Søg
 

Behandling

Information om selve behandlingen.

​Vi arbejder for at sikre, at du oplever høj brugerinddragelse, høj faglighed og sammenhæng i dit forløb. Samarbejde, relationer og etik er vigtige elementer i behandlingen på de særlige pladser.

 
Inden for den første uge vil vi i samarbejde med dig lave en individuel behandlingsplan, som vi følger op på gennem lægesamtaler, individuelle samtaler med plejepersonalet og i samarbejde med din sagsbehandler fra kommunen. Behandlingsplanen danner udgangspunkt for dit behandlingsforløb, mens du er på de særlige pladser. Du får en kopi af din behandlingsplan, og du inddrages mest muligt i den. Hvis du giver tilladelse, kan dine pårørende også få en kopi af den.

 
Der er mulighed for samtale med læge på hverdagene. Du får nødvendigvis ikke samtale med læge hver dag, det afhænger af dit behov.
 
Du får tilknyttet et team med 6-9 kontaktpersoner, som sammen med dig planlægger dit forløb på de særlige pladser, og I tilpasser det sammen undervejs. Både lægen og andre faggrupper fra afdelingen bidrager også til denne plan ved behov.

 
Ved samtaler vil vi ofte være flere fra dit team til stede samtidigt. Beslutninger træffes så vidt muligt altid, mens vi er sammen med dig og meget gerne også sammen med dine pårørende.

 
Det er vores erfaring, at kontakten med andre mennesker er af stor betydning – også når man er syg. Derfor tillægger vi netværkssamtaler stor værdi. Det er samtaler, hvor for eksempel en samlever, god ven, familiemedlemmer, kommunens sagsbehandler eller andre af betydning for dig deltager sammen med dig og personer fra dit kontaktpersonsteam. Sammen lytter vi til de tanker, som de forskellige deltagere gør sig, og vi drøfter det fortsatte forløb.

 
Hvis dit kontaktpersonsteam vurderer, at medicinsk behandling er nødvendigt, vil du få mundtlig og skriftlig vejledning.

 
Vi taler også med dig om, hvad der hjælper dig bedst, hvis du får det dårligere under indlæggelsen.
 
 
Vi arbejder målrettet mod at nedbringe brugen af tvang, men hvis du oplever tvang i forbindelse med din behandling, vil du altid efterfølgende blive tilbudt en samtale omkring situationen. Her vil vi blandt andet tale om, hvordan situationen kunne have været løst anderledes

 
Du kan i folderen om patentrettigheder læse mere om dine rettigheder i forbindelse med din indlæggelse.
 
 
 

Rehabilitering

 I løbet af en typisk dag forsøger vi at indrette aktiviteterne, så de støtter dig i at klare dig selv og i at være sammen med andre mennesker. Igennem rehabilitering støtter vi dig i at opretholde og træne dine evner til at gennemføre daglige gøremål som tøjvask, borddækning, indkøb og lignende. For at gøre overgangen fra at være indlagt til at blive udskrevet så let som muligt, træner vi, at gøremålene (for)bliver en naturlig del af din hverdag. Vi arbejder hele tiden med at finde opgaver og aktiviteter, der opfylder netop de ønsker og behov du har, sammenholdt med planen fra kommunen.

Sanseintegrationanseintegration

Vores fysio- og ergoterapeuter tilrettelægger behandlingstilbud med fokus på sansestimulation, da vi ved, hvor vigtigt det er at kende sine egne fysiske reaktioner i forskellige situationer. Dette kan medvirke til bedre at kunne bevare kontrollen over sig selv, angst, vrede, aggression, misbrug mm. Der tilrettelægges individuel plan i form af træningsøvelser, mindfulness, fokus på søvn – gode rutiner.
 

Der er mulighed for at låne kugle- og kædedyner samt andre redskaber i samarbejde med personalet.  

Psykoedukation

Vi tilbyder undervisning og information om din sygdom og behandling og eventuelle misbrugsproblematikker. Det kalder vi Psykoedukation. Det er vigtigt, at du og dine pårørende har forståelse og indsigt i din sygdom, så I har forudsætninger for at genkende symptomer og udløsende faktorer samt håndterer situationen bedst muligt. På den måde vil du have lettere ved at komme dig, og risikoen for tilbagefald bliver mindre.
 
 

Misbrugsbehandling

Vi tilbyder misbrugsbehandling som en integreret del af tilbuddet på de særlige pladser.
Det betyder, at såfremt du har et misbrug af enten alkohol eller stoffer, skal vi sammen lave en plan for, hvordan du skal arbejde på at reducere dette, og deraf også reducere skaderne heraf.

 
Behandlingen består af kognitiv misbrugsbehandling både individuelt og/eller i grupper, medicinsk behandling, støttende samtaler både planlagte og ved behov, NADA behandling (øreakupunktur), fysisk og praktisk aktivitet.
 
 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet anvendes målrettet i din behandling. Motion og bevægelse kan for mange have en gavnlig effekt på psykisk sygdom og misbrugsproblematikker. Det kan også have en positiv effekt på nogen af de bivirkninger, som noget medicin kan have.
Vi har fast fysisk aktivitet hver dag kl. 10 i form af gå/løbe- eller cykeltur, træning i motionsrum, morgengymnastik, eller andet – du er velkommen til at komme med forslag.

Der er også mulighed for andre former for fysisk aktivitet, både i og omkring afdelingen og udenfor afdelingen. Vi har forskellige haveprojekter, udendørs maleropgaver, rengøring af fællesområderne indenfor, fisketure, m.m.

 
Alle fysiske aktiviteter planlægges sammen med dig. Aktiviteterne evalueres løbende i et samarbejde mellem dig og behandlingsteamet.
 
 

Personale

På afsnittet er der tilknyttet flere forskellige faggrupper, der alle har forskellige roller i dit behandlingsforløb.
 
På de særlige pladser har vi mange faggrupper ansat. Der er sundhedsfagligt, pædagogfagligt, terapeutisk, psykologer, socialrådgivere, læge, lægesekretærer, kokke og servicemedarbejdere.

For at du kan få det bedst mulige forløb på de særlige pladser, bidrager alle medarbejdere, hvor det er relevant, sammen med dig og arbejder mod dit mål.
 
Da vi er uddannelsessted, vil du kunne opleve, at der er elever og studerende i afsnittet. 
 

Samarbejde med andre instanser

Under hele dit forløb er der tæt samarbejde med din kommune med regelmæssige statusmøder, hvor vi sammen følger op på planen og målene for dit forløb.

Alle andre relevante samarbejdspartnere inddrages også løbende, det kan være egen læge, Jobcenter, Kriminalforsorgen, uddannelsessted mm.
   

Udskrivelse

Et forløb på de særlige pladser kan strækkes sig over mange måneder. 

Når du har ophold på de særlige pladser skal visitationsforummet mindst hvert halve år eller ved behov vurderer, om du fortsat opfylder kriterierne for fortsat visitation til de særlige pladser.

Når du ikke længere opfylder visitationskriterierne, skal du udskrives, og der påbegyndes en udslusningsperiode. Vi lægger stor vægt på, at det skal være trygt at komme videre i livet efter forløbet hos os, og udslusningsperiodens længde kan derfor variere alt efter den enkeltes behov.

I udslusningsperioden vil vi i tæt samarbejde med kommunen og dig planlægge hvilken støtte, der skal være på plads efter udskrivelsen for, at du kan fortsætte med at fastholde dine mål og ønsker for fremtiden. Sammen støtter vi dig i at boligforhold, økonomi, beskæftigelse/aktiviteter samt praktisk støtte i hverdagen, fortsat behandlingstilbud og eventuelt misbrugsbehandling er planlagt.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.02.18
Opdateret
12.04.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Syd
Afsnit S4 - Vordingborg
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf.nr. og mail for Indgang 44, 15P og Indgang 41, 15S ses nedenfor.

 

 Kontakt

 
Afsnit S4 - Indgang 44, 15P
Tlf. 58 53 70 38
Tlf. 58 53 69 99
 

 Kontakt

 
​Afsnit S4 - Indgang 41,15S
Tlf. 58 53 70 38
Tlf. 58 53 69 99