Søg
 

Anmeldelse af offentlige forskningsprojekter

Alle offentlige forskningsprojekter med Region Sjælland som dataansvarlig og som behandler personoplysninger, skal anmeldes til og godkendes af regionen.

EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) stiller krav om, at dataansvarlige fører en intern fortegnelse over al behandling af persondata, der foregår i organisationen.

Det betyder, at du fortsat skal anmelde forskningsprojekter internt i Region Sjælland.

Det skal du primært for at sikre, at projekterne overholder de juridiske krav, der følger af databeskyttelsesforordningen. Den interne registrering af forskningsprojekterne bidrager til at kortlægge, hvilke persondata vi behandler hvordan og med hvilket formål - og hvor data befinder sig. 

Den interne anmeldelsespligt erstatter altså den tidligere anmeldelsespligt under Region Sjællands paraplyanmeldelse til Datatilsynet. Når du skal anmelde et forskningsprojekt internt i Region Sjælland, skal du benytte anmeldelsesskemaet nedenfor. Det er vigtigt, at du udfylder skemaet korrekt og at alle felter er udfyldt.

Sådan gør du

Anmeldelsesskema - offentligt forskningsprojekt
 

Det udfyldte skema skannes ind og sendes via mail til datatilsyn@regionsjaelland.dk HUSK at vedhæfte en protokol/ projektbeskrivelse for projektet.

Sikker dataopbevaring

Det skal fremgå af protokollen/projektbeskrivelsen og af anmeldelsesskemaet, hvordan data tænkes opbevaret og hvor længe. Der skal ligeledes fremgå navne på den projektansvarlige og øvrige, der behandler data. Du kan se mere om korrekt opbevaring af data på Data og Udviklingsstøttes sider på intranettet - eller kontakt IT-sikkerhed for yderligere oplysninger. Se regionens retningslinjer for informationssikkerhed (linket er til regionens intranet og kan således kun tilgås af medarbejdere med adgang til intranettet). 

Vi har udarbejdet nedenstående kvikguide til sikker dataopbevaring, som angiver, hvordan du som projektansvarlig skal sikre dig, at du opbevarer henholdsvis elektroniske og biologiske data samt papirdata korrekt.

Kvikguide til sikker dataopbevaring

Sagsbehandlingstid

Du vil efter fremsendelse af anmeldelsen modtage en elektronisk godkendelse på anmeldelsen.

Hvis der er mangler i din anmeldelse eller protokol/ projektbeskrivelse, vil du blive kontaktet, så manglerne kan blive udbedret, inden en godkendelse kan ske.

NB! Du må forvente, at ventetiden på opstart af sagsbehandling lige i øjeblikket er mellem 10-12 uger, fra vi modtager din anmeldelse. Selve sagsbehandlingstiden er afhængig af anmeldelsens kompleksitet. Vi anbefaler derfor, at du indsender din anmeldelse i god tid. 

Når andre behandler dine data

Hvis projektets data skal behandles, analyseres eller opbevares uden for Region Sjælland som organisation, skal der indgås en databehandleraftale mellem Region Sjælland som dataansvarlig og den eksterne part som databehandler.

Det vil sige, at hvis data, herunder biologisk materiale, i et projekt godkendt internt i Region Sjælland, skal analyseres, behandles eller opbevares på anden vis uden for regionen, skal der indgås en sådan databehandleraftale. Dette gælder både, hvis data sendes til ekstern part i eller udenfor Danmarks grænser.

Region Sjællands kontaktperson har en standard til databehandleraftalen, som skal udfyldes og underskrives af parterne, før den endelige godkendelse kan gives. Endvidere skal databehandler have en instruks fra dataansvarlige.
 

Der kan være særlige vilkår ved behandling af data i et land, som ikke er medlem af EU/EØS. Hvis du har brug for at få behandlet/analyseret data i et ikke-medlemsland, kan du kontakte regionens kontaktperson vedr. Datatilsynet og få råd og vejledning.

Hvis dit projekt ændrer sig eller forlænges

Hvis de oplysninger, du har givet i din anmeldelse ikke længere er korrekte, har du pligt til at revidere din anmeldelse og fremsende en ny anmeldelsesblanket til datatilsyn@regionsjaelland.dk

Du skal huske at krydse af øverst i skemaet, om der er tale om en ændring eller en forlængelse samt angive det tidligere godkendelsesnummer, du fik oplyst ved modtagelse af den oprindelige godkendelse. Ved anmeldelse af forlængelse skal du endvidere angive den nye slutdato for projektet.

Skal du bruge data fra andre tidligere eller nuværende forskningsprojekter, så se mere på siden 'Videregivelse af data fra tidligere forskningsprojekter'. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende den interne anmeldelse til Region Sjælland, så husk, at du eventuelt kan finde svaret på vores FAQ-side. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.03.14
Opdateret
12.04.19
Link til denne side:
 

 Kontaktperson vedr. intern anmeldelse

 

Forskningssekretær

Lia Giarbini Lund på 

datatilsyn@regionsjaelland.dk eller på tlf. 24 97 54 37

 

 Sikre data

 

Kampagne1 

Det er vigtigt, at du ved, hvordan du må opbevare dine data, så de lever op til retningslinjerne for IT-sikkerhed i Region Sjælland.

 

IT-sikkerhed har udgivet folderen "Informationssikkerhed - også dit ansvar", som du kan finde på regionens og vores intranet.

 

Kvikvejledning:

"Sikre data - dit ansvar"

 

Kvikvejledning:

"Upload af lydfiler til teamsite"

 

 Hvem er dataansvarlig?

 

​Den dataansvarlige for projekter, der anmeldelse via Region Sjællands paraplyanmeldelse er Region Sjælland.

Den projektansvarlige vil ofte være den forsker, som er ansvarlig for projektets gennemførelse - herunder for behandlingerne af personoplysningerne.

Den projektansvarlige er - sammen med Region Sjælland - ansvarlig for, at alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med reglerne i persondataloven.

 

 Nyttige links

 
 

 Dataadgang hos SSI

 
​Læs mere om, hvordan du får adgang til data hos SSI's Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

Sygehusene 2024

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2024.