Søg
 

Styrelsesvedtægt for Region Sjællands Regionsråd

Styrelsesvedtægt for Region Sjælland vedtaget på møder i Regionsrådet den 11. og 18. januar 2022.

Kapitel 1 


Regionsrådet 

§ 1
Regionsrådet består af 41 medlemmer, jf. regionslovens § 8. 

Stk. 2. Regionsrådet vælger en regionsrådsformand og en første og en anden næstformand, jf. regionslovens § 9. 

§ 2
Regionsrådet varetager – i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer de pågældende områder – udførelsen af de opgaver, der er beskrevet i § 5 i lov om regioner.

Stk. 2. Regionsrådet er Region Sjællands øverste myndighed, og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. 

Stk. 3. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.

Stk. 4. Regionsrådet varetager den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender med undtagelse af de opgaver, der i henhold til lov om regioner og denne vedtægts kapitel 3 varetages af forretningsudvalget.

§ 3
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden. 
Kapitel 2 

Regionsrådsformanden

§ 4
Regionsrådsformanden forbereder regionsrådets møder og indkalder medlemmerne til disse. Formanden leder rådets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 2. Regionsrådsformanden sikrer, at de nødvendige indstillinger fra forretningsudvalget indhentes, inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.

Stk. 3. De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden.

Stk. 4. Som øverste daglige leder af regionens samlede administration påser Regionsrådsformanden sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes korrekt og hurtigst muligt. 

Stk. 5. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, andre udvalg og af de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem.

§ 5
Regionsrådsformanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt modtages uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de fastsatte regler herom. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Regionsrådet.

Kapitel 3 


Forretningsudvalget

§ 6
Der nedsættes et forretningsudvalg, der består af Regionsrådets formand, der er formand for udvalget, og 14 af regionsrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der forlægges for Regionsrådet til beslutning. 

§ 7
Forretningsudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor alle regionens administrationsområder.
 
Stk. 2. Forretningsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Regionsrådet om

 • regionens årsbudget, flerårige budgetforslag og årsregnskab,
 • Anlægsarbejder og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlægsarbejder under forretningsudvalgets område.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold. Udvalget fastsætter regler for regionsrådsformandens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager regionens økonomiske planlægning og samordner regionens øvrige planlægningsopgaver. 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionernes kasse- og regnskabsvæsen. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til regionsrådet om regionens kasse- og regnskabsregulativ.

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 
 • almindelige administrative forhold, herunder it og informatik
 • køb, salg og pantsætning af regionens faste ejendom
 • regionens bygninger med tilhørende anlæg
§ 8
Forretningsudvalget fastsætter regler om: 

 • indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. 9,
 • i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres
 • samordning af regionens indkøbsfunktioner.
§ 9
Forretningsudvalget fører efter regionslovens § 37 tilsyn med: 

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden regionsrådets samtykke,
 • at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde og 
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner
§ 10
Der føres en beslutningsprotokol, hvor forretningsudvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed kræve, at denne gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 11
Principielle beslutninger eller beslutninger af væsentlig betydning for udviklingen/organiseringen af organisationen forelægges Regionsrådet.

Kapitel 4


Stående udvalg 

§ 12
Der nedsættes følgende  6 stående udvalg i henhold til § 36 b, i lov om regioner (den såkaldte ”Skanderborgmodel”).

 • Social- og psykiatriudvalget
 • Sygehusudvalget
 • Det nære sundhedsudvalg
 • Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde
 • Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø. 
 • Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation
§ 13
Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer. De stående udvalg udpeger formænd og næstformænd.

Stk. 2. De stående udvalg har ikke del i den umiddelbare forvaltning, men rådgiver i og forbereder sager til Regionsrådet indenfor udvalgenes områder. Regionsrådet bestemmer de stående udvalgs sammensætning og delegerer kompetencen til udvalgene.

Stk. 3. Regionsrådet afgør i øvrigt, hvilke opgaver udvalgene skal varetage.

Stk. 4. Der føres en beslutningsprotokol for det enkelte udvalg, hvori udvalgets beslutning indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 5. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget og regionsrådets formand.

§ 14
Social- og psykiatriudvalget.
Udvalget har 11 medlemmer.

Stk. 2.  Udvalget beskæftiger sig med den regionale psykiatri, herunder med fokus på forebyggelse og samspil med det somatiske sygehusvæsen, samt udvikling af det regionale specialiserede socialområde.

§ 15
Sygehusudvalget
Udvalget har 11 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med det somatiske sygehusområde, herunder udviklingen af behandlingstilbud og med fokus på lighed i sundhed og forebyggelse.

§ 16
Det nære sundhedsudvalg
Udvalget har 11 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med indgangen til det akutte område, omstilling til et mere nært og digitalt sundhedsvæsen, herunder forebyggelse, samarbejde med almen praksis, lægedækning samt tværsektorielt samarbejde.

§ 17
Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde
Udvalget har 11 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med regional udviklingsstrategi,  uddannelsesdækning, udvikling af den regionale kollektive trafik og grænseregionalt samarbejde med fokus på bl.a. Greater Copenhagen, Femern Bælt forbindelsen og deltagelse i EU-programmer.

§ 18
Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.
Udvalget har medlemmer 11 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med grøn omstilling, klima og miljø, herunder energieffektivitet og reduktion af CO2-udledning, rent drikkevand, fødevarer, oprensninger efter jordforurening og rådstofindvinding.

§ 19
Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.
Udvalget har 11 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med omstillingen til et sundhedsvæsen, hvor forebyggelse inddrages i behandlingstilbud, og som har større fokus på tidlige indsatser og nemmere adgang til rådgivning og hjælp, udvikling af det præhospitale område i samspil med det nære sundhedsvæsen samt forskning og innovation.​ 


Kapitel 5


Øvrige udvalg 

§ 20     
Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg, hvor formanden er Regionsrådets formand, og de øvrige medlemmer er borgmestrene for kommunerne i regionen, jf. regionslovens § 6.

Stk. 2. Regionsrådet etablerer i øvrigt udvalg, der følger af anden lovgivning, der har til formål at fremme regionens samarbejde med samarbejdspartnere.

§21
Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg med henblik på varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jf. regionslovens § 13, stk. 6 og lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.
​​
Kapitel 6

Stedfortrædere

§ 22
Formanden indkalder stedfortræderen til Regionsrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende jf. regionslovens § 12 og styrelseslovens § 15, stk. 2, 1 pkt.
Kapitel 7

Vederlæggelse

§ 23
Der ydes vederlag for varetagelse af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, der udgør 3,09 % af regionsrådsformandens vederlag. 

Kapitel 8


Ændringer og ikrafttrædelse 

§ 24
Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

§ 25
Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 18. januar 2022

Således vedtaget i møder i Regionsrådet for Region Sjælland den 11 og den 18. januar 2022. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.11
Opdateret
01.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10