Søg
 

LUP Psykiatri

Resultaterne fra LUP Psykiatri 2016 viser, at den overordnede tilfredshed er høj.

LUP Psykiatri undersøger patienters og pårørendes oplevelse af deres behandlingsforløb og møde med psykiatrien. Undersøgelsen gennemføres årligt af DEFACTU​M i Region Midtjylland på vegne af de fem regioner. De pårørendes oplevelser indgår for voksenpsykiatrien i undersøgelsen hvert tredje år – sidst i 2015. Forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien er dog med hvert år.

Resultat af målingen

LUP Psykiatri består i år af syv delundersøgelser, som er tilpasset forskellige målgrupper, det vil sige både pårørende og patienter i forskellige afdelinger. De syv målgrupper er inddelt på denne måde:

  • Voksne indlagte patienter
  • Indlagte patienter, specialiseret retspsykiatri
  • Voksne ambulante patienter
  • Ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatri
  • Forældre til ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • Indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • Forældre til indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien

I Region Sjælland har 2044 personer besvaret et spørgeskema omkring behandlingsforløb og mødet med psykiatrien, enten som patient eller som pårørende fordelt i de syv ovenstående kategorier. Det giver en svarprocent på 60.4 %

Tilfredsheden var især meget høj på det ambulante område, idet 96-98 % af patienterne beskrev deres samlede indtryk som ”Godt” eller ”Virkelig godt”. De ambulante patienter i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland var mere tilfredse (98%) end i de øvrige regioner (92-96%).

Som i tidligere års undersøgelser var tilfredsheden højest for spørgsmål, der omhandler patienternes relation til personalet, hvilket ses i spørgsmål o​mhandlende respekt fra personalet, om kontaktpersonen tager særligt ansvar, og om personalet er godt forberedt til samtaler. Spørgsmål omhandlende fysisk helbred, livsstil og håndtering af fejl, førte i voksenpsykiatrien til knap så positive resultater.

Mht. inddragelse i behandlingen, har niveauet i besvarelserne været forholdsvis stabilt siden 2012, hvor LUP Psykiatri startede. Generelt oplevede ambulante patienter størst indflydelse på deres behandling, mens patienter i den specialiserede retspsykiatri beskrev mindst indflydelse.

I lighed med tidligere år var der en tendens til, at patienter i specialiserede tilbud, f.eks. i ældrepsykiatrien eller i OPUS (behandlingstilbud til folk med debuterende psykoser), er de mest tilfredse. I Klinik for selvmordsforebyggelse beskrev samtlige ti deltagere tilbuddet som virkelig godt.

Læs mere om de nationale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i henh​oldsvis psykiatrien og retspsykiatrien.​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.06.15
Opdateret
08.10.19
Link til denne side:
Andre sider under Patienttilfredshed
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00