Søg
 

Klinisk basisuddannelse: Slagelse Sygehus

På Slagelse Sygehus vil du som klinisk basislæge fortrinsvis blive ansat i Akutafdelingen, men vi har også enkelte forløb på kirurgisk, ortopædkirurgisk og medicinsk afdeling. Se beskrivelse af afdelingerne nedenfor.

 
​​​​​​​​

Klinisk basisuddannelse i Akutafdelingen

Akutafdelingens KBU læger modtager, undersøger og behandler alle akutte patienter, uanset om de er henvist af egen læge, indbragt med ambulance eller selv møder op i Akutafdelingen. Dette sker under supervision af både mellemvagt og/eller bagvagt fra Akutafdelingen, samt læger fra samarbejdende afdelinger. KBU- lægerne får mulighed for at modtage og behandle en bred vifte af forskellige patienter inden for intern medicin, neurologi, abdominal-, ortopæd- og karkirurgi. 

​På Akutafdelingen behandler vi borgere, der er kommet akut til skade samt borgere, der har pådraget sig akut sygdom. For at sikre en ensartet initial vurdering arbejder vi med et såkaldt triage system, hvor patienterne vurderes på basis af vitalparametre og henvendelsesårsag. Simple skader, dvs. mindre læsioner, som ikke involverer de vitale organer, går uden om triage til fast track afsnittet (tidligere kaldet skadestuen). Patienterne i fast track udgør en talmæssigt stor andel. 

Som KBU-læge hos os bliver du en del af et team, som har fokus på en hurtig, sikker og omsorgsfuld patientbehandling. Du opnår en bred klinisk erfaring i det som de fleste patienter fejler, dvs. du får et solidt fundament at bygge din videre uddannelse på. Efter introduktion til afdelingen og 1-2 følgevagter hvor du sammen med en mere erfaren læge introduceres til dine arbejdsopgaver, arbejder du som forvagt på en af de to afdelinger Stuen og 1. sal. Nogle KBU-læger får et forløb i fast track afsnittet.  

Den uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) er tovholder på afdelingen undervisning, hvor både YL og afdelingens bagvagter, samt eksterne underviser. Vi har fokus på uddannelse og forventer at du som KBU-læge bidrager aktivt og konstruktivt i forhold til afdelingens læringsmiljø, hvor målet er at uddanne kompetente læger, således at vores patienter få den bedst mulige behandling.


 
Klinisk basisuddannelse - Medicinsk Afdeling

 

Medicinsk afdeling består af tre medicinsk afdelinger med selvstændige afdelingsledelser. Alle tre medicinske afdelinger modtager KBU læger. 

Medicinsk Afdeling 1

Medicinsk Afdeling 1 indeholder specialerne: Reumatologi, lungemedicin og medicinsk gastroenterologi. 

Lungemedicinsk Afdeling beskæftiger sig med diagnostik og behandling samt rehabilitering af lidelser i lunger, bronkier, mediastinum og lungehinder.

På det lungemedicinske afsnit i Slagelse koncentreres indsatsen i sengeafdelingen/lungeambulatorium om akutte lungemedicinske tilstande med respiratorisk insufficiens, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), emfysem, astma bronchiale samt patienter indlagt med infektiøse lungesygdomme (pneumoni og kroniske lungeinfektioner).  I Slagelse findes desuden KOL ambulatorium med mulighed for spirometri inklusiv reversibilitetstest. 

På det lungemedicinske afsnit i Næstved (hører organisatorisk under Slagelse) ligger Infiltratenheden, der har ansvaret for udredning og behandling af lungecancer samt andre lungemedicinske sygdomme. I Næstved fortages udredning og behandling af sygdomme med allergi samt fortages udvidet lungefunktions-undersøgelse i ambulant regi.

I det reumatologiske speciale foregår udelukkende ambulant udredning og behandling af patienter med reumatologiske lidelser (lidelser i bevægeapparat, muskler og led samt bindevævssygdomme).

I det medicinsk gastroenterologiske speciale udredes patienter med sygdomme i spiserør og mave- tarmkanal samt lever og galdeveje. Specialet udreder og behandler patienter med kronisk inflammatoriske tarm- og ulcus sygdomme, mavesmerter og afføringsforstyrrelse herunder malignitetsudredning samt anæmiudredning på hovedfunktionsniveau. 

Specialet hepatologiske opgaver domineres af udredningen og behandling af patienter med cirrhosis hepatis, hepatitis, spiral hepatitis og autonome leversygdomme.

Der udføres et stort antal gastroskopier, sigmoideoskopier, koloskopier, leverbiopsier og kapselendoskopi og der er hertil ud over den ambulante virksomhed tilknyttet et sengeafsnit på 20 senge.

Medicinsk Afdeling 2

Medicinsk Afdeling 2 indeholder specialerne kardiologi og endokrinologi. 

Medicinsk Afdeling 2 dækker både matriklerne i Slagelse og Næstved, og består af akutfunktion, sengeafsnit og ambulatoriefunktion i Slagelse, samt ambulatoriefunktion for både endokrinologi og kardiologi i Næstved.

Hjerteafdelingen er et dobbeltafsnit med 48 senge, der modtager akutte patienter dels via akutmodtagelsen dels AKS-patienter direkte på afdelingen. Det er således et travlt afsnit med et stort patient-flow.

Der er en yngre læge, ”huslægen”, tilknyttet afsnittet hele døgnet (delt i 2) samt en kardiologisk bagvagt frem til kl. 21. Herefter er bagvagten på tilkald fra bolig. Medicinsk bagvagt er i tilstedeværelsesvagt hele døgnet og håndterer de ikke-kardiologiske spørgsmål og problemstillinger fra huslægen i vagten.

Det endokrinologiske sengeafsnit – Hormonafsnittet – har 20 senge. Udover specialepatienter (f.eks.: hypercalcæmi, hyponatriæmi, diabetisk ketoacidose fase 2…) er en række andre intern medicinske patienter / diagnoser tilknyttet afsnittet bl.a. rosen,  akut opstået nyrepåvirkning…osv. Derudover modtages blandede intern-medicinske patienter.

Huslægen er ansvarlig for Hormonafsnittet også i vagten- men opholder sig primært på Hjerteafdelingen.

For begge specialer gælder, at der er en stor ambulatoriefunktion.

I Næstved udføres der hjerte CT-skanninger og myocardie-scintigrafier, foruden en bred kardiologisk ambulant virksomhed inklusiv selvstændige sygeplejerske-ambulatorier for hjertesvigt- og atrieflimmerpatienter.

I Slagelse laves dagligt mange ekkokardiografier både af læge men også af specialuddannede ekkoteknikere. Transeosofageal ekko (TEE) udføres også i Slagelse.

Endokrinologisk ambulatorium i både i Næstved og Slagelse har patienter i insulin-pumpebehandling samt gravide med diabetes følges både i Næstved og Slagelse. Vi har mange patienter med thyroidea-lidelser og udreder alle former for endokrinologisk sygdom. Vi har mange selvstændigt arbejdende diabetessygeplejersker på begge matrikler, selvstændig fundusfoto sygeplejerske og DEXA-skannings klinik.

Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling - ETUB -  ligger i Næstved. ETUB fungerer dels som et diagnostisk center, dels som tovholder for patienter med forløb i mange specialer på flere af regionens sygehuse, dels som en form for medicinsk daghospital. Der er en specialeansvarlig overlæge samt flere sygeplejersker fast tilknyttet ETUB. Yngre læger har mulighed for at få dagsfunktion her efter ønske.

Som KBU-læge i Medicin 2 vil man få vagtfunktion som huslæge (08.15-16.30, 16.30-08.15), stuegangsfunktion på begge sengeafsnit samt mulighed for at følge med enkelte dage i ambulatorier.

Der er morgenkonference dagligt mellem kl. 08.15-09.00, som indeholder referat fra vagten og  undervisning næsten hver dag fra kl. 08.30-09.00 , hvor både yngre og senior læger underviser.

 

Medicinsk Afdeling 3

 Medicinsk Afdeling 3 – Geriatrisk afsnit på Slagelse Sygehus råder over 42 senge fordelt på 2 sengeafsnit, Ambulatorium med bl.a. faldudredning samt hukommelsesklinik med demensudredning.

I de geriatriske senge ligger der medicinsk geriatriske patienter som er kendetegnet ved indlæggelseskrævende akut sygdom, høj alder, aktiv multimorbiditet, (truende) funktionstab samt skrøbelighed. Disse patienter modtages direkte fra vores akutafdeling

Vi har på det ene afsnit herudover ortogeriatri, hos os defineret som +65 årige med hoftenær femur fraktur der skal opereres, disse patienter passe i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne samt Fase II apoplexi patienter der overflyttes fra neurovaskulært afsnit i Roskilde til videre genoptræning.

Vi har tilstedeværelses vagter alle ugens dage til kl 21, herefter passes vores patienter af medicinsk mellemvagt.

 Vi er ca 12 læger, heraf 9 speciallæger og pt 2 HU læger.
 

Vi prioritere et godt arbejdsmiljø højt, og vores konferencer har et højt fagligt indhold.

Vi arbejder tværfagligt og tvær sektorielt.

Arbejdet vil primært vare stuegang med varetagelse af både akut opstået sygdom, overblik over kroniske lidelser og rehabilitering samt ikke mindst at sikre gode udskrivelser af komplekse patienter.​


Klinisk basisuddannelse - Mave-Tarm og Karkirurgisk Afdeling

M
ave-Tarm og Karkirurgisk afdeling i Slagelse er funktionsmæssigt opdelt i et øvre/akut team, et colorectalt team, et endoskopi team og et karkirurgisk team med egne speciallæger. Afdelingen er normeret til 31speciallæger (heraf 8 karkirurgiske speciallæger) og 22 uddannelses-/yngre læger. Der er i alt 49 sengepladser på en stor fælles sengeafdeling og en stor ambulant operativ og endoskopisk produktion.
 
Vagtbemandingen på kirurgisk afdeling er firdelt, med tre tilstedeværelsesvagter (for, mellem og bag) og en overlægevagt med tilkald hjemmefra.

 
Som a​nsat KBU-læge i Mave-Tarm og Karkirurgisk afdeling vil du:

  • ​Indgå i forvagtslaget. På vagterne tager du dig af akut opstået problemer i sengeafdelingen evt. i samråd med bagvagten og deltager i de akutte operationer sammen med bagvagten.
  • I dagtid blandt andet passe indlæggelsesambulatorium, hvor du optager journal og planlægger indlæggelse/behandling/operation sammen med speciallæge. Andre dage vil du gå stuegang på sengeafdelingen sammen med speciallæger. Endelig vil du også ind imellem være på operationsgangen som assistent, hvor der vil være mulighed for oplæring i basale kirurgiske teknikker som at sy hud, incidere abscesser og lignende.
  • Altid have mulighed for at være med på andre funktioner, f.eks. endoskopi afsnittet, MDT konferencer og karkirurgisk ambulatorium, når tiden tillader det.
  • Til konferencer fremlægge de akutte dårlige patienter i afdelingen, når det får betydning for stuegang eller dagens aktiviteter i øvrigt.
  • Forventes at deltage i og bidrage til den ugentlige undervisning/journalclub.

Klinisk basisuddannelse - Ortopædkirurgisk Afdeling

På ortopædkirurgisk afdeling i Slagelse behandles traumatologiske patienter, sårpatienter i et stort tværfagligt sårcenter, og akutte og elektive håndkirurgiske patienter (regionsfunktion)

Ortopædkirurgisk afdeling er en stor afdeling med funktion på to matrikler henholdsvis på Slagelse og Næstved sygehus, men som KBU-læge vil man som udgangspunkt kun have funktion på Slagelse sygehus.
 

Ortopædkirurgisk afdeling ikke ansvarlig for akutafdelingen og derfor ikke skadestuen, hvorigennem vi får de fleste af vores patienter.

Lægegruppen i Slagelse består af 18 speciallæger og cirka 10 læger under uddannelse (HU, intro- og blokstilling, u-klassificeret).

Vi råder over 18 senge i vores stamafdeling, herudover ansvar for et varierende antal patienter med alder 65+ indlagt på ortogeriatrisk afdeling opereret for hoftenær fraktur.

Vagtberedskabet i ortopædkirurgisk afdeling består af 2 læger i døgnvagt. Henholdsvis en bagvagt og mellemvagt. Håndkirurg kun i dagvagt samt beredskabsvagt i weekend.

Afdelingen lægger stor vægt på uddannelse og der vil være mulighed for at opøve kirurgiske færdigheder og andre relevante kompetencer.

Som KBU-læge i ortopædkirurgisk afdeling vil du:

Som udgangspunkt tidligt i ansættelsen have funktion i skadestuen for at lære modtagelsen af den akutte patient (afhænger af eventuel tidligere relevant skadestueerfaring) 

Indgå i mellemvagtslag med funktion i dagtid i starten og med fokus på superviseret stuegang og ambulant funktion samt være med til traumemodtagelsen. På sigt forventet døgnfunktion med ordstyrerfunktion på morgenkonferencerne

Få mulighed for at være assistent/operatør på operationsgangen med oplæring i basale kirurgiske færdigheder (sutur teknik, hudincision, reposition og osteosyntese)

Skulle deltage i den planlagte undervisning på afdelingen og bidrage yderligere til det i forvejen rare uddannelses- og læringsmiljø på afdelingen.

Kunne forvente en god tone, mulighed for fordybelse og stor indsats for vidensdeling’


Ansættelsesforhold

Løn

Vi kan tilbyde dig ansættelse under yngre lægers overenskomst suppleret med lokalt løntillæg. Kompetencetillæg, hvis du har særlige kvalifikationer. Funktionstillæg (uddannelsesassisterende yngre læge, patienttransport, student med på vagt, m.m.).

Kurser

Der er mulighed for, via lokal kursuspulje, at søge kurser udover de obligatoriske kurser.

Bolig og transport

NSR råder over i alt 40 huse/lejligheder i Slagelse, som uddannelsessøgende yngre læger inkl. KBU-læger kan blive anvist til. I tilfælde af at boligmassen i Slagelse er fuld optaget, vil NSR anvise til andre boligtilbud jf. overenskomsten for yngre læger.

Kontaktpersoner for boligtildeling på NSR:
Ann-Dorthe Susan Flibo asfl@regionsjaelland.dk, tlf. 93 56 86 53
Torben Schrøder tosc@regionsjaelland.dk, tlf. 58 55 91 03
 
Angående transport er der gode forbindelser til Slagelse både i forhold til vejnet og offentlig transport eksempelvis er transporttiden mellem Slagelse og København ca. en time. 

Kontaktpersoner​ 
 

Akutafdelingen, Slagelse Sygehus
Uddannelsesansvarlig overlæge Celia Ehlers Møllenborg
Tlf.: Tlf. 93 55 78 38, E-post: cmls@regionsjaelland.dk

Medicinsk Afdeling 1, Slagelse Sygehus

Uddannelsesansvarlig overlæge Torben Stjernebjerg
Tlf.: 23 48 97 38, E-post: tstj@regionsjaelland.dk​

Medicinsk Afdeling 2, Slagelse Sygehus
Uddannelsesansvarlig overlæge Judith Kolovics
Tlf.: 93 57 71 68, E-post: juko@regionsjaelland.dk
 
Medicinsk Afdeling 3, Slagelse Sygehus
Uddannelsesansvarlig overlæge Annette Højmann Hansen
Tlf.: 53 63 98 73, E-post: ahhan@regionsjaelland.dk​ 
 

Kirurgisk Afdeling 
Uddannelsesansvarlig overlæge Jens Krøigaard
Tlf.: 29 17 51 73, E-post: jkra@regionsjaelland.dk 

Yngre Lægers Videreuddannelse, Sygehusledelsens Administration
Uddannelseskonsulent Anette Sørensen
Tlf. 93 57 03 44, E-post: anesor@regionsjaelland.dk
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.11
Opdateret
10.12.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland
 
Kontaktpersoner
Sekretariat, PUK, DYNAMU og Stabsfunktioner
 

 Klinisk basisuddannelse