Søg
 

Sygehuse og andre enheder

Sygehuse, Psykiatri og andre enheder i Region Sjælland arbejder opfindsomt og målrettet med innovation på forskelligvis. Se de små årsrapportfilm.

Innovation på Sjællands Universitets Hospital er en holdsport

Sjællands Universitetshospital har et innovationsråd, der styrker nytænkning og teknologianvendelse på hospitalet. Hør vicedirektør Helle Gaub fortælle om innovation på SUH

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=7a94974a24103ea263278bc81c959ce3&source=embed&photo%5fid=63425976">

Hvert år arrangerer Innovationsrådet ’MatchPoint’, hvor fagpersonale på tværs af hospitalet præsenterer udfordringer fra dagligdagen for samarbejdspartnere fra bl.a. Københavns Universitet. Sammen udvikler de helt nye løsninger til gavn for patienterne. Vindergruppen får 100.000 kr. til at arbejde videre med deres projekt.
Et af Innovationsrådets vigtigste mål er, at Sjællands Universitetshospital fortsat har en stærk position nationalt og internationalt, når det kommer til innovation.

Nytænkning er en del af dagligdagen på Sjællands Universitetshospital. Som et eksempel havde Medicinsk Afdeling svært ved at rekruttere sygeplejersker, så afdelingen undersøgte sammen med Reumatologisk Afdeling, om fysioterapeuter kunne aflaste sygeplejerskerne. Dels for at forbedre patientforløbene og dels for at fastholde og rekruttere nye sygeplejersker på sigt.
Fire dygtige fysioterapeuter kom til afdelingen, og evalueringen viser, at deres tilknytning har en positiv effekt på patientforløbene. Der er et stærkere fokus på at aktivere patienterne fysisk, og samtidig aflastes sygeplejerskerne. Det er et godt eksempel på den stærke synergi, der ligger i at udbrede løsninger på tværs af afdelinger og faggrupper.
Forskningsingeniør Anders Ohlhues har fundet en løsning, hvor man kan scanne hjernen, mens den bliver stimuleret via elektriske impulser. Det er vigtigt at kunne se, hvad der sker i hjernen, når man skal undersøge, hvordan elektrisk stimulation virker på f.eks. Parkinsons-patienter.
Det har hidtil været umuligt, fordi elektronik forstyrrer billeddannelsen i scannere. Ved at placere udstyret på den anden side af døren og føre et lyslederkabel ind i MR-scanneren lykkedes det at undgå disse forstyrrelser. Det kræver millimeterpræcision, for at billederne matcher hjernestimuleringen.
Sjællands Universitetshospital samarbejder med Rigshospitalet om projektet, som har modtaget 1 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at forbedre prototypen. Den nye løsning er endnu ikke testet på mennesker.
 

Innovation på Nykøbing Falster Sygehus

Nyopfunden enhed og mixerpult til blanding af medicin en hverdagsopfindelse der er spredt på alle regionens sygehuse. For et år siden blev blanding af IV-medicin som en ægte innovationssucces samlet i en Blandeenhed på Nykøbing Falster Sygehus. Hør vicedirektør Inge Paamejer fortælle om innovation på Nykøbing Falster sygehus.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=f22c2bfe07dd4d114050a6151d9800fa&source=embed&photo%5fid=63425929">

En stor del af de lægemidler, der anvendes intravenøst til patienter indlagt på Region Sjællands Sygehuse er, antibiotika. Før man kan give antibiotikabehandling til en patient, skal medicinen blandes og kobles og det tager tid fra den patientnære pleje.
 
Projektet startede som en forsøgsordning, men nu er det blevet en permanent ordning og udbredt til regionens øvrige sygehuse. Det er bioanalytikere, der blander antibiotika til sygehusets patienter, så sygeplejerskerne i deres kliniske praksis ikke skal bruge deres tid i medicinrummet. Det giver mere tid til den patientnære pleje.

Efter at have nærstuderet arbejdsgangene i Blandeenheden fik vores sygeplejefaglige vicedirektør en idé. Sammen med medarbejderne i Blandeenheden og sygehusets tekniske afdeling blev der udviklet en ’mixerpult’, der gør blandingen meget nemmere og hurtigere.
Der kan med den nye opfindelse blandes 5 doser IV-medicin af gangen, og Mixerpulten har samtidig den fordel, at den aflaster en del af blandingsprocessen, som bioanalytikerne hidtil har foretaget manuelt ved simpelthen at ryste tingene sammen. Dette har været hårdt for hænder og håndled, men er nu overtaget af Mixerpulten.

Udviklingen af mixerpulten på NFS er et godt eksempel på innovation drevet af dagligdagen. Mixerpulten aflaster i blandeprocessen og giver et bedre arbejdsmiljø og forbedrer dermed trivslen for medarbejderne i Blandeenheden.
De netop færdigbyggede mixerpulte er nu sendt ud til de øvrige sygehuses blandeenheder, så alle i regionen får glæde af opfindelsen.
 

Innovation på Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse

NSR har det sidste år arbejdet intensivt med organisatorisk innovation. Vi nytænker og forandrer organisationskulturen ved at lede efter det ’guld’, der ligger gemt mellem siloerne i organisationen. Det sker ved at ændre mindsettet hos ledere såvel som medarbejdere, så man tænker sig selv som en del af sygehusene lige så meget som en del af egen afdeling. På den måde opstår der nye samarbejder og nye løsninger på kendte problematikker. Hør sygehusdirektør Niels Reichstein Larsen fortælle om innovation på NSR sygehuse.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=b66032da3d9c53722b3f1cdf7841eb13&source=embed&photo%5fid=63425959">

 
NSR har fået etableret sansefødestuer med henblik på at øge trygheden hos den fødende og partneren ved at fjerne fokus fra hospitalsmiljøet. Der er evidens for, at mere sanselige omgivelser frigiver flere fødehormoner og færre indgreb i fødeforløbet samt bidrager til bedre arbejdsmiljø for jordemødrene.
Sammen med firmaet Wavecare udvikler Gynækologisk og Obstetrisk afdeling en app, hvorfra forældrene på mor-barn og neonatal-afsnittene kan styre lys og lyd, som gengiver miljøet fra sansefødestuerne så, at der skabes en rolig stemning til gavn for bl.a. amning.
Samtidig udvikles appen til at kunne anvendes allerede før fødsel, så de kommende forældre kan arbejde med fødselsforberedelse i form af afspænding.
 
NSR har også udviklet et projekt i Fysio -og Ergoterapien under titlen ”Den aktive patientstue”. Projektet tager udgangspunkt i patienternes behov, og der er udviklet et tilbud om øvelser på sengestuerne, der vises over en skærm. Fysio- og ergoterapeuter guider patienterne til selv at være aktive under indlæggelse og på den måde forebygge komplikationer såsom funktionsnedsættelse, tryksår og lungefunktionsnedsættelse.
De pårørende forsøges inddraget til at hjælpe patienterne til at være aktive både under og efter indlæggelse.
Programmerne kan nemlig tages med hjem efter indlæggelse med henblik på at mindske overgangen fra sygehus til kommune i forhold til genoptræning.
Programmerne er sammen med Helbredsprofilen udviklet og implementeret hos hjertepatienter og patienter indlagt på Ortopædkirurgisk afdeling.
Der arbejdes på at udbrede tilbuddet til flere sengestuer på NSR, og sammen med Helbredsprofilen er afdelingen i gang med at undersøge, hvordan ”Den aktive patientstue” kan spredes til øvrige sygehuse i regionen og andre regioner.
 

Innovation er en del af kulturen på Holbæk Sygehus

På Holbæk Sygehus har vi nedsat et lokalt Innovationsråd, som fungerer som ”én indgang” der skal hjælpe medarbejderne med at komme hurtigere fra idé til et konkret projekt. Hør vicedirektør Lone Bjørklund fortælle om innovation på Holbæk sygehus.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=6bd884c9665b2a055aa29ec16023e387&source=embed&photo%5fid=63425886">

I rådet sidder der både medarbejderrepræsentanter og afdelingsledelser, og det er rådet, der træffer beslutninger om, hvilke projekter, man skal arbejde videre med på sygehuset. Samtidig arbejder Innovationsrådet med spredning af de gode projekter og idéer, så vi sikrer at de pilotprojekter, der sættes i gang efterfølgende også kommer i reel drift. Rådet kan også være bindeled til eksterne samarbejdspartnere, da det ofte kan være en lidt uoverskuelig proces for den enkelte medarbejder eller afdelingsledelse lige at vide, hvor man kan gå hen for eksempelvis at få økonomisk støtte.
Innovation er en del af kulturen på Holbæk Sygehus. Derfor er der både i afdelingsledelser og i Sygehusledelsen fokus på medarbejderdrevet innovation. Et konkret eksempel er på det er brug af videokontakt på Akuttelefonen.
Sygeplejerske Ulla Toftkær fik en god idé: Hvis akutsygeplejersken vurderer patientens skader ved hjælp af kameraet i den tilskadekomnes smartphone, så får vi mere trygge patienter, og måske sparer vi også nogle besøg i skadestuen. Afdelingsledelsen i Akutafdelingen greb idéen og i samarbejde med sygehusledelsen og staben blev det i januar 2020 muligt for patienterne at filme deres skade med deres smartphone og sygeplejersken kan så vurdere, om borgeren bør møde op i Akutmodtagelsen eller håndtere skaden derhjemme.
Tv2Øst har lavet en lille film om projektet. https://www.tv2east.dk/holbaek/ny-metode-paa-holbaek-sygehus-nu-kan-du-filme-naar-du-ringer-til-akuttelefonen
 
 

Psykiatrien

Psykiatrien udgav i 2019 Safe App målrettet selvskadende unge. Appen er en stor succes og man er nu i fuld gang med at forbedre og videreudvikle anden version af appen, der skal bruges af alle regioner i Danmark.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=b4c4594254877a8e77e48e03b08cc9b2&source=embed&photo%5fid=63426068">

 

Safe App version 2

Videreudviklingen af SAFE app foregår på baggrund af tilbagemelding fra brugerne, både de professionelle og mennesker der skader sig selv. Vi gennemgår og opdaterer alle metoderne.  Vi fik feedback på at den teoretiske del var kedelig, så vi supplerer med små videoklip. Vi laver tre indgange i stedet for to: 1) Jeg er selvskadende. 2) Jeg vil gerne hjælpe. 3) Jeg er professionel. Grunden til dette er at professionelle og brugere har forskelligt sprogbrug, hvorfor vi skriver på forskellige måder. Vi har et tæt samarbejde med Region Syddanmarks Telepsykiatriske Center. De vil hjælpe med at evaluere appen så den bliver anvendelig for alle regioner i Danmark.
I Region Sjælland har vi fået trykt 5000 visitkort med en barcode og en kort intro til appen. Visitkortet udleveres til patienter i akutmodtagelserne og appen implementeres den vej. Endvidere er appen en del af det undervisningsmateriale der anvendes når somatiske afdelinger lærer om psykiatri.
Appen er indstillet til Danske Regioners Borgerinddragende pris, som en ud af fem brugerinddragende projekter. I efteråret afgøres hvem vinderne er, men selve indstillingen medførte stor opmærksomhed. Appen er præsenteret på landsdækkende medier, i forskellige aviser og blade og den spredes på nettet via de sociale medier. Derudover skriver sygeplejestuderende opgaver om appen.
 
Appen SAFE kan downloades her
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.medware.safe&hl=en
Appen evalueres i efteråret af uddannelsesinstitutioner og potentielle brugere. Herefter releases SAFEapp version 2.
 

E-hospitalet, Det Nære Sundhedsvæsen

E-hospitalet arbejder mod flere digitale løsninger tæt og nært på borgeren, vi er innovative og kigger fremad mod fremtidens sundhedsvæsen.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=7de894fda244ec32ad6cda2aaf2af323&source=embed&photo%5fid=63425904">

Første halvår 2019 blev der etableret en teknisk videoløsning i Region Sjælland baseret på MedComs Videoknudepunkt (VDX). Fra medio 2019 blev der igangsat forskellige afprøvninger med virtuelle konsultationer (Proof of Concept); OPI-samarbejde på et sygehus (virtuelt ambulatorium), Psykiatrien (virtuelt ambulatorium), kommuner (virtuelle planmøder) og almen praksis (akut virtuelt sygebesøg) mv. Der har medio juni 2020 været afholdt ca. 2000 virtuelle konsultationer i alt.

Der er etableret en tværgående programstyregruppe for virtuelle konsultationer med henblik på udvikling af et regionalt koncept, for implementering af virtuelle konsultationer i storskala.

Grundet COVID-19 epidemien, har sygehusene anmodet om at få udrullet virtuelle konsultationer via Sundhedsplatformen hurtigst muligt. Godkendt af Koncernledelsen og sygehusdirektørerne.
Hasteudrulning af virtuelle konsultationer via Sundhedsplatformen, kaldet SP video, er i fuld gang og fortsætter i resten af 2020.

E-hospitalet sikrer udrulning af en basispakke til anvendelse af video i SP, i tæt samarbejde med Koncern IT og sygehusenes Sundhedsplatformskoordinatorer (SPK).
Der er udarbejdet et regionalt koncept, der foreligger i en foreløbig version. Den endelige version forventes udarbejdet i efteråret 2020.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.06.20
Opdateret
25.06.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger