Søg
 

Serviceassistentkonceptet

Kort om serviceassistentkonceptet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=f7f27b8d3056c9f02998270e108ab5a8&source=embed&photo%5fid=34847026">

Fakta om Serviceassistent-projektet i Region Sjælland

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=6072b8f643acaefa25d8771b05ec35e1&source=embed&photo%5fid=12179083">


Serviceassistentkonceptet- en politisk beslutning

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=c263082f05a370cad98defa03c6c0509&source=embed&photo%5fid=16458010">


Pr. 1. juli 2019 overgår implementeringen af Serviceassistentkonceptet i Region Sjælland til de enkelte sygehuse og Psykiatrien.
Kontakt vedr. konceptet kan ske direkte til sygehusene/psykiatrien. Du finder kontaktoplysninger her.
 
Den strategisk og koordinerende uddannelsesfunktion overgår til regionens Koncern HR.

Kort opsamling på forløbet frem til nu

I budgetaftale 2013 tog Regionsrådet en række initiativer med henblik på at styrke kvaliteten, de nære og sammenhængende tilbud til patienterne og ikke mindst den gode service. Et af disse initiativer var at indføre serviceassistenter som et bærende koncept ved løsning af serviceopgaver.

På baggrund heraf blev der gennemført pilotprojekt på to sygehuse:

Holbæk Sygehus, hvor der siden 1. kvartal 2015 har været kørt i pilotfase på Holbæk Sygehus med afprøvning af 2 hold medarbejdere med uddannelse til erhvervsuddannet serviceassistent.

Nykøbing F. Sygehus, hvor der siden 3 og 4. kvartal 2015 har været pilotafprøvet ændring i organisatoriske tilknytning af servicemedarbejdere på Nykøbing Falster Sygehus, hvor en blandet gruppe af servicemedarbejdere (rengøringsassistenter, portører og uddannede serviceassistenter) har indgået i afprøvning af en organisering enten med ansættelse direkte på en klinisk afdeling, eller via fortsat ansættelse i Koncern Service, men med tæt tilknytning til specifikke kliniske afdelinger.

Med udgangspunkt i de erfaringer der er draget i den periode på de to pilot sygehuse, er der i 1. og 2. kvartal 2016 udført en evaluering. Evalueringen er delt op i en intern evaluering, der bygger på de mange erfaringer de involverede på de 2 pilotsygehuse har draget sig, og en ekstern evaluering, hvor styregruppen har valgt at hyre et eksternt firma, med henblik på, gennem interviews af mange af de involverede, at kunne udlede de oplevede erfaringer, og komme med anbefalinger til projektet.

Hoved-MED har drøftet de arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold, der berøres af projektets anbefalinger og MED-hovedudvalget anbefalinger indgik i oplæg til politisk behandling om det videre forløb.

Regionsrådets 6 aftaleparter besluttede forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2017, at evalueringen af pilotprojektet danner grundlag for, at Serviceassistent-projektet videreføres med de anbefalinger, som evalueringen af pilotprojektet gav, sammen med anbefalingerne fra MED-Hovedudvalget.

Det betyder at der fremadrettet vil ske en implementering af et serviceassistentkoncept i Region Sjælland i 3 faser. Disse 3 faser beskrives i nedenstående.

Hovedindholdet i fase 1:

 • ​Igangsætning

  af systematisk uddannelse til serviceassistenter med speciale i hospitalsservice, af de berørte medarbejdere.

 • Der nedsættes lokale implementeringsgrupper under hver enkelt sygehusledelse, der skal sikre at lokale forhold tilgodeses ved overgangen til serviceassistentkonceptet.

 • Der sker en fornøden uddannelse af ledere og praktikvejledere i Koncern Service, så medarbejderne oplever et så smidigt forløb under og efter endt uddannelse.

 • I denne fase er alt servicepersonale fortsat ansat i Koncern Service

Hovedindholdet i fase 2:

 • ​Uddannelse af servicepersonale til serviceassistenter med speciale i hospitalsservice fortsættes.

 • I takt med at det berørte servicepersonale vender tilbage efter endt uddannelse, etableres servicegrupper i Koncern Service, som knyttes til de kliniske afdelinger. Derved sker en oplæring i de specifikke opgaver der er på de enkelte kliniske afdelinger.

 • I denne fase arbejder serviceassistenterne med en sammensat opgaveportefølje bestående af de tidligere opdelte rengøringsopgaver og portøropgaver samt udvalgte serviceopgaver, som hidtil er varetaget af klinisk personale samt udvalgte plejeunderstøttende opgaver hvor disse overføres fra det kliniske personale til serviceassistenterne.

 • I denne fase understøttes de relevante kliniske afdelinger til at kunne være parate til at modtage servicemedarbejderne, hvilket sker i fase 3

Hovedindholdet i fase 3:

 • I denne fase overføres serviceassistenter til de kliniske afdelinger organisatorisk, hvor det giver mening. Deraf sker en ændring af det organisatoriske ansættelsesforhold for en del serviceassistenter med hidtil ansættelse i Koncern Service til at overgå til ansættelse under en klinisk afdelingsledelse

​De 3 faser vil have overlap, så det kan være forskelligt, hvor de enkelte sygehuse er i forhold til hinanden, da det som udgangspunkt bl.a. er forskelligt hvor mange servicemedarbejdere der er uddannede på de enkelte sygehuse.
 

Medinddragelse og medindflydelse på implementeringen af serviceassistentkonceptet

I serviceassistent-projektet frem til overgang til det endelige koncept, har der været bred medarbejderinddragelse i alle projektets faser. Her kan du se nærmere information om medarbejderinddragelsesprocessen: SA MED-proces historik juni 2017 (pdf).

I det videre forløb er det ligeledes planlagt en sikring af medarbejderinddragelse og indflydelse. Dette sikres bl.a. ved:

At der nedsættes implementeringsgrupper under hver sygehusledelse

 • ​Disse besættes med relevante berørte grupper, tillidsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter

 • Implementeringsgruppernes opgaver er beskrevet i et kommissorium, og der arbejdes ud fra en rammesættende Design Manual, der bygger på de erfaringer, der er gjort efter pilotafprøvninger på Holbæk og Nykøbing F. sygehuse.

At der sker en løbende inddragelse af de berørte Område-MED, Lokale MED og APF

 • Her vil lokale input fra hhv. sygehuset og Koncern Service blive behandlet og de lokale implementeringsgrupper vil sikre, at det relevante indarbejdes løbende

At MED-Hovedudvalget er fast referencegruppe

 • Således sikres øverste tværgående medarbejder involvering, og MED-hovedudvalget kan inddrage de berørte område-MED hvor de finder det relevant.

At der er nedsat samarbejde-/dialog fora

 • Der er etableret dialogforum med de erhvervsskoler der udbyder se

  rviceassistentuddannelsen for at sikre en tæt opfølgning på uddannelsesrelaterede emner.

 • Der er etableret dialogforum med jobcentrene i regionens kommuner, for at opbygge et tæt samarbejde omkring, at sikre brug af arbejdsledige som vikarer for medarbejdere der deltager på uddannelse.

 • Der er etableret uformelle dialogforum med de faglige organisationer FOA og 3F, og som en del af de indgåede forhandlinger er der også aftalt løbende dialog/forhandlingsmuligheder ved behov. Begge dele for at sikre en god tæt dialog omkring handling i forhold til de udfordringer der måtte komme som implementeringen af konceptet skrider frem.

Yderligere information

Baggrunden for projektet kan findes via disse videoer og yderligere henvises til Budgetaftale 2017.

Læs mere

Oprettet
02.06.16
Opdateret
02.07.19
Link til denne side: