Søg
 

Apparatur

 

Blodsukkermåleapparat
Se Diabeteshjælpemidler
Bærbar kemopumpe
​Se under lægemidler​
Deep oscillation apparat

Deep oscillation apparat anvendes til blødgøring af arvæv. Det kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. Det er regionens ansvar at afprøve apparatet som behandlingsredskab og vurdere effekten. Hvis afprøvningen af apparatet viser positiv effekt, og regionen vurderer tilstanden som stationær, så er apparatet at betragte som et hjælpemiddel, og dermed overgår vurdering om bevilling til kommunen jf. Lov om social service §112.

Afklaringsudvalgets afgørelse er baseret på Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Behandlingsredskaber som regional udgift beskrives i ovenstående
cirkulære punkt 2.1.2 som ”hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis indtil tilstanden er stationær (udvalgets fremhævning).

Er tilstanden stationær, overgår apparatet til at være et hjælpemiddel, efter kriterierne i samme cirkulære punkt 2.2, når det opfylder følgende: ”1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.”

 

Dialysevægt - hjemmedialyse
Dialysevægt er en uundværlig del af dialysebehandlingen. Den er dermed et behandlingsredskab og sygehusets ansvar at tilvejebringe ifølge Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.
Driftsudgifter til apparatur
Hjemmehæmodialyse / Dialyse i eget hjem

For patienter, der er i dialysebehandling i eget hjem.  Det er en regional opgave at betale for udstyr og personale samt merudgifter til vand, el og renovation i relation til hjemmehæmodialyse.

Til brug for refusion af merudgifter skal der udfyldes særlige blanketter. Blanketterne får man udleveret og godkendt i den afdeling, hvor man går til kontrol.

Se også Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet
 
Iltbehandling i eget hjem

Refusion af el-udgift: Medical Danmark leverer iltkoncentratorer på bestilling fra sygehuset.

Ilt-koncentratorer bruger elektricitet. Udgiften hertil refunderes automatisk kvartalsvis af sygehuset, efter aflæsning af Medical Danmark, der sender aflæsning til Regnskabsafdelingen i Region Sjælland
Epilepsialarm

​En epilepsialarm kan være både hjælpemiddel og behandlingsredskab. Det er beskrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 77-15.

Hjælpemiddel: Hvis formålet med epilepsialarmen er at alarmere om et epileptisk anfald, når epileptikeren ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp, skal epilepsialarmen betragtes som et hjælpemiddel efter Serviceloven §112.

Behandlingsredskab: Hvis en epilepsialarm alene skal bruges til at registrere epileptiske anfald til brug for regulering af medicin, skal den ikke betragtes som et hjælpemiddel, idet den så er et led i epileptikerens behandling.

Insulinpumper
Se Diabeteshjælpemidler
Iontoforeseapparat
Et iontoforese-apparat virker ved at sende en svag strøm gennem huden og anvendes i behandling af hyperhidrose (forøget svedproduktion). Hænder og fødder placeres i en bakke med vand, som er koblet til apparatet.

Ved sygehusbehandling, tilstanden ikke stationær: 
Sygehuslæge kan ordinere behandling med Iontoforese-apparat i behandling mod øget svedproduktion hos en patient. Sygehuset ansvarlig for instruktion og udlevering af apparatet til patienten. Se Afgrænsningscirkulæret

Ved varigt nedsat funktionsevne: 
Kommunen skal yde støtte til et iontoforese-apparat efter Serviceloven til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet
1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Kompressionsærme
Et kompressionsærme kan afhjælpe gener fra ødem på arme. Det kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel.
Ansvar efter samme princip som Lymfeprespumpe.
Lymfeprespumpe
En lymfeprespumpe kan afhjælpe gener fra ødem på arme eller ben. Den kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel.
 
Ved sygehusbehandling, tilstanden ikke stationær og tilstanden bliver kontrolleret:
Sygehuset skal udlevere lymfeprespumpen som et behandlingsredskab, når der er behov for det som led i behandling af patienten. Se Afgrænsningscirkulæret.
  
Efter sygehusbehandling, tilstanden er stationær og tilstanden bliver ikke kontrolleret:
Det er i dette tilfælde ikke en sygehusopgave at udlevere lymfeprespumpe. Se Afgrænsningscirkulæret.
 
Ved varigt nedsat funktionsevne:
Kommuner kan bevilge en lymfeprespumpe som hjælpemiddel, under forudsætning af at hjælpemidlet ikke kan udleveres efter anden lovhjemmel end Serviceloven. Kommunen kan bevilge, når der er tale om en varig funktionsnedsættelse og et væsentligt behov i hverdagen svarende til mindst 2 gange om ugen. Det varige hjælpemiddel skal kompensere for en funktionsnedsættelse.
Taleventil – tilbehør til trachealkanyler
En taleventil er et hjælpemiddel, som hjælper patienter med trachealkanyler med at tale. 
 
Tilstanden ikke stationær:
Denne type hjælpemidler er omfattet af Afgrænsningscirkulæret punkt 2.1.2. ”Hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis indtil tilstanden er stationær. Eksempelvis lungebehandlingsudstyr og orthoser.”
Det er sygehuset som skal instruere i brugen af og udlevere taleventilen indtil tilstanden er stationær, dvs
1) Patienten bliver kontrolleret på sygehuset eller i speciallægepraksis for den specifikke tilstand som hjælpemidlet/apparaturet er rettet imod.
2) Det er den tilstand, som hjælpemidlet/apparaturet er rettet imod, der skal kunne betegnes som stationær. Om tilstanden kan betegnes som stationær, afgøres ved en lægefaglig vurdering foretaget på sygehuset/i speciallægepraksis.
 
Tilstanden er stationær:
Når tilstanden er stationær, er det en kommunal opgave at yde støtte til hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter serviceloven, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
 
Det er kommunen, der vurderer hvilken slags taleventil, der opfylder borgerens behov, og i tilfælde af, at der vælges en håndfri ventil er det kommunen der sikrer, at borgeren kan benytte den. Hvis kommunen mener, at den ventil, som skal aktiveres ved at trykke på den, kan opfylde borgerens behov (og den er billigst) er det den, der bevilges. Borgeren kan til enhver tid vælge et dyrere produkt mod merbetaling jf. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven §6.
 
TENS apparat
TENS (Transcutan elektrisk nervestimulation) kan have god effekt ved mange neurogene og myogene smertetilstande. Der anvendes en svag strøm til elektrisk stimulation af nerver ved brug af elektroder placeret på huden. 

Ved sygehusbehandling, tilstanden ikke stationær
Sygehuslæge kan ordinere behandling med TENS apparat i behandling af smerter hos en patient. Sygehuset ansvarlig for instruktion og udlevering af TENS apparatet samt udlevere elektroder til patienten. Se Afgrænsningscirkulæret 

Ved varigt nedsat funktionsevne
Kommunen skal yde støtte til et TENS apparat efter Serviceloven til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet
1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Se Serviceloven​.


Vacuumbehandlingsapparat
Vacuumbehandling af sår anvendes fx ved diabetiske fodsår og ordineres af læge. Apparat og tilbehør er behandlingsredskaber. 

Ved sygehusbehandling, tilstanden ikke stationær
Ved lægeordineret vacuumbehandling af sår, er sygehuset ansvarlig for instruktion og udlevering af behandlingsapparat og det tilbehør, der skal bruges til patienten, jf. Afgrænsningscirkulæret
Oprettet
05.10.15
Opdateret
04.12.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk