Søg
 

Projekteksempler 2020

Region Sjælland er igang med mange spændende innovative projekter. Læs og se de små film om innovation i regionen.

Innovationshub på Nykøbing Falster Sygehus: Innovationen, Forskning og Kompetenceudvikling.

Tanken bag skabelsen af et innovationshub på Nykøbing F. Sygehus er at skabe et sted, hvor forskning, innovation og klinikken kan komme tættere på hinanden i et møde, som har vist sig ikke altid at være nemt.
 
I samarbejde med iværksættere og virksomheder, der udvikler nye løsninger og produkter, vil vi udvikle sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Inqvation er en væsentlig privat aktør, som vi har etableret et samarbejde med omkring udviklingen af iværksættervirksomheder og nye løsninger i sundhedsvæsenet.

På filmen kan du se sygehusdirektøren, innovationsfacilitatoren og en af start-up virksomhederne fortælle om deres drømme og forventninger til hubben, der åbner efter sommerferien 2020.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=7770d205196b8500e669ac24c470fe64&source=embed&photo%5fid=63439252">

Helt konkret vil innovationshubben på NFS skabe en ramme som gør det muligt at arbejde skulder om skulder i hverdagen. Målet er at skabe optimale rammer, hvor de gode ideer, viden og evner kan møde. At fjerne eller minimere de forhindringer, der ofte opleves, når dygtige ingeniører og forskere har brug for at komme tæt på læger og patienter.
 
NFS samler innovation, forskning og træning i fælles fysiske rammer. Synergien bliver en af grundstenene i sygehusets fremtidige udvikling frem mod et robust og udviklingsorienteret sygehus. Nye fysiske rammer er med til at understøtte udviklingen af forskningen på sygehuset. Ligeledes er gode fysiske rammer til træning, uddannelse og kompetenceudvikling med til at understøtte sygehusets strategi om høj faglig standard på NFS.
Samtidig skal vi som sygehus udvikle os med den omverden, vi er en del af. Og det gør vi blandt andet i et stærkt samarbejde med private virksomheder.
 
Gennem innovationshubbet vil NFS skabe nogle helt unikke rammer og muligheder for at smarte løsninger kan udvikles og testes i den kliniske hverdag uden en masse bureaukrati og barrierer. Der igennem vil NFS blive et sted, hvor der skabes innovationskultur, hvor man brænder for at teste nye løsninger af i klinikken og hvor læger og sygeplejersker kan komme helt tæt på arbejdet og udviklingen i de startups som NFS indgår et samarbejde med. På denne måde kan klinikere, forskere og udviklere hjælpe hinanden til at udvikle nye og smartere løsninger for hele sundhedsvæsenet.

Infusionsklinikker i Regions Sjælland

I 2019 deltog Klinisk Immunologisk afdeling i Region Sjællands Innovation Challenge, og var heldige at vinde et tilskud til Discovery-fase af projektet om oprettelse af Infusionsklinik, som en del af donortapningens aktivitet på alle sygehusene i regionen. Projektet er på vej ind i næste fase. På filmen kan du følge projektgruppens proces med arbejdet i den første undersøgelsesfase Discovery-fasen.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=4080e45e3aa4fc124369d43897c4a999&source=embed&photo%5fid=61667855">

 Infusionsklinik er en klinik som tilbyder ambulant behandling med infusion, som udgangspunkt simple infusioner med fx blod, præparater eller aftapning af blod (røde blodlegemer) hos patienter med blodlidelser. Aktiviteten skulle gerne kunne afvikles i et tidsrum, hvor donortapningerne har vanskeligt ved at booke donorer, som for hovedparten er erhvervsaktive. Dernæst skulle det gerne aflaste andre afdelinger for opgaven, og derved frigøre ressourcer hos dem til mere højtspecialiserede opgaver.
Projektet er nu i incubations-fasen, og vi er i gang med at sætte den første infusionsklinik op på Nykøbing Falster sygehus, som har indvilget i at være testsygehus. Infusionsklinikken vil dog tilbyde ydelser til alle relevante patienter i den sydlige del af regionen, og derved vil det ikke alene være afdelinger på Nykøbing Falster sygehus, der aflastes fx vil Hæmatologisk afdeling i Roskilde og Onkologisk afdeling i Næstved også blive inddraget i dette tiltag.
 

Pre-care – Nærklinik for KOL-patienter i Odsherred

PreCare er båret af en vision om et bæredygtigt sundhedssystem, der tilbyder mennesker hjælp til at forebygge og håndtere et liv med kronisk sygdom på borgerens præmisser. Rollerne bliver byttet om, så borgeren kommer i centrum, og sundhedsvæsenet bliver en understøttende part. Borgeren går fra at være den passive patient defineret ved sin diagnose eller sine symptomer, til at være aktiv medspiller i egen behandling. Det sker gennem forebyggelse og indsamling af data fra både region, kommune og borger.
På filmen kan du se virksomhedsansvarlig læge, Søren Vingtoft fortælle om status på projektet.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=9a7843aa58b86d4b362819f59328d752&source=embed&photo%5fid=63426059">

PreCare har siden opstarten arbejdet målrettet på at få en tilstandsbaseret og sektorneutral løsning til projektets første målgruppe, KOL-borgere, op at stå. NærKlinikken er således blevet virkelighed for borgere med svær KOL i Odsherred Kommune, og på nuværende tidspunkt har NærKlinikken knap 120 fasttilknyttede borgere.
Resultaterne er meget lovende. De tilknyttede borgere melder stort set hele vejen rundt, at de har meget stor gavn af at kunne måle sig selv og muligheden for hurtigt at kunne komme i kontakt med NærKlinikkens personale, ikke mindst ved forværringer. Det tyder desuden på, at det er lykkedes at reducere sundhedsforbruget for de inkluderede borgere, og at NærKlinikken dermed også er en god forretning.
NærKlinikkens kommunale sygeplejersker er også glade for løsningen, og de går foran i forhold til - som noget af det seneste - at tilbyde kommunens praktiserende læger en mobil akut tjeneste som en del af NærKlinikkens og kommunes integrerede akuttilbud. Udviklingen af klinikken har dog, som så meget andet i den seneste tid, været udfordret af COVID-19, men samtidigt har det vist sig at modellen med den tætte opfølgning vha. data har kunnet skabe tryghed og nærhed for de - i denne tid - ekstra sårbare borgere.
I 2019 har projektet fået midler fra Innovationsfonden til en fase 2. Fase 2 skal bruges til at udvide løsningen til nye målgrupper, herunder hjertepatienter og såkaldte ”rising risk-borgere”, og til at professionalisere løsningerne med henblik på, at de kan spredes til fx andre kommuner eller regioner.
Læs mere om NærKlinikken på www.nærklinikken.dk   
 

Safe App version 2 - App målrettet selvskadende unge og pårørende

Psykiatrien udgav i 2019 Safe App målrettet selvskadende unge. Appen er en stor succes og man er nu i fuld gang med at forbedre og videreudvikle anden version af appen, der skal bruges af alle regioner i Danmark. I filmen herunder fortæller projektgruppen kort om deres arbejde.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=b4c4594254877a8e77e48e03b08cc9b2&source=embed&photo%5fid=63426068">

Videreudviklingen af SAFE app foregår på baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne, både de professionelle og mennesker der skader sig selv. Vi gennemgår og opdaterer alle metoderne. 
Vi fik feedback på at den teoretiske del var kedelig, så vi supplerer med små videoklip.
Vi laver tre indgange i stedet for to: 1) Jeg er selvskadende. 2) Jeg vil gerne hjælpe. 3) Jeg er professionel. Grunden til dette er at professionelle og brugere har forskelligt sprogbrug, hvorfor vi skriver på forskellige måder.
Vi har et tæt samarbejde med Region Syddanmarks Telepsykiatriske Center. De vil hjælpe med at evaluere appen så den bliver anvendelig for alle regioner i Danmark.
I Region Sjælland har vi fået trykt 5000 visitkort med en barcode og en kort intro til appen. Visitkortet udleveres til patienter i alle akutmodtagelser og appen implementeres den vej. Endvidere er appen en del af det undervisningsmateriale der anvendes når somatiske afdelinger lærer om psykiatri.
Appen er indstillet til Danske Regioners Borgerinddragende pris, som en ud af fem brugerinddragende projekter. I efteråret afgøres hvem vinderne er, men selve indstillingen medførte stor opmærksomhed.

Appen er præsenteret på landsdækkende medier, i forskellige aviser og blade og den spredes på nettet via de sociale medier. Derudover skriver sygeplejestuderende opgaver om appen.
 
Appen SAFE kan downloades her
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.medware.safe&hl=en
Appen evalueres i efteråret af uddannelsesinstitutioner og potentielle brugere. Herefter releases SAFEapp version 2.

 
Vagtplanlægning

Projektet er støttet af Sundhedsministeriet og afsluttet med en samlet rapport til Sundhedsministeriet.
Vagtplanlægning er et værktøj, der ved hjælp af matematiske modeller og ud fra vagtplans-oplysninger kan producere brugbare vagtplaner til en afdeling.
På filmen herunder fortæller chefkonsulent Søren Herget om projektet.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=52167093cc7b9a608f4431a7ba721dfc&source=embed&photo%5fid=63426102">

Helt overordnet set er det eftervist, at der kan laves vagtplaner via matematiske modeller – et proof-of-concept. Vagtplanlæggerne har fået et planlægnings- og beslutningsstøtteværktøj i deres arbejde med at lave en vagtplan.
I samarbejde med DTU, Division of Management Science Department of Technology, Management and Economics og Data og udviklingsstøtte gennemføres endvidere et projektet/ph.d-studie indenfor feltet matematiske modeller til vagtplanlægning. På grund af en barselsorlov er projektet blevet forlænget således at estimeret afslutning ved ph.d.-forsvar bliver i september/oktober 2021.

Næste fase af projektet er udbredelse på sygehusene. Dette tænkes gjort i samarbejde med en privat aktør på området. Den overordnede vurdering fra de involverede medarbejdere i Region Sjælland er, at det avancerede planlægningsmodul bør have betydelig markedsmæssig interesse. Enten udviklet til stand-alone modul med en grænseflade, der kan kobles til et eller flere andre systemer, eller som integreret del i et enkelt eksisterende system.
Arbejdet med udbredelsen er lagt over i Region Sjællands fond til Innovation og Erhvervsfremme – FIERS. Som en indledning til dette er der gennemført en række aktiviteter m.h.p. at overdrage rettighederne til kommercialisering af det avancerede vagtplanlægningsmodul fra Region Sjælland til FIERS.
Endvidere er en indledende markedsscreening igangsat. Vurderingen er positiv i forhold til markedets interesse i et modul, som det udviklede. De næste aktiviteter bliver at gennemføre en international markedsdialog, gøre relevante virksomheder opmærksom på muligheden, vurdere indkomne henvendelser og gennemføre workshops med de interesserede. Herefter vil der blive udarbejdet en opsamlende rapport med anbefalinger af det videre arbejde for kommercialisering af det avancerede vagtplanlægningsmodul. Dette planlægges gennemført frem til ultimo 2020.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.06.20
Opdateret
02.08.21
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk