Søg
 

Styrelsesvedtægt for Region Sjællands Regionsråd

Styrelsesvedtægt for Region Sjælland vedtaget på møder i Regionsrådet den 4. marts og 29. april 2019 til ikrafttræden den 1. januar 2019.

Kapitel 1
Regionsrådet

§ 1 Regionsrådet består af 41 medlemmer, jf. regionslovens § 8.

Stk. 2. Regionsrådet vælger en regionsrådsformand og en første og en anden næstformand, jf. regionslovens § 9.

§ 2 Regionsrådet varetager – i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer de pågældende områder – udførelsen af de opgaver, der er beskrevet i § 5 i lov om regioner.

Stk. 2. Regionsrådet er Region Sjællands øverste myndighed, og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed.

Stk. 3. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.

Stk. 4. Regionsrådet varetager den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender med undtagelse af de opgaver, der i henhold til lov om regioner og denne vedtægts kapitel 3 varetages af forretningsudvalget.

§ 3 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden.

Kapitel 2

Regionsrådsformanden

§ 4 Regionsrådsformanden forbereder regionsrådets møder og indkalder medlemmerne til disse. Formanden leder rådets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 2. Regionsrådsformanden sikrer, at de nødvendige indstillinger fra forretningsudvalget indhentes, inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.

Stk. 3. De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden.

Stk. 4. Som øverste daglige leder af regionens samlede administration påser Regionsrådsformanden sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes korrekt og hurtigst muligt.

Stk. 5. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, andre udvalg og af de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem.

§ 5 Regionsrådsformanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt modtages uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de fastsatte regler herom. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Regionsrådet.

Kapitel 3

Forretningsudvalget

§ 6 Der nedsættes et forretningsudvalg, der består af Regionsrådets formand, der er formand for udvalget, og 14 af regionsrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der forlægges for Regionsrådet til beslutning.

§ 7 Forretningsudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor alle regionens administrationsområder.

Stk. 2. Forretningsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Regionsrådet om

 • regionens årsbudget, flerårige budgetforslag og årsregnskab,
 • Anlægsarbejder og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlægsarbejder under forretningsudvalgets område.
​Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold. Udvalget fastsætter regler for regionsrådsformandens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager regionens økonomiske planlægning og samordner regionens øvrige planlægningsopgaver.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionernes kasse- og regnskabsvæsen. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til regionsrådet om regionens kasse- og regnskabsregulativ.

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • almindelige administrative forhold, herunder it og informatik
 • køb, salg og pantsætning af regionens faste ejendom
 • Regionens bygninger med tilhørende anlæg
§ 8 Forretningsudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. 9,
 • i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres
 • samordning af regionens indkøbsfunktioner.
§ 9 Forretningsudvalget fører efter regionslovens § 37 tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden regionsrådets samtykke,
 • at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde og
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner
§ 10 Der føres en beslutningsprotokol, hvor forretningsudvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed kræve, at denne gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 11 Principielle beslutninger eller beslutninger af væsentlig betydning for udviklingen/organiseringen af organisationen forelægges Regionsrådet.

Kapitel 4

Stående udvalg

§ 12 Der nedsættes følgende 8 stående udvalg i henhold til § 36 b, i lov om regioner (den såkaldte ”Skanderborgmodel”).

 • Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
 • Udvalget for Regional Udvikling
 • Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde
 • Udvalget for det nære sundhedsvæsen
 • Udvalget for sundhed for alle
 • Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud
 • Udvalget for Social & Psykiatri
 • Udvalget for afbureaukratisering og modernisering
§ 13 Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer. De stående udvalg udpeger formænd og næstformænd.

 

Stk. 2. De stående udvalg har ikke del i den umiddelbare forvaltning, men rådgiver i og forbereder sager til Regionsrådet indenfor udvalgenes områder. Regionsrådet bestemmer de stående udvalgs sammensætning og delegerer kompetencen til udvalgene.

Stk. 3. Regionsrådet afgør i øvrigt, hvilke opgaver udvalgene skal varetage.

Stk. 4. Der føres en beslutningsprotokol for det enkelte udvalg, hvori udvalgets beslutning indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 5. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget og regionsrådets formand.

§ 14 Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

Udvalget har 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget følger udviklingen og rådgiver regionsrådet i spørgsmål indenfor arbejdsmiljø og rekruttering.

§ 15 Udvalget for Regional Udvikling

Udvalget har 13 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med uddannelsesdækning, trafik, infrastruktur, miljø og ressourcer, grøn omstilling samt mobil- og bredbåndsdækning

§ 16 Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Udvalget har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med det politiske internationale samarbejde om Greater Copenhagen og Østersøen, herunder Femern Bælt forbindelsen. Udvalget beskæftiger sig endvidere med EU relaterede forhold.

§ 17 Udvalget for det nære sundhedsvæsen 

Udvalget har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med det præhospitale område, indgangen til det akutte område og samarbejdet med praktiserende læger m.v. Udvalget følger sundhedsaftalen.

§ 18 Udvalget for sundhed for alle.

Udvalget har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med initiativer omkring forebyggelse på sundhedsområdet, herunder aktiv patientstøtte

§19 Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud 

Udvalget har 9 medlemmer

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med sygehusområdet (somatik), herunder spørgsmål om patienttilfredshed og patientinddragelse.

§20 Udvalget for Social & Psykiatri

Udvalget har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med den regionale psykiatri og det regionale socialområde.

§ 21 Udvalget for afbureaukratisering og modernisering 

Udvalget har 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med opgaver indenfor afbureaukratisering og modernisering.

Kapitel 5

Øvrige udvalg

§ 22 Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg, hvor formanden er Regionsrådets formand, og de øvrige medlemmer er borgmestrene for kommunerne i regionen, jf. regionslovens § 6.

Stk. 2. Regionsrådet etablerer i øvrigt udvalg, der følger af anden lovgivning, der har til formål at fremme regionens samarbejde med samarbejdspartnere.

§ 23 Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg med henblik på varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jf. regionslovens § 13, stk. 6 og lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

Kapitel 6

Stedfortrædere

§ 24 Formanden indkalder stedfortræderen til Regionsrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende jf. regionslovens § 12 og styrelseslovens § 15, stk. 2, 1 pkt.

Kapitel 7

Vederlæggelse

§ 25 Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kap. 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, der udgør 2,27 % af regionsrådsformandens vederlag.​​

Kapitel 8

Ændringer og ikrafttrædelse

§ 26 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

§ 27 Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. januar 2019.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.11
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10