen finansiere udgifterne.
 
Hvis sundhedssektoren har afgjort, at et produkt ikke kan anses som et behandlingsredskab, skal kommunen afgøre, om der er tale om et hjælpemiddel, der kan bevilges efter serviceloven – herunder foretage en væsentlighedsvurdering.
 
Principafgørelsen uddyber problemstillingen for tre typer diabetikere:
For voksne velregulerede diabetikere, som ikke har behov for instruktion og assistance til at anvende glukosemålingssystemet hjemme, vil glukosemålingssystemet være et hjælpemiddel. Her er det afgørende, at produktet giver en yderligere afhjælpning af følgerne af sygdommen.
 
For borgere med manglende sygdomserkendelse eller manglende evne til at anvende traditionelle blodsukkermålinger, vil glukosemålingssystemet ikke være et hjælpemiddel, men et behandlingsredskab. Borgerne vil have behov for assistance fra sundhedsfagligt personale til at anvende glukosemålingssystemet og anvendelsen heraf er kontrolleret af sygehuset eller speciallægepraksis.
 
For børn og unge, hvor der foreligger lægelige oplysninger om, at glukosemålingssystemet er nødvendigt, vil glukosemålingssystemet ikke være et hjælpemiddel, da det primære formål med brugen af glukosemålingssystemet vil være at opnå en forbedring af kontrollen med barnets eller den unges diabetes. Dermed vil det være et behandlingsredskab.
 
Væsentlighedsvurdering
Vurderer kommunen, at glukosemålingssystemet er et hjælpemiddel for borger, vil det bero på en konkret og individuel vurdering, om produktet i væsentlig grad yderligere end det allerede bevilgede injektions- og testmateriale kan afhjælpe borgerens varige følger af den nedsatte funktionsevne. Kommunen kan inddrage lægelige oplysninger om eventuelle bivirkninger af det allerede bevilgede injektions- og testmateriale. Dette kan fx være særlige fysiske gener, herunder nedsat følelse i fingerspidserne eller et særligt behov for mange daglige blodsukkermålinger, enten på grund af meget svingende blodsukker, eller hvis borgers erhverv kræver dette.  
Oprettet
05.10.15
Opdateret
03.09.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk