Søg
 

Videregivelse af data fra tidligere forskning

Hvis du skal bruge data fra tidligere forskningsprojekter, skal du søge om tilladelse til at bruge disse data. Proceduren er forskellig alt efter, om du skal bruge data fra et forskningsprojekt i din egen region eller fra en af de øvrige regioner.

Fælles for alle typer af videregivelser er, at før videregivelsen af data kan godkendes, skal det projekt, der ønskes videregivet data til, først være godkendt af den relevante region under dennes paraplyanmeldelse til Datatilsynet eller direkte af Datatilsynet:

 • Hvis der er tale om et projekt foretaget i regi af Region Sjælland, skal projektet først være godkendt under regionens paraplyanmeldelse til Datatilsynet ”Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Sjælland”.
 • Hvis der er tale om et projekt foretaget i regi af en anden region, skal projektet først være godkendt under denne anden regions paraplyanmeldelse til Datatilsynet.
 • Hvis der er tale om et privat projekt, skal projektet først være godkendt af Datatilsynet.

Videregivelse af data mellem projekter i Region Sjælland
Hvis du til et projekt under Region Sjælland skal bruge data (elektronisk eller biologisk) fra et andet projekt i Region Sjælland – f.eks. fra samme afdeling eller fra et af regionens sygehuse – så skal du selv indhente en skriftlig tilladelse fra den projektansvarlige fra det andet projekt. I din protokol skal du gøre opmærksom på, at tilladelse indhentes fra den projektansvarlige.

Du skal være opmærksom på, at lovgivning mv. skal overholdes. Herunder skal du – uanset om du er projektansvarlig for det afgivende eller modtagende projekt ved dataoverladelse mellem to projekter foretaget i regi af Region Sjælland – være opmærksom på, at der i medfør af persondataloven stilles krav om:

 • at videregivelsen sker på baggrund af en saglig og faglig vurdering af oplysningerne relevans og nødvendighed for det modtagende projekt/database, jf. persondatalovens § 10, stk. 1
 • at videregivelsen alene sker med henblik på modtagerens udførelse af en undersøgelse i statistisk eller videnskabeligt øjemed, jf. persondatalovens § 10, stk. 2
 • at oplysningerne i videst muligt omfang videregives i en form, hvor de ikke er umiddelbart personhenførbare for modtageren, dvs. uden f.eks. personnummer, navn eller adresse på de personer, der videregives oplysninger om, samt

Endvidere skal modtageren af oplysningerne stå inde for følgende:

 • at oplysningerne alene vil blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed
 • at de konkrete oplysninger er nødvendige for modtagerens undersøgelse
 • at en eventuel efterfølgende videregivelse af oplysningerne fra modtageren til tredjemand (dvs. en dataansvarlig uden for Region Sjælland) alene vil ske med tilladelse fra Datatilsynet eller Region Sjælland
 • at formidling af resultaterne sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner
 • at oplysningerne ved undersøgelsens afslutning vil blive slettet, anonymiseret eller tilintetgjort, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen, eller alternativt vil blive overført til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Videregivelse af data fra projekt uden for Region Sjælland
Hvis du derimod til et projekt under Region Sjælland skal bruge elektronisk data fra et projekt i en af de øvrige regioner, skal du kontakte den projektansvarlige i den pågældende region og i samarbejde med denne udfylde en ansøgning om videregivelse af data. Ansøgningen skal udfyldes på den pågældende regions ansøgningsblanket for videregivelse, og skal behandles af den pågældende regions kontaktperson til Datatilsynet. Den pågældende region kan herefter give tilladelse til, at de tidligere indsamlede data videregives til dig.
Husk at dit projekt skal være godkendt under regionens paraplyanmeldelse til Datatilsynet ”Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Sjælland”, før videregivelsen af data kan godkendes.

Såfremt du til et projekt under Region Sjælland ønsker at få videregivet biologisk materiale fra et projekt i en af de øvrige regioner, skal godkendelse indhentes direkte fra Datatilsynet. Ansøgningen til Datatilsynet skal udfyldes i samarbejde med den projektansvarlige i den pågældende region og den pågældende regions kontaktperson til Datatilsynet. Ansøgningen skal udfyldes på Datatilsynets ansøgningsblanket for videregivelse.
Husk at dit projekt skal være godkendt under regionens paraplyanmeldelse til Datatilsynet ”Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Sjælland”, førend videregivelsen af data kan godkendes.

Hvis du til et projekt under Region Sjælland ønsker at få videregivet elektronisk eller biologisk data fra et privat forskningsprojekt, skal godkendelse indhentes direkte fra Datatilsynet. Ansøgningen til Datatilsynet skal udfyldes i samarbejde med den dataansvarlige. Ansøgningen skal udfyldes på Datatilsynets ansøgningsblanket for videregivelse. ​
Husk at dit projekt skal være godkendt under regionens paraplyanmeldelse til Datatilsynet ”Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Sjælland”, førend videregivelsen af data kan godkendes.

Videregivelse af data til projekter uden for Region Sjælland
Hvis du som projektansvarlig bliver anmodet om at videregive data til et forskningsprojekt uden for Region Sjælland, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvis der er tale om videregivelse af elektronisk data til et projekt i Danmark men uden for Region Sjælland, skal ansøgning herom rettes til Region Sjælland på Region Sjællands ansøgningsskema. Skemaet skal udfyldes i samarbejde mellem dig som projektansvarlig i Region Sjælland og den projektansvarlige, der ønsker at få data videregivet. Det er vigtigt, at I udfylder skemaet korrekt, og at alle relevante felter er udfyldt og relevante bilag vedhæftet.
  Ansøgningen sendes via mail til datavidere@regionsjaelland.dk . Den forventede sagsbehandlingstid er 8 uger.
  Husk at før ansøgningsskemaet om videregivelse af data sendes, skal det modtagende projekt være godkendt af Datatilsynet/godkendt af den modtagende region under denne regions paraplyanmeldelse til Datatilsynet.
 • Hvis der er tale om videregivelse af elektronisk data til et projekt i udlandet, skal ansøgning rettes direkte til Datatilsynet.
  Ansøgningen til Datatilsynet skal udfyldes i samarbejde mellem dig som projektansvarlig i Region Sjælland og den projektansvarlige i udlandet.
  Ansøgningen skal udfyldes på Datatilsynets ansøgningsblanket for videregivelse.
  Herefter skal du som projektansvarlig i Region Sjælland videresende ansøgningen inkl. relevante bilag til datavidere@regionsjaelland.dk, som står for videreformidling af ansøgningen til Datatilsynet.
  Husk at før ansøgningsskemaet om videregivelse af data sendes, skal det modtagende projekt være godkendt af Datatilsynet.
 • Hvis der er tale om videregivelse af biologisk materiale til et projekt uden for Region Sjælland, uanset om det er i Danmark eller udlandet, skal ansøgning rettes direkte til Datatilsynet.
  Ansøgningen til Datatilsynet skal udfyldes i samarbejde mellem dig som projektansvarlig i Region Sjælland og projektansvarlige, der ønsker at få data videregivet.
  Ansøgningen skal udfyldes på Datatilsynets ansøgningsblanket for videregivelse.​
  Herefter skal du som projektansvarlig i Region Sjælland videresende ansøgningen inkl. relevante bilag til datavidere@regionsjaelland.dk, som står for videreformidling af ansøgningen til Datatilsynet.
  Husk at før ansøgningsskemaet om videregivelse af data sendes, skal det modtagende projekt være godkendt af Datatilsynet.

  Hvis der er tale om videregivelse til udlandet skal der medsendes dokumentation for, at det biologiske materiale behandles lovligt i det modtagende land, herunder fremsendelse af relevante myndighedsgodkendelser og/eller anden nødvendig dokumentation for, at relevant lovgivning overholdes.

Region Sjællands kontaktperson på området for videregivelse af data er Lia G. Lund, datavidere@regionsjaelland.dk 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.04.16
Opdateret
16.08.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.