Søg
 

Udlændinges ret til sygehusbehandling - Non-residents right to hospital care

For further information in English, French, Chinese, Russian and German look in the pamphlets on the right.

​Personkreds

Får du behov for sygehusbehandling, mens du midlertidigt opholder dig i Danmark, vil du blive opkrævet betaling for den akutte og den fortsatte sygehusbehandling medmindre du er omfattet af EU-reglerne eller en af de øvrige undtagelser. Det betyder, at du i forbindelse med din undersøgelse og behandling på et sygehus, vil blive opkrævet betaling for de ydelser du har modtaget.
 

Du vil i udgangspunktet ikke blive opkrævet betaling, hvis:  

  • Du har et gyldigt særligt sundhedskort (udløbsdatoen må ikke være overskredet)
  • Du har et gyldigt EU-sygesikringskort – EHIC (udløbsdato må ikke være overskredet)
  • Du kan fremvise gyldig erstatningsblanket for det blå EU-sygesikringsbevis
  • Du kan dokumentere bopæl i et af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland eller Island) ved fremvisning af ID oplysninger
  • Du kan dokumentere bopæl på Færøerne eller Grønland ved fremvisning af ID oplysninger
  • Du kan dokumentere, at du er under 18 år på behandlingstidspunktet ved fremvisning af ID oplysninger
  • Du er under Udlændingestyrelsens forsørgelse (asylansøgere, udlændinge uden lovligt ophold, ansøgere om humanitær opholdstilladelse)
  • Diplomater med opholdstilladelse fra Udenrigsministeriet (særligt sundhedskort)
Er du ikke i besiddelse af den nødvendige dokumentation for retten til vederlagsfri akut og fortsat sygehusbehandling, vil du blive opkrævet betaling. I hvilket omfang du har mulighed for at søge refusion i dit hjemland, er de danske sygehusmyndigheder uvedkommende.
 
 
 

Særligt for Grønland og Færøerne

Personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland er ligestillet med folk, der har bopæl i Danmark.  

 

Udgifter til sygehusbehandling

Beregning af dine udgifter til sygehusbehandling tager udgangspunkt i de nationale sygehustakster – kaldet DRG, og du vil blive opkrævet betaling så snart din behandling er afsluttet.
 
Du vil blive opkrævet betaling for de faktiske udgifter i forbindelse med din akutte og fortsatte sygehusbehandling.
 
De faktiske udgifter omfatter alle ydelser, der er knyttet til din sygehusbehandling, herunder også til ambulance- eller helikoptertransport ved overflytning til andet behandlingssted, tolkebistand samt behandlingsredskaber, der udleveres i forbindelse med behandlingen.
 
 

Informeret samtykke og vilkår for behandling 

Du vil inden din behandling sættes i gang blive informeret om din helbredstilstand og behandlingsmuligheder. Du vil endvidere blive gjort opmærksom på, at du muligvis selv skal betale for din behandling, således at det kan indgå i dine samlede overvejelser inden du giver samtykke til behandlingen.

 

Lovgivning  

Med virkning fra 1. juli 2019 vil personer uden bopæl i Danmark, og som under midlertidigt ophold får behov for akut og fortsat sygehusbehandling, blive opkrævet betaling. Der opkræves betaling direkte fra dig selv. Er du omfattet af retten til vederlagsfri akut og fortsat sygehusbehandling, skal du kunne dokumentere din ret.
 
 

Bopæl i Danmark 

Ved bopæl i Danmark forstås at man er tilmeldt Folkeregistret og at man har et dansk CPR – nummer.
 
 

Akut sygehusbehandling 

Vurderingen af hvornår der er tale om et akut behandlingsbehov, vil altid bero på en lægefaglig vurdering. Akut sygehusbehandling omfatter skadestuebehandling, indlæggelse på en akutmodtagelse eller anden akut indlæggelse samt fødsel uden for termin.
 
 

Fortsat sygehusbehandling 

Fortsat sygehusbehandling er den behandling der fortsætter ud over den akutte fase, og hvor det ikke skønnes rimeligt at henvise dig til behandling i hjemlandet eller du ikke tåler at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet.

 

Faktura 

Det vil fremgå af din faktura, hvilke ydelser der er indeholdt i din sygehusbehandling. Din faktura vil endvidere indeholde oplysninger om udgifter til patientbefordring, tolkebistand og eventuelle behandlingsredskaber. Oplysningerne gives med henblik på, at du kan søge refusion på hele eller dele af dine udgifter i dit hjemland.

 

Klagevejledning 

Du har mulighed for at indbringe regionens afgørelse om vilkår for din akutte og fortsatte sygehusbehandling i Danmark til Styrelsen for Patientklager senest 4 uger fra du blev opkrævet betaling for din sygehusbehandling.
Klagen skal indgives elektronisk hos Styrelsen for patientklager 
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.08.19
Opdateret
05.09.22
Link til denne side: