Søg
 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Specialiserede funktioner på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 

 Anæstesiologi  

Regionsfunktioner:

 • Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn < 2 år såfremt: (1) Akutte og elektive mindre operative indgreb fx operation for phimosis, appendicitis, hernie, torsio testis, tonsillektomi, tårevejssondering, ledpunktur, simple frakturer og fjernelse af hudtumorer, (2) ASA ≤ 2.
 • Anæstesi til børn ≥ 2 år og < 10 år såfremt: (1) Større kirurgi fraset thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi, transplantationer og kirurgi til børn med multitraumer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer (2) ASA ≤ 2.
 • Anæstesi til personer ≥ 10 år og ASA > 3 fraset ved thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer.

 Dermatologi

Regionsfunktioner:

 • Kontakteksem, som ikke responderer på gængs behandling og med behov for udvidet diagnostik og intensiveret behandling
 • Allergiske sygdomme med behov for multidisciplinær vurdering herunder anafylaktiske reaktioner, insektgift- og lægemiddelallergi med behov for provokationsundersøgelser.
 • Erhvervsbetingende hud- eller lungesygdomme som ikke responderer som forventet på gængs behandling, og hvor der er behov for udvidet diagnostik, eksponeringskortlægning og intensiveret behandling.
 • Visse arvelige hudsygdomme, som kræver særlig diagnostik og behandling og som ikke er højt specialiseret.
 • Hudmanifestationer ved bindevævssygdomme (sklerodermi, udbredt morphea, lupus erythematosus, dermatomyositis, mixed connective tissue disease), hvor der er sværere eller hurtigt progredierende hudmanifestationer og/eller hudmanifestationer og samtidig organpåvirkning.
 • Autoimmune, bulløse sygdomme, herunder bulløs pemfigoid m.fl
 • Psoriasis med sværere hud- og ledsymptomer, fx generaliseret pustuløs psoriasis.
 • Sværere psoriasis hos børn: (1) Under 6 år, som ikke kan behandles sufficient med topikale behandlingsmidler, (2) Mellem 6 og 18 år som ikke kan behandles sufficient med et systemisk lægemiddel, typisk methotrexat.
 • Intraktabel atopisk dermatitis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, herunder smørebehandlinger og lysbehandling og ikke har responderet på to forskellige systemiske behandlinger.
 • Infektioner i huden forårsaget af: (1) Sjældnere mikroorganismer, der er svære at behandle med almindelige lægemidler, (2) Almindelige mikroorganismer hos patienter med sjældne sygdomme, fx eczema herpeticum eller svære former for staphylococcal scalded skin syndrome, (3) Mikroorganismer hos immunsupprimerende patienter.
 • Acne fulminans med sværhedsgrad, som kræver intensiv hudpleje og systemisk terapi.
 • Nævus flammeus og kutane hæmangiomer og andre vaskulære malformationer, der pga. sværhedsgrad eller anatomisk lokalisation kræver udredning eller behandling på sygehusafdeling, men som ikke er højt specialiseret.
 • Hudmanifestationer ved sjældne seksuelt overførte sygdomme fx syfilis og HIV.
 • Problemsår som ikke har vist tegn på opheling efter cirka tre måneders gængs behandling, fx pyoderma gangrenosum og vaskulitsår.
 • Carcinoma spinocellulare og basocellulare, hvor konventionel behandling iht. kliniske retningslinier ikke skønnes mulig.
 • Malignt melanom.
 • Dysplastisk nævussyndrom med forekomst af malignt melanom i familien.
 • Kutane lymfomer (<IIb).
 • Kontrol for hudforandringer hos organtransplanterede patienter
 • Fotodermatoser inklusiv abnorm hudreaktion efter eksposition for sol eller solarium, som ikke responderer på gængs behandling.

 Højt specialiserede funktioner:  

 • Hidradenitis suppurativa, som ikke responderer på vanlig behandling.

 Gynækologi og obstetrik

Regionsfunktioner:

 • Midturethrale slynge operationer samt periurethralt fyldstof (bulking).
 • Intravesikal behandling med botolinumtoxin ved overaktiv blæresyndrom (OAB).
 • Førstegangsrecidiver af uterovaginal prolaps samt prolapskirurgi med indsættelse af biologiske og andre resorberbare mesh implantater.
 • Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang.
 • Gravide med insulinkrævende gestationel diabetes mellitus.
 • Gravide med epilepsi, der kræver flerstofsbehandling, eller som oplever anfald under graviditeten.
 • Gravide med ustabil thyreoideasygdom samt gravide med forekomst af thyreoidea receptor antistoffer (TRAb positive).
 • Gravide med forekomst af atypiske antistoffer uanset titer og/eller forekomst af potentielt sygdomsfremkaldende antistoffer i en titer ≥64.
 • Gravide med monochoriotiske gemelli.
 • Gravide med truende for tidlig fødsel (fra 28 + 0 til uge 31 +6).
 • Gravide med svær eller kompliceret inflammatorisk tarmsygdom.
 • Gravide med svær præeklampsi eller HELLP.

Højt specialiserede funktioner:

 • Kræft i livmoderen.

 Intern medicin: Hæmatologi

Regionsfunktioner:

 • Hodgkin lymfom, primært CNS-lymfom, PTLD, HIV-associeret, T- og NK-celle, PEL samt lymfomer af Burkitt-type.
 • Øvrige lymfomer (excl. lymfoblastære lymfomer) og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).
 • Myelomatose.
 • Akut lymfoblast leukæmi (ALL) og lymfoblastært lymfom (der ikke behandles iht. pædiatrisk behandlingsprotokol), akut myeloid leukæmi (AML) samt myelodysplastisk syndrom (MDS).
 • Kroniske myeloide sygdomme (fraset systemisk mastocytose og HES), herunder: (1) Essentiel trombocytose, polycytæmia vera og myelofibrose, (2) Uklassificerbar kronisk myeloid sygdom, (3) CMML bortset fra tilfælde med indikation for intensiv behandling og allogen knoglemarvstransplantation, (4) CML.
 • Periodisk og langvarigt knoglemarvssvigt, herunder febril neutropeni.
 • Opsamling af perifere stamceller (leukaferese/stamcellehøst) såvel som højdosisbehandling med støtte af egne stamceller.
 • Primær udredning af hæmorhagisk diatese/blødningstendens, sjældne og komplicerede tromboser samt tromboser hos gravide.
 • Aplastisk anæmi, som ikke kræver højt specialiseret behandling.
 • Øvrige benigne hæmatologiske sygdomme, herunder immunotrombocytopeni (ITP), autoimmun hæmolytisk anæmi samt ukompliceret medfødt hæmoglobinsygdom.
 • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) med behov for plasmaferese.

Højt specialiserede funktioner:

 • Systemisk mastocytose. (Varetages kun dele af udredning og opfølgning)

 Intern medicin: Infektionsmedicin

Regionsfunktioner:

 • Sepsis med vedvarende svær organpåvirkning, som ikke retter sig efter relevant behandling eller sepsis hos patienter med komplicerende underliggende sygdom.
 • Infektioner i centralnervesystemet, herunder purulent meningitis, viral encefalitis samt abscesser i hjerne og spinalkanal.
 • Importerede parasitære, bakterielle og virale infektioner, herunder malaria, tyfus, paratyfus, bacillær dysenteri, dengue.
 • Udredning af særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme, der ikke normalt forekommer i Danmark, som fx tetanus, botulisme, pest, rabies, anthrax og gul feber.
 • Behandling af HIV-inficerede voksne og post-exposure HIV-profylaktisk behandling.
 • Behandling af patienter med kronisk hepatitis B og hepatitis C.
 • Komplicerede bakterielle infektioner i led, knogler eller bløddele.
 • Endokarditis uden komplikationer.
 • Tuberkulose, ekskl. tuberkulose hos patienter med HIV.
 • Tuberkulose og atypiske mycobakterier hos patienter med HIV.
 • Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier (ekskl. pleura og uden samtidig pulmonal mycobakteriose).
 • Behandling af patienter med seksuelt overførte sygdomme med komplikationer, fx syfilis hos patienter med HIV og syfilis i senstadiet samt multiresistent gonoré.
 • Primære immundefekter.
 • Sygdomsfremkaldende infektioner med multiresistente mikroorganismer, hvor særlig isolation eller observation er påkrævet.

  Intern medicin: Kardiologi

Regionsfunktioner:

 • Elektiv koronararteriografi (KAG).
 • 1- og 2-kammer pacemakere.
 • Synkopediagnostik.
 • Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisning til operation samt efterkontrol og eventuel behandling af svære tilfælde.
 • Endokarditis uden komplikationer.
 • Elektiv perikardiepunktur.
 • Arvelige hjertesygdomme.

 Højt specialiserede funktioner:

 • Elektiv PCI.
 • Invasiv elektrofysiologi og ablationsbehandling af hjertearytmi. Funktionen omfatter ikke børn og voksne med medfødt hjertesygdom.
 • Avancerede pacemakersystemer, herunder ICD implantation og kontrol. (Varetages kun enkelt- og dobbeltkammer ICD-implantation og kontrol)

 Intern medicin: Lungesygdomme

Regionsfunktioner:

 • Svær astma, hvor symptomkontrol ikke opnås med inhalationsbehandling.
 • Allergiske sygdomme med behov for multidisciplinær vurdering herunder anafylaktiske reaktioner, insektgift- og lægemiddelallergi med behov for provokationsundersøgelser.
 • Erhvervsbetingende hud- eller lungesygdomme som ikke responderer som forventet på gængs behandling, hvor der er behov udvidet diagnostik, eksponeringskortlægning og intensiveret behandling.
 • Udredning og stadieinddeling af patienter med begrundet mistanke om lungekræft eller begrundet mistanke om lungehindekræft.
 • Komplicerede lungeinfektioner, der ikke responderer på standardterapi (fx kompliceret empyem og lungeabcess).
 • Tuberkulose, ekskl. tuberkulose hos patienter med HIV. 
 • Atypiske mycobakterier i lunger og pleura, ekskl. hos patienter med HIV.
 • Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier (ekskl. pleura og uden samtidig pulmonal mycobakteriose).
 • Pleurodesebehandling af gentagne effusioner i pleura.

  Intern medicin: Nefrologi

Regionsfunktioner:

 • Patienter med akut nyreinsufficiens, hvor årsagen til dette ikke umiddelbart er kendt.
 • Diagnostik på native nyrer, hvor der skal foretages nyrebiopsi.
 • Opfølgning af raske nyredonorer.

Højt specialiserede funktioner:

 • Udredning og godkendelse af donorer og recipienter ved nyretransplantation på voksne. (Varetages kun indledende udredning og vurdering af recipienter samt opfølgning af recipienter efter 3-6 måneder ved ukomplicerede tilfælde)
 • Udredning og immunosuppressiv behandling (inklusiv brug af plasmaferese og biologiske lægemidler) af ny sygdom og/eller mistanke om opblussen med aktiv sygdom hos patienter med svære inflammatoriske bindevævslidelser med nyreinvolvering, og hos patienter med svære, isolerede nyresygdomme (fx vaskulitis, membranoproliferativ glomerulonephritis og C3 nefropati), hvor der kan være indikation for intensiv immunosuppressiv behandling.
 • Mikroangiopatiske trombocytopenier og/eller hæmolyse ledsaget af nyrepåvirkning, herunder eventuel plasmaferesebehandling og behandling med biologiske lægemider.

Karkirurgi 

 Regionsfunktioner:

 • Carotis/subclaviakirurgi (ca. 450 pt.) (monitoreres).
 • Kirurgi ved okklusiv arteriesygdom (akut og kronisk) (1.000 pt.).
 • Perifer perkutan transluminal angioplastik (PTA) inklusiv trombolyser, stentanlæggelser og endovaskulær protesebehandling (omfatter ikke aorta, hjerte og hoved). 
 • Kirurgi ved abdominale aortaaneurismer (535 pt.) (monitoreres).
 • Anlæggelse af dialyseadgang (> 750 pt.).

 Kirurgi

 Regionsfunktioner:

 • Onkologisk brystkirurgi uden behov for rekonstruktion.
 • Onkologisk brystkirurgi med behov for primær rekonstruktion samt ved behov for større onkoplastik (se DBCGs kliniske retningslinjer), herunder replacement teknikker med lapper hentet uden for brystet, samt større displacement eller volumenreduktions teknikker; sidstnævnte teknikker afhængig af ekspertisen på den brystkirurgiske afdeling og efter lokal aftale.

 Klinisk biokemi

 Regionsfunktioner:

 • Tolkning og rådgivning vedrørende paraproteinæmi ved myelomatose, makroglobulinæmia, Waldenström, MGUS og amyloidose: Screening, monitorering og kvantiteringsundersøgelser (undtaget kvantitering af M-komponent i døgn urin samt undersøgelse for komplet respons – se højt specialiserede funktioner).
 • Tolkning og rådgivning vedrørende autoimmunanalyser ved komplekse autoimmuntilstande.
 • Tolkning og rådgivning vedr. molekylærbiologiske markører ved kræftsygdom, herunder detektion og karakterisering af celler, cellefrit DNA og mikropartikler (bl.a. JAK2 mutation, BCR/ABL) som led i screening, diagnostik, monitorering samt valg af terapi. (Varetages kun hæmatologiske sygdomme)
 • Tolkning og rådgivning vedrørende hyppige genetiske sygdomme, herunder arvelige hjertesygdomme (fx lipidsygdomme), arvelige neurologiske sygdomme, onkogenetisk disposition (fx hereditær non-polyposis colorektalcancer (HNPCC) og arvelig bryst- og ovariecancer (HBOC)) samt arvelige stofskiftesygdomme.

Højt specialiserede funktioner:

 • Tolkning og rådgivning vedrørende paraproteinæmi, fx ved myelomatose eller makroglobulinæmia Waldenström, vurdering af komplet respons samt kvantitering af Mkomponent i døgn urin.

Klinisk farmakologi 

 Regionsfunktioner:

 • Rådgivning til læger og øvrigt sundhedspersonale vedrørende konkrete kliniske problemstillinger hos individuelle patienter, herunder rådgivning vedrørende lægemiddelanalyser og patientrelaterede faktorer af betydning for lægemidlers omsætning, virkning og bivirkninger.

 Klinisk genetik

 Regionsfunktioner:

 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved de hyppigst forekommende arvelige hørelidelser, øjensygdomme, tarm- lever- og galdevejssygdomme, blodsygdomme, immundefekter, stofskiftesygdomme, hudsygdomme, nyresygdomme, skelet- og bindevævssygdomme, lungesygdomme og psykiske lidelser.
 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved arvelige hjertesygdomme, herunder kardiomyopatier, ionkanalsygdomme, aorta- og nyrearteriesygdomme og lipidsygdomme.
 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved arvelige neurologiske og neuromuskulære sygdomme, herunder muskeldystrofi, myopati, spinal muskelatrofi og perifer polyneuropati.
 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved onkogenetisk disposition, herunder arvelig coloncancer (hereditær non-polyposis colorektalcancer (HNPCC)), Lynch syndrom, familiær colonpolypose (FAP)), arvelig ovariecancer (hereditær bryst- og ovariecancer (HBOC), arvelig mammacancer (inklusiv HBOC), arveligt malignt melanom, arvelig pancreascancer og arvelig nyrecancer.
 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved kromosomsygdomme, herunder Downs syndrom, Turner syndrom, triple-X syndrom, Klinefelter syndrom og XYY syndrom, deletion 22q11 og andre mikrodeletions- og mikroduplikationssyndromer.
 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved mental retardering, medfødte misdannelser og/eller dysmorfologi, når der skal foretages basal og primær syndromudredning (fx metabolisk screening og syndromsøgning), eller der klinisk er stillet en konkret diagnose med et genetisk betinget syndrom.
 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved præimplantations og prænatal diagnostik samt infertilitetsudredning. Genetisk udredning og rådgivning, herunder analyse og fortolkning af cyto- og molekylærgenetiske analyser af moderkage- og fostervandsprøver for kromosomanomali, herunder hasteanalyser.
 • Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved mola og persisterende trofoblastsygdom og dertil rådgivning af behandlende speciale.

 Klinisk onkologi

Regionsfunktioner:

 • Lungekræft, strålebehandling, også i kombination med kurativt intenderet medicinsk behandling, samt behandling med targeterede stoffer til dissemineret sygdom. (Varetages ikke strålebehandling) 
 • Brystkræft, medicinsk behandling af primært inoperable, samt strålebehandling. (Varetages ikke strålebehandling) 
 • Tyktarmskræft med oligo-metastaser. (Varetages ikke strålebehandling) 
 • Endetarmskræft, strålebehandling og medicinsk behandling. (Varetages ikke strålebehandling) 
 • Kræft i æggestokke- og livmoder, medicinsk behandling og strålebehandling. (Varetages kun medicinsk behandling)

 Neurologi

 Regionsfunktioner:

 • Vurdering af iskæmisk apopleksi med henblik på intravenøs trombolysebehandling.
 • Sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose med 2. linje behandling (herunder behandling med det monoklonale antistof natalizumab).
 • Perifer polyneuropati, som er verificeret ved neurofysiologisk undersøgelse, hvor ætiologien er usikker eller udviklingen atypisk.
 • Akut polyradikulitis (GBS) med truende respirationspåvirkning eller truet førlighed.
 • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS).
 • Diagnostik og behandling af atypisk parkinsonisme, inklusive MSA (multipel system atrofi), PSP (progressiv supranukleær parese), CBD (corticobasal degeneration) samt parkinsonisme med utilstrækkeligt eller atypisk behandlingsrespons.
 • Medikamentel behandling af patienter i senstadiet af Parkinsons sygdom med andet end peroral medicin.
 • Indikation og initial behandling af dystoni og hemifacielle spasmer med botulinumtoksin.
 • Kompleks vedligeholdelsesbehandling af spasticitet, herunder ultralyds- eller EMG vejledt behandling af fokalspasticitet med botulinumtoksin og opfyldning og dosisjustering af Baklofenpumper.
 • Diagnostik, behandling og opfølgning af særligt komplekse tilfælde af demens, fx diagnostisk uafklaret demens, fronto-temporale demensformer og udviklingsforstyrrelser med demens.
 • Diagnostik og behandling af epilepsi, hvor der på hovedfunktionsniveau har været afprøvet 2-3 forskellige 1. linjepræparater med utilfredsstillende effekt samt diagnostik ved mistanke om non-epileptiske anfaldsfænomener. Dette indbefatter vurdering af indikation og undersøgelse med døgn video EEG.
 • Tværfaglig behandling af patienter med vedvarende funktionshæmmende, psykogene nonepileptiske anfaldsfænomener.
 • Diagnostik samt tværfaglig behandling og rehabilitering af centrale og perifere neurogene smerter samt CRPS (Komplekst Regionalt Smerte-syndrom/refleksdystrofi) med utilstrækkelig behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau. (opstart 1. januar 2019) 
 • Udførsel og tolkning af kardiorespiratorisk monitorering for søvnapnø hos patienter med BMI< 35 uden betydende komorbiditet.
 • Diagnostik og behandling af respirationsrelaterede søvnforstyrrelser hos patienter med samtidig BMI > 35 på henvisningstidspunktet, patienter med neurologisk sygdom, patienter med betydende lunge- eller hjertesygdom eller bevidsthedssvækkede patienter.
 • Søvnforstyrrelser som ukomplicerede centrale hypersomnier, parasomnier, narkolepsi, søvnrelaterede bevægesygdomme, døgnrytmesygdomme og kroniske insomnier.
 • Udførsel og tolkning af polysomnografi og multipel søvnlatens test.
 • Elektroencephalografi (EEG), evokerede potentialer (EP), elektromyo-grafi (EMG), nerveledningsundersøgelse (ENG).
 • Døgn video EEG, inkl. cEEG
 • Specielle teknikker for neuromuskulære sygdomme, herunder single fiber EMG (opstartsdato uafklaret)

Højt specialiserede funktioner:

 • Behandling af multipel sklerose med: (1) Kraftig immunosuppressiv behandling (fx mitoxantron), (2) Monoklonale antistoffer (fraset behandling med natalizumab, som foregår på regionsfunktionsniveau) med hyppige alvorlige og behandlingskrævende bivirkninger (fx behandling med alemtuzumab), (3) Særlige komplikationer til immunsuppression, bl.a. PML (pro-gressiv multifokal leukoencefalopati) (Fraset særlige komplikationer til immunosuppresion, bl.a. PML)
 • Myastenia gravis, initial behandling og monitorering. (Varetages kun vedligeholdelsesbehandling)
 • Kronisk immunmedieret neuropati og vaskulitisneuropati, initial behandling og monitorering. (Varetages kun vedligeholdelsesbehandling)
 • Komplicerede tilfælde af narkolepsi (herunder behandling med natriumoxybat), andre hypersomnier, komplicerede insomnier, søvnrelaterede bevægesygdomme, REM behaviour disorders samt andre komplicerede parasomnier og døgnrytmesygdomme.

 Oftalmologi

Regionsfunktioner:

 • Anti-VEGF-behandling af våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD), diabetisk makula ødema, retinal venetrombose (RVO) mv.
 • Kirurgisk behandling af højdeskelen, som ikke kræver højt specialiseret behandling.
 • Børne- og handicapoftalmologi, hvor der er behov for diagnostisk afklaring ved hjælp af specielt apparatur eller særlig faglig kompetence, og som ikke er højt specialiseret. 
 • Neurooftalmologi - specialdiagnostik og initiering af behandling, inkl. udredning af opticus atrofi.

Højt specialiserede funktioner:

 • Kirurgisk behandling af kompliceret højdeskelen, herunder transpositionskrævende paralytisk skelen, skelesyndromer med en restriktiv komponent og skelekirurgiske indgreb på obliqus superior senen samt skelekomplikationer, herunder dobbeltsyn, til tidligere skelekirurgi.

 Pædiatri

 Regionsfunktioner:

 • Initial behandling af meget præmature børn (gestationsuge 28+0-31+6) (450 pt./år).
 • Udredning, herunder endoskopi, og behandling af ukomplicerede tilfælde af kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Udredning, herunder endoskopi, samt behandling af svær dysfagi
 • Ukomplicerede tilfælde af medfødte gastrointestinale misdannelser, herunder stabile tilfælde af diagframahernie, Hirschsprungs sygdom m.v.
 • Malabsorption som følge af gastrointestinal resektion uden behov for parenteral ernæring
 • Non-maligne anæmier
 • Ukompliceret pulmonal tuberkulose.
 • Epilepsi: ved fortsatte anfald og/eller uacceptable bivirkninger, hvor 2 relevante antiepileptika er afprøvet, samt døgnvideo EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald.
 • Anoreksia nervosa, somatisk truede børn ≥ 12 år.

 Højt specialiserede funktioner:

 • Behandling af komplicerede tilfælde af kronisk inflammatorisk tarmsygdom, herunder: (1) Debut inden 10 års alderen, (2) Behandling med biologiske lægemidler, (3) Svær perianal sygdom, herunder fistel. (Varetages kun vedligeholdelsesbehandling med biologiske lægemidler)

 Patologisk anatomi og cytologi

 Regionsfunktioner:

 • Tolkning og rådgivning vedrørende hæmatologiske sygdomme.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende interstitielle lungesygdomme (dvs. medicinske, ikkekræftrelaterede sygdomme).
 • Tolkning og rådgivning vedrørende hepatologiske sygdomme (ikke kræftrelaterede) undtagen transplantationspatologi.

 Plastikkirurgi

 Regionsfunktioner:

 • Onkologisk plastikkirurgi, herunder hudsarkomer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau grundet kompleksitet og behov for samarbejdende specialer – eller hvor der er behov for frysemikroskopi.
 • Onkologisk brystkirurgi med behov for primær rekonstruktion samt ved behov for større onkoplastik (se DBCGs kliniske retningslinjer), herunder replacement teknikker med lapper hentet uden for brystet, samt større displacement eller volumenreduktions teknikker; sidstnævnte teknikker afhængig af ekspertisen på den brystkirurgiske afdeling og efter lokal aftale.
 • Sekundær brystrekonstruktion med behov for stilkede lapper (og evt. med samtidigt implantat).
 • Malignt melanom med sentinel node diagnostik.
 • Metastaserende malignt melanom.
 • Mindre komplicerede traumer, f.eks. ansigtsflænger og afrevne ører m.v.
 • Følger efter excessivt vægttab, herunder efter fedmekirurgisk operation.

Højt specialiserede funktioner:

 • Giganthernier hvor der er brug for plastikkirurgisk assistance (hernier > 10 cm. i diameter).

 Radiologi

 Regionsfunktioner:

 • Sjældne CNS sygdomme hos børn og unge.
 • Diagnostik af iskæmisk apopleksi før intravenøs trombolysebehandling.
 • Perifer perkutan transluminal angioplastik (PTA) inklusiv trombolyser, stentanlæggelser og endovaskulær protesebehandling (omfatter ikke aorta, hjerte og hoved).

 • Nefrostomi på ikke-dilateret afløbssystem.

 Urologi

Regionsfunktioner:

 • ESWL-behandling (trykbølgestenknusning).
 • Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken - nefroskopi).
 • Perkutan stenfjernelse.
 • Dialyseadgange.
 • Intravesikal behandling med botolinumtoxin ved overaktiv blæresyndrom (OAB).
 • Ikke-kurativ hormonmodulerende behandling af prostatakræft ved progression på 1. linje.
 • Vurdering og behandling af nyrekræft, herunder laparoskopisk kirurgi, partiel nefrektomi.
 • Vurdering og behandling af patienter med prostakræft, herunder PSA recidiver, med intenderet kurativt sigte, inkl. active surveillance.

Højt specialiserede funktioner:

 • Vurdering og behandling af invasiv blærekræft og øvre urotheltumorer med intenderet kurativt sigte, herunder cystektomi og avancerede ureteroskopiske indgreb (Varetages kun øvre uretheltumorer/nefroureterektomi).  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.05.12
Opdateret
05.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00
 

 Oversigtslinks