Søg
 

Boligindretning

 

Badekar

​Badekar kan indgå i lægeordinerede daglige behandling med klidbade til patient med fiskehud. Badekarret har her karakter af et behandlingsredskab.

Ved sygehusbehandling, tilstanden ikke stationær:
Sygehuset er ansvarlig for instruktion og udlevering af badekar som nødvendigt behandlingsredskab i behandlingen, se Afgrænsningscirkulæret

Det er den sygehusafdeling, som ordinerer behandlingen, der har ansvar for at sikre sig, at behandlingen kan lade sig udføre hjemme. Hvis der ikke er badekar eller tilsvarende i borgerens hjemme, skal sygehuset afholde udgiften til det hjælpemiddel, der opfylder behovet.

Bækkenstol

En bækkenstol kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel, afhængig af den sammenhæng den indgår.


En bækkenstol er et behandlingsredskab, som regionen skal levere efter udskrivning fra sygehus, hvis følgende to ting opfyldes:


1) Lægen har udskrevet patienten med restriktioner på bevægelse, som umuliggør benyttelse af almindeligt toilet, og en toiletstol derfor indgår i behandlingsplanen
2) borgerens tilstand, som ligger til grund for udlevering af bækkenstolen, kontrolleres af sygehuset


Jf. Afgrænsningscirkulæret er en bækkenstol et hjælpemiddel og skal udleveres af kommunen i forbindelse med udskrivning fra sygehus, hvis det kan afhjælpe patientens funktionsevnetab i dagligdagen, og der ikke er krav om bevægelsesindskrænkning efter udskrivningen.

Hjemmebesøg
Hjemmebesøg i forbindelse med udskrivning er kommunens ansvarsområde. Hjemmebesøg kan aftales forud for udskrivelse med henblik på vurdering af patientens behov for hjælpemidler/boligændringer. Tilrettelæggelse af hjemmebesøg foregår ved dialog og samarbejde.
Se mere her: Procedure for hjemmebesøg​
 
Levering og installation af hjælpemiddel i borgerens hjem, kan ikke betragtes som et hjemmebesøg.
Installering af rampe
Indstilling og individuel tilpasning af en rampe som et behandlingsredskab eller hjælpemiddel er en vigtig og nødvendig del af hjælpemiddelformidlingen og påhviler typisk den bevilgende myndighed. Instruktion i korrekt anvendelse af hjælpemidlet samt vedligeholdelse og reparation også hører med i forsyningsansvaret jf. Afgrænsningscirkulæret
Senge og -udstyr
Ved sygehusbehandling af patient i eget hjem uden deltagelse af kommunens hjemmesygepleje, hvor behandlingen kræver en særlig seng, leverer sygehuset sengen. Produkter, som indgår i behandlingen er behandlingsredskaber, som sygehuset skal udlevere/afholde udgifterne til, indtil tilstanden er stationær. Vurderingen sker på baggrund af ”Afgrænsningscirkulæret". Se også under APV-redskaber.
 
Ved sygehusbehandling af patient i eget hjem med deltagelse af kommunens hjemmesygepleje er det kommunen, der leverer de nødvendige hjælpemidler herunder plejeseng til brug for personalets arbejde i hjemmet. Se også APV-redskaber.
 
Ved kommunal hjemmesygepleje af patient i eget hjem er det kommunen, der leverer de nødvendige hjælpemidler herunder plejeseng til brug for personalets arbejde i hjemmet, se også APV-redskaber.
Ståstativ
Et ståstøttestativ kan både være et behandlingsredskab, et hjælpemiddel og et træningshjælpemiddel.
”Hvis det primære formål med et ståstøttestativ er at afhjælpe den manglende ståfunktion, skal ståstøttestativet betragtes som et hjælpemiddel. Det skal herefter vurderes, om bestemmelsens krav om væsentlighed er opfyldt.
Hvis ståstøttestativet primært skal anvendes til at forbedre funktionsevnen eller forebygge yderligere forværring af funktionsevnen, skal det betragtes som et træningsredskab eller et behandlingsredskab” jf. Ankestyrelsens principafgørelse 4-15 om hjælpemidler - ståstøttestativ – træningsredskab – behandlingsredskab
 
Det er kommunen som vurderer om væsentligheds-kriteriet er opfyldt i henhold til serviceloven §112:
”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv”.
 
Hvis kommunen vurderer, at væsentlighedskriterierne til ståstativet som et hjælpemiddel ikke er opfyldt, er hverken sygehus eller kommune forpligtet til at levere ståstativ. Det er herefter op til patienten/borgeren selv at anskaffe et ståstativ.
 
Hvis patientens/borgerens tilstand ændres, kan kommunen revurdere væsentlighedskriterierne.
 
Oprettet
05.10.15
Opdateret
11.11.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk