Søg
 

Vederlagsregulativ for Region Sjælland

Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for honoreringen af medlemmer af Regionsrådet og til personer i henhold til § 17.

Reglerne om vederlag m.v. til Regionsrådet fremgår af § 11 i lov om regioner, som henviser til reglerne i §§ 16, 16a og 34 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat nærmere regler om vederlag til Regionsrådets medlemmer i bekendtgørelse nr. 2002 af 28. oktober 2021 (gældende) trådt i kraft den 1. januar 2022 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv (vederlagsbekendtgørelsen). Alle vederlag- og satsbeløb er opgivet i 2022 niveau.

§ 1. Fast vederlag

Stk. 1 Der ydes et fast vederlag til regionsrådets medlemmer med undtagelse af formanden for Regionsrådet.

Vederlaget udgør ifølge vederlagsbekendtgørelsen 118.819,00 kr. årligt pr. Vederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Vederlaget er skattepligtigt.

Vederlaget ydes for:

a) Deltagelse i møder i Regionsrådet og dennes udvalg samt underudvalg

b) Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af hverv, der udføres efter valg af Regionsrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse

c) Deltagelse i kurser m.v., der af Regionsrådet eller af forretningsudvalget efter bemyndigelse af Regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under a og b nævnte hverv, jf. Regionsrådets kursusregulativ for medlemmerne.

d) Deltagelse i seminarer for Regionsrådet, jf. styrelseslovens § 9a

e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. styrelseslovens § 42c

f) Varetagelse af andre nærmere angivne regionale hverv efter anmodning fra Regionsrådet og dettes underudvalg, og

g) Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under punkt a-f nævnte møder m.v.

Stk. 2 Regionsrådets medlemmer er forpligtet til at modtage vederlaget, men kan dog mod en reduktion i vederlaget vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. nærmere under § 7.

Stk. 3 Det faste vederlag udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned.

Stk. 4 For medlemmers deltagelse i det konstituerende møde ydes diæter efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

§ 2. Vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget dette. Vurderingen af, om vederlag skal ophøre, foretages i forhold til hver enkelt vederlag for sig.

Stk. 2. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter regionsloven § 12, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. For at retten kan opretholdes, skal der kunne vises dokumentation for fraværet, hvis årsagen ikke er åbenbar.

§ 3. Tillægsvederlag

Stk. 1 Til medlemmer af Regionsrådet (dog ikke formanden), der har et eller flere børn under ti år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag efter de til enhver tid gældende regler i vederlagsbekendtgørelsen. Tillægget udgør 15.269 kr. årligt, og reguleres som det faste vederlag.

Stk. 2 Tillægget ydes, hvis medlemmet af Regionsrådet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet, eller har barnet i familie eller netværkspleje.

Stk. 3 Medlemmet skal selv gøre opmærksom på, at vedkommende har ret til vederlaget, samt hvornår retten ophører. Der ydes kun ét tillæg, uanset om der bor flere børn i hjemmet.

§ 4. Vederlag til stedfortrædere

Stk. 1 Til stedfortrædere ydes vederlag og godtgørelser efter de samme regler som til medlemmer. 

Vederlaget ydes forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af Regionsrådet. Vederlaget ydes månedsvis bagud.

Stk. 2 Til stedfortrædere, der deltager i enkelte møder i Regionsrådet, ydes udover godtgørelse for fravær fra hjemstedet og befordringsgodtgørelse, alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

§ 5. Regionsrådsformandens vederlag og vederlag til næstformænd

Stk. 1. Der ydes vederlag til formanden for Regionsrådet. Vederlaget svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn for tjenestemænd i staten lønramme 4o (skalatrin 53) og et af Økonomi og Indenrigsministeriet fastsat årligt tillæg. Vederlaget udgør ifølge den gældende vederlagsbekendtgørelse 1.216.915 årligt. Vederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som udmeldes af ministeriet.

Stk. 2 Formanden kan ikke samtidig modtage andre vederlag fra Regionsrådet, men kan modtage godtgørelse efter reglerne i styrelseslovens § 16, stk. 10, litra a, for deltagelse i møder, der er nævnt i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f samt § 16, stk. 11. (befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse og handicapgodtgørelse).

Stk. 3 Der ydes vederlag til både første og anden næstformand for Regionsrådet med 10 % af formandsvederlaget.

§ 6. Udvalgsvederlag

Stk. 1 Regionsrådsmandens vederlag, jf. § 5, udgør rammen for Regionsrådets vederlæggelse af medlemmer af og formænd for udvalg nedsat af Regionsrådet. Ved reguleringer af Regionsrådsformandens vederlag og særlige tillæg reguleres udvalgsvederlagene således også.

Stk.2 Der ydes et samlet vederlag på op til 200 % af formandsvederlaget jf. § 5 til alle udvalgsposter, dvs. både i stående og midlertidige udvalg, forretningsudvalg og til udvalgsformændene. Det samlede beløb må således ikke overstige 2.433.830 kr.

Stk. 3 Medlemmer af forretningsudvalget, dog ikke formanden, får et vederlag, der tilsammen udgør 90 % af vederlaget til formanden for Regionsrådet. Vederlaget fordeles ligeligt blandt forretningsudvalgets medlemmer. Vederlaget udgør 78.230,25 kr. årligt. 

Stk. 4 Medlemmer af de stående udvalg og midlertidige udvalg, får et vederlag, der tilsammen udgør 110 % af formandsvederlaget. Vederlaget udgør 13.800 kr. årligt pr. udvalgsplads.

Stk. 5 Beløb, der er fordelt til et udvalg, skal fordeles ligeligt blandt medlemmerne, dog undtaget formanden for udvalget, som modtager tre gange vederlaget til ordinære udvalgsmedlemmer. Vederlaget udgør 41.400 kr. årligt pr. formandsplads årligt.

Stk. 6 Ved frigørelse af vederlagsmidler fra midlertidige udvalg i løbet af den 4- årige funktionsperiode, så tilfalder de frie midler ligeligt de ordinære medlemmer af Forretningsudvalget, dog ikke formanden jf. § 5, stk. 2.

§ 7. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Stk. 1 Vælger et medlem at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag med 22.918 kr. 

Stk. 2 Har et medlem af regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes dette for varetagelse af regionale aktiviteter som nævnt under § 1, litra a-e nævnte møder m.v. Endvidere ydes erstatning såfremt medlemmet efter Regionsrådets udtrykkelige bemyndigelse deltager i forhandlinger med kommuner og statslige myndigheder, borger- og orienteringsmøder, besigtelse – eller tilsynsforretninger eller repræsentativt arbejde.

Stk. 3 Valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal foretages forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen, der udgør 440 kr. pr. dag. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5. kr. Ved opgørelsen af den tid, der skal ydes erstatning for, medtages rejsetid til og fra mødet/aktiviteten, mens forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. ikke indgår i erstatningsberegningen.

Stk. 4 Fastlønnede lønmodtagere kan få erstattet det beløb, som trækkes i vedkommendes løn som følge af fravær ved varetagelsen af hvervet. Løntabet skal dokumenteres ved arbejdsgivererklæring, enten ved oplysning om løntræk i de konkrete tilfælde, eller ved erklæring om, at lønnen ved ethvert fravær reduceres med et nærmere angivet beløb.

Løntab for ikke fastlønnede lønmodtagere kan erstattes. Dokumentation antages i almindelighed at foreligge ved den pågældendes egen erklæring, når omstændighederne i øvrigt sandsynliggør, at det pågældende tab er lidt.

Stk. 5 Selvstændigt erhvervsdrivende kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste. Dokumentationen for tabet og dets størrelse anses at foreligge ved erklæring fra revisor. Revisorpåtegnet timepris/løn fra privat virksomhed, skal have økonomisk basis i virksomheden.

Stk. 6 Tab af syge- og dagpenge kan erstattes mod dokumentation i det enkelte tilfælde.

Stk. 7 Administrationen administrerer reglerne om tabt arbejdsfortjeneste og afgør, hvorvidt erstatningskravet kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret. 

§ 8 Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag, bortset fra fast vederlag eller tillægsvederlag, for varetagelse af et regionalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse.

§ 9 Godtgørelse for fravær fra hjemstedet

Stk. 1 Der ydes fraværsgodtgørelse med halvdelen af den sats, der er fastsat med hjemmel i ligningsloven ved fravær fra hjemsted uden overnatning i forbindelse med deltagelse i møder m.v. jf. § 1, litra a-f.

Satsen udgør således 266 kr. Der ydes kun én fraværsgodtgørelse pr. dag uanset antallet af møder.

Modtages fri kost reduceres godtgørelsen med 15 % for morgenmad, 30% for frokost og 30 % for middag.

Godtgørelsen er skattepligtig.

Udbetaling af fraværsgodtgørelse forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter i forbindelse med deltagelse i den pågældende mødeaktivitet. Medlemmet indestår ved sin påtegning herfor på skemaet for anmodning om godtgørelse.

§ 10 Møder m.v. med overnatning i ind- og udland

Stk. 1 For varetagelse af regionale hverv, der indebærer overnatning, ydes der skattefri rejsegodtgørelse med den i medfør af ligningsloven til enhver tid gældende sats.

Satsen udgør 532 kr. pr. døgn.

Det er en forudsætning for ydelse af beløbet, at den samlede varighed er over 24 timer, og at der har været tale om overnatning uden for medlemmets sædvanlige bopæl.

Hvis der modtages fri kost, reduceres godtgørelsen med 15 % for morgenmad, 30 % for frokost og 30 % for middag.

Overnatning afregnes efter regning.

Udbetaling af fraværsgodtgørelse forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter i forbindelse med den pågældende mødeaktivitet. Medlemmet indestår herfor ved sin underskrift på skemaet for anmodning om godtgørelse.

§ 11 For deltagelse i udlandsrejser ydes skattefri rejsegodtgørelse efter satser herfor fastsat efter ligningsloven. Ved udlandsrejser kan der efter forudgående aftale ske refusion af udlæg.

§ 12 Befordringsgodtgørelse

Stk. 1. Der ydes godtgørelse af befordringsudgifter ved deltagelse i de i § 1, litra a-f, nævnte møder m.v. efter de i ligningsloven årligt fastsatte takster.

Stk. 2 Der ydes befordringsgodtgørelse, hvor et medlem forud for et møde i Regionsrådet indfinder sig i Regionshuset for at gennemgå foreliggende sagsakter.

Stk. 3. Der ydes Regionsrådets medlemmer godtgørelse for befordringsudgifter ved udførelse af følgende aktiviteter i forbindelse med de i § 1, litra a-f nævnte møder, kurser m.v, hvor medlemmet deltager i kraft af sit medlemskab af Regionsrådet: besigtelser, tilsynsforretninger, deltagelse i repræsentativt arbejde, borger- og orienteringsmøder, institutitionsbesøg, virksomhedsbesøg, deltagelse i indvielser af institutioner/indvielser i forbindelse med anlæg m.v., mærkedage for institutioner samt møder med administrationen og med formanden for Regionsrådet.

Stk. 4 Befordringsgodtgørelse ydes enten ved refusion af dokumenterede udgifter til kollektive befordringsmidler og i fornødent omfang taxa, eller ved kørsel i egen bil ved faste kilometersatser fastsat med hjemmel i ligningsloven. Såfremt firmabil have ydes der ikke befordringsgodtgørelse til kørsel i denne.

Godtgørelsen ydes efter ligningslovens satser og reguleres hvert år. I 2022 er beløbet 3,51 kr. pr. km indtil 20.000 km. For kørsel ud over 20.000 km ydes 1,98 kr. pr. km.

§ 13 Anden godtgørelse

Stk. 1 Medlemmerne får stillet nødvendigt IT-udstyr til rådighed, herunder internetopkobling.

Region Sjælland stiller derudover en mobiltelefon til rådighed for medlemmerne. Regionen dækker udgifter til samtaler og abonnement på mobiltelefon på op til 7.000 kr. pr. år. Regionen tegner abonnement og giver medlemmet besked, når beløbsgrænsen er nået. Udgifter udover det vedtagne beløb afholdes af medlemmet selv.

Region Sjælland stiller mobiltelefon til rådighed for Regionsrådets formand, idet alle udgifter hertil betales af regionen. Udgift til fastnet telefon herunder abonnement og samtaleudgift afholdes ligeledes af regionen.

§ 14 Der ydes godtgørelse til aviser og tidsskrifter for et årligt beløb svarende til det skattefrie beløb, der er fastsat i ligningsloven for personalegoder. 

Beløbet er i 2022 6.600 kr. 

Det bemærkes, at aviser og tidsskrifter betalt af regionen medregnes andre personalegoder omfattet af ligningslovens skattefrie grænsebeløb. Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger grænsebeløbet, skal hele beløbet beskattes. Medlemmerne skal i givet fald selv indberette beløbet som B-indkomst på selvangivelsen.

§ 15 Regionsrådet kan herudover beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med medlemmernes deltagelse i de i § 1, litra a-g nævnte møder m.v. eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.

§ 16 I forbindelse med de i § 1, litra a-f nævnte møder m.v. ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap.

Stk. 2 Tilsvarende ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende.

§ 17 Vederlag til personer, der ikke er medlem af Regionsrådet

Stk. 1 Regionrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumentet tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af Regionsrådet, deltager i møder m.v. omfattet af § 1, litra a-f.

Stk. 2 Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et regionalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed.

Stk. 3 I forbindelse med deltagelse i de i § 1, litra a-c nævnte møder m.v. ydes, der godtgørelse for fravær fra hjemstedet efter § 9, befordringsgodtgørelse efter § 12, godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap efter § 16 samt godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning

§ 18 Offentliggørelse af vederlag

Stk. 1 Hvert år inden 1. april offentliggør Region Sjælland en samlet oversigt på sin hjemmeside af størrelsen af de vederlag, som de enkelte medlemmer modtager.

Stk. 2 Oversigten skal indeholde oplysning om størrelsen af de vederlag, som medlemmet modtager for varetagelsen af sit medlemskab af Regionsrådet, dets udvalg og underudvalg.

Stk. 3 Oversigten skal også indeholde oplysning om størrelsen af det vederlag for hvert enkelt hverv, som medlemmet udfører efter udpegning eller indstilling fra Regionsrådet og Danske Regioner, jf. regionslovens § 11, jf. styrelseslovens § 16e

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.01.12
Opdateret
06.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10