Søg
 

Akutbehandling og Patienttransport

Kursusbeskrivelse for det obligatoriske kursus i den lægelige videreuddannelse: Akut behandling og patienttransport, herunder ambulancetransport

Formål
Det overordnede formål med det samlede kursusforløb i akut behandling og patienttransport er at understøtte basislægens muligheder for at erhverve sig de kompetencer, der kvalificerer basislægen til at kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling, herunder at varetage avanceret genoplivning. Kurset skal understøtte basislægens handleberedskab og tryghed i situationer, hvor akut behandling af kritisk syge patienter er påkrævet. Endvidere skal kurset sikre basislægens kompetencer inden for sikker og klar kommunikation med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere. Delelementet omfattende patienttransport har til formål at videreføre de erhvervede teoretiske kundskaber til lægens samlede kompetencebehov ved intern transport og transport i ambulance samt etablering af professionelle samarbejdsrelationer med ambulancepersonale. 

Kursets indhold
Kurset varer i 4 dage, som så vidt muligt ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

De 3 indledende kursusdage foregår i Region Sjællands færdighedslaboratorium på Slagelse Sygehus. Indholdet her indeholder en gennemgang af de læringsmål fra KBU-målbeskrivelsen der er i fokus: en teoretisk og praktisk gennemgang af ABCDE-modellen som systematisk tilgang til patienter med kritisk sygdom, en teoretisk og praktisk gennemgang af anvendte algoritmer for genoplivning, casebaseret gennemgang af udvalgte medicinske og kirurgiske tilstande samt introduktion til sikker og klar kommunikation, bl.a. ISBAR-konceptet.

Teoretisk baggrund, praktiske algoritmer og specifik færdighedstræning bibringes lægen i klinisk basisuddannelse, idet der på den 3. dag især lægges vægt på de kommunikative og interpersonelle kompetencer: Sikker klar kommunikation (ISBAR), samarbejde i teams og Crisis Ressource Management.

Den 4. og sidste kursusdag foregår på et af de 4 Akutsygehuse i Region Sjælland: Holbæk, Køge, Slagelse eller Nykøbing F. Kursisterne fordeles som udgangspunkt på det nærmeste sygehus i forhold til deres daglige funktion, men placeringsmæssige rokader kan undtagelsesvist forekomme. Denne 4. kursusdag fokuseres på patienttransport og især ambulancetransport. Ved kurset gennemgås algoritmer ved patienttransport, retningslinjer for observation og behandling samt dokumentation heraf under ambulancetransport, kendskab til ambulancers indretning og tekniske udstyr, ambulancepersonalets uddannelse og kompetencer, lov- og regelbestemte retningslinjer ved ambulancetransport, retningslinjer for visitationsbestemt transport samt individuel træning og evaluering under kørsel i ambulance.

Undervisningsmetoder
Teoretiske oplæg, case-metodik, gruppebaserede diskussioner samt færdigheds-  og simulationstræning. Kursisterne forventes med tilfredsstillende faglig baggrund og demonstration af egne kompetencer at indgå i aktiv dialog med undervisere og medkursister.

Kurset afsluttes med praktisk demonstration af opgaver og udfordringer under ambulancetransporter (gennemføres i samarbejde med Falck og Roskilde Brandvæsen).

Kursusmateriale
Velkomstmateriale fremsendes forud for kurset. Yderligere materiale vil være tilgængeligt i elektronisk form eller udleveres under kurset.

Forberedelse
Kursisterne forbereder sig gennem opdatering af teori for akutte medicinske og kirurgiske tilstande med henblik på aktivt at kunne deltage i diskussion og opgaveløsning af de præsenterede patientforløb.

Evaluering af kursisterne
Under den teoretiske gennemgang og de gruppebaserede diskussioner af illustrative case-baserede patientforløb observeres og evalueres de enkelte kursister af undervisere og kursusleder for så vidt angår aktiv deltagelse og relevante bidrag til opgaveløsning.  Herved afdækkes det grundlæggende niveau for den enkelte kursist og muliggør dels en individuel justering af kursisternes niveau, dels en mulighed for at kursisterne fokuserer på egne styrker og svagheder i emnerne med henblik på den efterfølgende daglige træning i klinisk kontekst. Ved kursets afslutning vil der tillige være en individuel evaluering under kørsel i ambulance. Ved fuldt tilfredsstillende kursusforløb udstedet et kursusbevis. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan på baggrund af det udleverede kursusbevis attestere kursusgodkendelsen i lægens logbog.

Kursisternes evaluering af kurset og feedback
Kursisterne udfylder ved kursets afslutning et evalueringsskema, som omfatter evaluering af form og indhold af de enkelte delemner/lektioner/øvelser. På baggrund af de indkomne evalueringer samt den under kurset givne feedback til underviserne vil kursusleder og staben af undervisere løbende justere kursets indhold og undervisningsform.

Kursets varighed og organisation
Kurset har en samlet varighed på 4 hele kursusdage. Kurset afvikles som externatkursus og er fælles for alle nyansatte læger i klinisk basisuddannelse i Region Sjælland.

Kursets placering i uddannelsen
Kurset etableres i umiddelbar relation til start i ansættelsen og afvikles inden for den første måneds ansættelse.

Undervisere på kurset 

Meddeles i det detaljerede kursusprogram, som udsendes forud for hvert kursusforløb.

Artikler til yderligere forberedelse

Tidspunkt

18. - 21. januar 2021 
22. - 25. februar 2021 
15. - 18. marts 2021
22. - 25. marts 2021
19. -22. april 2021
25. - 28. maj 2021
14. - 17. juni 2021
23. -  26. august 2021
13. - 16. september 2021
27. - 30. september 2021
25. - 28. oktober 2021
22. - 25. november 2021​​

Sted
KHR Uddannelse, Ingemannsvej 20A, 1. sal, 4200 Slagelse.

Tilmelding
Kurset er obligatorisk og tildeles læger i klinisk basisuddannelse i Region Sjælland

Kursussekretær
Helle Dorthe Andersen
e-post: heande@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Lotte Stattau
e-post: losta@regionsjaelland.dk

Kursusansvarlig
Ann Maria Kromann Halse
e-post: amha@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Dennis Erntgaard
e-post: deer@regionsjaelland.dk

​ 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.01.12
Opdateret
21.12.20
Link til denne side: