Søg
 

Screening for antistoffer mod Covid-19: Tilbud til personale

Region Sjælland tilbyder ansatte på sygehuse i administration, i almen og speciallægepraksis at blive screenet for antistoffer mod Coronavirus (COVID-19).

​I forbindelse med screeningen inviterer screeningsgruppens forskere alle medarbejdere med i det tilknyttede forskningsprojekt, der skal undersøge smitte og immunisering af ansatte.

Samtidig giver deltagelse i forskningsprojektet en unik mulighed for at følge udviklingen i antistoffer mod Coronavirus over tid. Man kan godt deltage i screening uden at indgå i forskningsdelen.
 
Screeningsprojektet er overgået til tredje testrunde. Kredsen af medarbejdere, som tilbydes deltagelse i tredje testrunde, er udover personale i kliniske, parakliniske afdelinger også udvidet til at omfatte Sygehusapoteket, administrative medarbejdere på sygehusene, psykiatrien, i Regionshuset og KIT.

Sådan foregår screeningen

Screeningen består af tre prøvetagningsrunder. Første og anden prøvetagningsrunde blev gennemført i uge 19-20 og 24-26.

Tredje testrunde bliver gennemført på følgende dage:


14, 15, 16. september: SUH, Roskilde og Køge 
16, 17, 21. september: Slagelse og Næstved
21, 22, 23. september: Nykøbing F., Holbæk og Kalundborg
28, 29, 30. september: Psykiatrien, Præhospitalt Center

Tredje prøvetagning består af:

  • Quicktest
  • Besvarelse af elektronisk spørgeskema hvor du vil kunne tage stilling til om din blodprøve også må bruges i et forskningsprojekt om Covid-19
  • Blodprøve
 
Såfremt du ønsker at indgå i forskningsprojektet, skal du efter quicktesten udfylde et elektronisk spørgeskema. Se link under forskning herunder. 
 
Det er vigtigt, at du angiver resultatet på din quicktest i spørgeskemaet. Det tager cirka 10 minutter at udfylde spørgeskemaet.
 
Du vil få svar på blodprøven med resultatet af yderligere antistof-undersøgelse for Covid-19 cirka en måned senere (se nedenfor), også hvis du fravælger deltagelse i forskningsprojektet.
Quick-testen aflæser du selv efter blodprøvetagningen.
 
Hvis du er syg på dagen, hvor der tages prøver, kan du stadig deltage ved at udfylde spørgeskemaet og angive, at du lå syg.
 
Deltagelse er frivillig, og du er ikke forpligtet til at møde op til yderligere prøver, hvis du ikke ønsker det.
 

Hvordan

Quick-test og blodprøver tages på den kliniske afdeling, hvor du arbejder. Hvis du ikke arbejder på en klinisk afdeling, er din afdelingsledelse ansvarlig for at lave en aftale med en anden afdeling på sygehuset.

De kliniske afdelinger skal selv arrangere, hvornår og hvordan testen udføres på den enkelte afdeling.

Afdelinger og ansættelsessteder, der ikke har kompetencer til at tage blodprøver, skal lave en lokal aftale med en nærtliggende klinisk afdeling.
Der vil blive tildelt blodprøveglas og test-kits til alle depoterne på sygehusene. Tilsvarende sendes til ét sted i Psykiatrien efter nærmere aftale.
 

WebReg

HR genererer lister på alle ansatte, som overleveres til WebReg mhp kørsel af batchjob. Afdelingerne skal derfor ikke oprette personalet i WebReg som tidligere.
 
Hvis der er særlige omstændigheder, der udfordrer udførsel af test, kan I vælge kun at udføre quicktest og udfylde spørgeskema.
 

Medarbejdere i Præhospitalt Center

Medarbejdere i Præhospitalt Center skal selv foretage test. Testudstyr vil blive sendt centralt til Præhospitalt Center. Kontakt din nærmeste leder for mere information om udlevering af testudstyr. Hvis I ønsker at benytte jer af tilbuddet, skal det ske i dagene 28. 29. og 30. september.
 

Administrative medarbejdere

Administrative medarbejdere der er ansat på et sygehus skal kontakte den nærmeste leder for nærmere information om organiseringen af tests.
Administrative medarbejdere ansat under Regionshuset eller KIT, men arbejder på anden lokalitet, skal testes der hvor de fysisk sidder. De skal således indgå i organiseringen af tredje testrunde sammen med det øvrige kliniske personale på det pågældende sygehus. For nærmere information om organiseringen af tests, medarbejderne henvende sig hos din nærmeste leder.
 

Sygehusapoteket

Ansatte under Sygehusapoteket skal testes på den matrikel de fysisk sidder. For nærmere information om organiseringen af tests, skal du henvende dig hos din nærmeste leder.
 

Medarbejdere i almen og speciallægepraksis

Region Sjælland tilbyder alle medarbejdere i almen praksis og special praksis med patientkontakt at blive screenet for, om de har udviklet antistoffer mod Coronavirus (COVID-19).
 
I forbindelse med screeningen inviterer screeningsgruppens forskere alle medarbejdere med i det tilknyttede forskningsprojekt, der skal undersøge smitte og immunisering af medarbejdere i almen praksis og special praksis med patientkontakt.
 
Hvis I ønsker at benytte jer af tilbuddet, skal det ske i dagene 28, 29 og 30 september.
 
Prøverne bestilles i WebReg. Udførsel af test skal så vidt det er muligt gennemføres på din arbejdsplads. Hvis der er særlige omstændigheder, der gør blodprøvetagning vanskelig, kan I:
  1. Vælge kun at udføre quicktest og udfylde spørgeskema.
  2. Lave aftale om prøvetagning med nærmeste sygehus. Dette vil være et begrænset tilbud, som din praksis modtager mere information omkring

Indsamling af prøver og svar

Indsamlinger af prøver aftales lokalt på sygehus. Blodprøverne skal sendes samme dag til den lokale biokemiske afdeling. Prøvesvar kan ses på www.minsundhedsplatform.dk eller på www.sundhed.dk inden for cirka 30 dage.
 
Svaret på quicktest kan aflæses efter 15 minutter.
Ansatte, der har en positiv test og dermed sandsynligvis har været smittet med COVID-19, skal følge de samme retningslinjer for hygiejne og brug af værnemidler som alle ikke smittede ansatte.
 

Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

Deltagelse i forskningsprojektet er ikke en forudsætning for, at du kan blive screenet. Det er heller ikke en forudsætning, at du har deltaget i første og anden testrunde.
 
Før du beslutter dig for at udfylde spørgeskemaet, skal du fuldt ud forstå, hvad undersøgelsen går ud på, og hvorfor vi vil gennemføre den. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt.
 
Hvis du beslutter dig for at deltage, vil vi bede dig om at give samtykke via et elektronisk spørgeskema, som du finder link til sidst i dette brev.

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og du kan altid trække dit samtykke tilbage uden at miste dine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling i sygehusvæsnet.
 

Formålet med forskningsprojektet

Formålet med forskningsprojektet er at få ny viden om, hvor mange ansatte på Region Sjællands sygehuse, der bliver smittet med COVID-19 over tid, og om de ansatte med patient-/klientkontakt er mere udsatte sammenlignet med andre borgere, samt om der er et blivende immunrespons mod COVID-19 efter overstået infektion. Samtidig er deltagelse i forskningsprojektet en unik mulighed for at følge udviklingen over tid.
 

Metode

For at besvare forskningsspørgsmålene vil vi bede dig udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet udfyldes i tilslutning til hver prøvetagningsrunde.
 
Spørgsmålene handler om demografiske data (bopæl, beskæftigelse, uddannelse mv.) og helbredsdata (influenzasymptomer, influenzavaccine, kroniske lidelser mv.) samt spørgsmål om patient/klientkontakt, rygning, alkoholforbrug, højde mv.

Ud over de data vi får via dine besvarelser af spørgeskemaerne, beder vi dig i spørgeskemaet om samtykke til at tilgå dine journaldata for at registrere dine blodprøvesvar fra screening for COVID-19 samt indhente data om eventuelle COVID-19 relaterede indlæggelser og behandling.
 

Behandling af dine data

Ingen af de data, vi samler i forbindelse med forskningsprojektet, vil blive delt med din afdelingsledelse, direktion eller region. Data vil kun blive behandlet i forskningsøjemed af forskningsgruppen samt datamanagere i Data og udviklingsstøtte.

Alle data bliver behandlet og opbevaret i henhold til EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR), Databeskyttelsesloven og Sundhedsloven. Undersøgelsen er registreret på Region Sjællands fortegnelse over databehandlinger (REG-062-2020). Dine data bliver registreret i en sikker REDCap database på en server i Region Hovedstaden. Dataanalyse sker i Data og udviklingsstøtte. Data til analysen opbevares i Region Sjælland på lukket SharePoint-drev til forskning.
 
Hvis du har generelle spørgsmål til regionens behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Region Sjællands databeskyttelsesrådgiver via e-mail på
dpo-funktion@regionsjaelland.dk
 

Spørgsmål til forskningsprojektet

Hvis du har spørgsmål til selve forskningsprojektet, bedes de rettes til den regionale projektgruppe på mail adresse reg.forsk@regionsjaelland.dk.

Generelle spørgsmål til screening for antistof mod Covid-19 for personale med patientkontakt kan rettes til ssp-beredskab@regionsjaelland.dk.

Vi håber, at du efter at have læst denne deltagerinformation har fået lyst til at hjælpe os med at få ny viden om COVID-19.

Med venlig hilsen
 
Ulrich Stab Jensen, projektansvarlig, ledende overlæge, Klinisk Mikrobiologi
Peder Gunner Fabricius, projektansvarlig, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling på SUH, Roskilde

Anvend en anden browser end Internet Explorer, da du ikke kan afslutte og gemme spørgeskemaet via Internet Explorer. Anvend i stedet Google Chrome, Safari, Firefox eller lignende.
 

Klinisk biobank

Restmateriale fra blodprøvetagning vil blive opbevaret i Region Sjællands Biobank. Den kliniske biobank er registreret på fortegnelsen over databehandlinger i Region Sjælland og opbevares i henhold til gældende lovgivning.
 
Blodprøven i den kliniske biobank kan bruges til din diagnostik og behandling samt til forskning. Hvis du ikke ønsker, at blodprøven fra din screening benyttes til forskning, kan du registrere dette i Vævsanvendelsesregistreret. Se link til informationspjece ”Dit væv – dit valg” (https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-ogoffentlighed/vaevsanvendelsesregisteret)

Hvis en forskningsgruppe senere ønsker at besvare forskningsspørgsmål ved at analysere på blodprøver fra den kliniske biobank, skal det altid godkendes af Videnskabsetisk Komite.
 
Desuden skal den ansvarlige for den kliniske biobank via Vævsanvendelsesregistret undersøge, om der er blodprøver i biobanken, hvor personen har frabedt sig forskning. Har du ikke frabedt dig forskning, skal der som udgangspunkt indhentes et samtykke fra dig til at bruge din blodprøve i forskningsprojektet, men Videnskabsetisk Komité kan eventuelt godkende en dispensation herfor.
 

Quicktest guide

Når man udfører quicktesten, tager man en dråbe blod fra butterfly-slangen efter blodprøvetagning ved at tage ’hætten’ af butterflyslangen. Fravælges selve blodprøven, kan man anvende en dråbe blod fra et prik i fingeren.

1 dråbe blod påføres i feltet ”S” i hver af de to quicktest (den blå og den røde) efterfulgt af 2 dråber saltvand i samme felt.

Herefter venter man i 15 min og aflæser begge test.


Hvis der er én streg ud for ”T”, er den positiv. Der skal også fremkomme en streg ud for ”C”, kontrolmarkering, ellers er prøven ugyldig. Du skal selv angive resultatet i spørgeskemaet. Dette er vigtigt, da vi ellers ikke har en registrering af resultatet.
 
Hvad betyder en positiv quicktest?
I quicktesten med blå skrift betyder en positiv prøve, at man har udviklet IgM, og i testen med rød skrift betyder en positiv prøve, at man har udviklet IgG. Positiv IgM og/eller IgG er forenelig med tidligere COVID-19 infektion.
 
Screeningen giver et rimeligt fingerpeg om, hvorvidt du været smittet eller ej. Hvis du testes positiv, kan du regne med, at der er 80-95 procent sikkerhed for, at du har været smittet med COVID-19. Det betyder, at der er overvejende sandsynlighed for, at du inden for kort tid ikke bliver syg med COVID-19 igen. Vi ved ikke, om du opnår længerevarende immunitet, og det er netop den viden, data fra screeningen skal bidrage til.
 
Ansatte, der har en positiv test og dermed sandsynligvis har været smittet med COVID-19, skal følge de samme retningslinjer for hygiejne og brug af værnemidler som alle ikke smittede ansatte.
 
Uanset dit testsvar skal du ved symptomer altid søge læge mhp. test for SARS-CoV-2, jvf. "Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet", som opdateres jævnligt. Gældende vejledning kan altid tilgås på www.sst.dk/corona. Det vil sige, at alle, også personer med positiv IgM eller IgG, skal podes, hvis der kommer symptomer, der kan være tegn på COVID-19.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.09.20
Opdateret
28.10.20
Link til denne side:
Andre sider under Medarbejdere og ansatte

​Spørgsmål til forskningsprojektet

Hvis du har spørgsmål til selve forskningsprojektet, bedes de rettes til den regionale projektgruppe på mail adresse reg.forsk@regionsjaelland.dk.

Generelle spørgsmål til screening for antistof mod Covid-19 for personale med patientkontakt kan rettes til ssp-beredskab@regionsjaelland.dk.