Søg
 

Praktiserende læger

​En praktiserende læge behandler sygdom og visse mindre skader. Desuden kan lægen henvise dig til yderligere behandling eller undersøgelse.

Åbningstid hos egen læge

Din egen praktiserende læge tager sig af lægebehandlingen i dagtiden mellem kl. 8.00 og 16.00.

Mindst en gang om ugen afholder lægen konsultationer efter kl. 16.00. Nogle praktiserende læger afholder en eller flere gange om ugen åben konsultation uden tidsbestilling. På sundhed.dk kan du se nærmere om åbningstider og tidsbestilling hos din læge.

Har du uden for din egen læges åbningstid behov for lægehjælp, der ikke kan vente til din egen læge åbner igen, kan du kontakte lægevagten

Oversigt over praktiserende læger

På Sundhed.dk kan du finde læger og behandlere inden for alle specialer og i hele regionen. For hver læge kan du se mange relevante oplysninger – herunder også, om lægen har åbent for tilgang af nye patienter.​

Find praktiserende læger i Region Sjælland på Sundhed.dk

Sygebesøg

Din praktiserende læge kører sygebesøg, hvis du fysisk ikke er i stand til at møde op i klinikken. Det er din læge der vurderer, om du skal aflægges et sygebesøg.

Journal – hvor er min journal – hvordan får jeg adgang

Din praktiserende læge opretter en journal, hvori han noterer oplysninger om din tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. Lægen er pligtig til at opbevare denne journal i mindst 10 år fra den seneste optegnelse.

Som patient har du ret til at læse din egen journal hos din praktiserende læge. Det kaldes aktindsigt. Du kan gives aktindsigt enten ved at du sammen med lægen læser journalen. Du kan også bede om at få en kopi af journalen. Den praktiserende læge kan opkræve et gebyr for at kopiere patientjournalen.  

Tolk

Borgere, som slet ikke eller kun i begrænset omfang taler dansk, har mulighed for at få tolkebistand i forbindelse med konsultation hos alment praktiserende læger og speciallæger. 

Lægen eller speciallægen skønner i den enkelte situation, om der er behov for en tolk til konsultationen eller behandlingen.

Lægen eller lægesekretæren bestiller tolken. Hvis patienten selv møder op med en tolk, er tolkebistanden Region Sjælland uvedkommende. 

Fra 1. juli 2018 er der nye regler om egenbetaling for tolkebistand.
Regionen vil opkræve et gebyr for tolkebistand til patienter, som har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år. Det er lægen, som vurderer, om en tolk er nødvendig for behandlingen.  

Gebyr for tolk ved konsultation hos alment praktiserende læger og speciallæger er:

  • Gebyr for video/teletolkning = 191 kr.
  • Gebyr for fremmødetolkning = 334 kr.
​Der opkræves ikke gebyr ved behandling af børn (0-17 år).​

Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, kan fritages for gebyr. Regionsrådet kan vil bede patienten om dokumentation i form af lægeerklæring for dette. Udfærdigelse af lægeerklæring og eventuelt betaling herfor er regionen uvedkommende. 
 
Lægeskift (borger.dk)
 

Du kan vælge ny læge på borger.dk eller via din kommunes hjemmeside. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Du kan altid frit vælge en læge, der har åbent for tilgang, uanset afstanden mellem din bopæl og lægeklinikken.
 
Hvis du flytter, kan du også altid vælge at beholde din nuværende læge, uanset hvor langt væk fra lægen, du flytter, og uanset om lægen har åbent eller lukket for tilgang af patienter.
 
Hvis du skal vælge en læge, og der ikke er to læger med åbent for tilgang inden for 15 km fra din bopæl, kan du vælge en læge med lukket for tilgang uanset afstand til lægen. Lægen skal dog acceptere, at du bliver tilmeldt som patient.
 
Også selvom du har mulighed for at vælge mellem to læger med åbent for tilgang inden for 15 km, kan du vælge en læge, der har lukket for tilgang og ligger længere væk end 15 km, hvis lægen accepterer dette.
I særlige situationer kan du vælge en læge med lukket for tilgang, uden at lægen skal acceptere dette. Det gælder bl.a., hvis din ægtefælle eller samboende er tilmeldt lægen i forvejen.
 
Hvis du flytter, eller der sker ændringer i din lægepraksis, har du ret til gratis at skifte læge. Ellers vil et lægeskift være forbundet med et gebyr.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med skift af læge, skal du kontakte din kommune.
 

Flytning (borger.dk)

Hvis du flytter, kan du gratis vælge ny læge. Læs hvordan du gør ovenfor under emnet ”Lægeskift”. 

Hvis du vil klage

Som patient har du mulighed for at klage over din praktiserende læge.

Drejer det sig om lægens faglige vurdering, kan du klage til Styrelsen for Patientklager. For yderligere information henvises til:

Styrel​sen for Patientklagers hjemmeside​

Drejer klagen sig over din læges service, dvs. lægens adfærd, ventetid, fysiske rammer og lignende, kan du klage ved at udfylde dette skema, som du efterfølgende sender til dnsv@regionsjaelland.dk. Du kan også sende din klage til Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen, Alleen 15, 4180 Sorø.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.15
Opdateret
13.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Link til:

 

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.