Søg
 

Kursusregulativ for Regionsrådet i Region Sjælland

​Regionsrådet i Region Sjælland fastlægger hermed rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer Regionsrådet finder omfattet af bestemmelsen i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra c og vederlagsregulativets § 1, stk. 1, litra c.​

Kurser og kursuslignende arrangementer

§ 1 Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvor der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.

Stk. 2 Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder, m.v. anses tillige som kurser.

Stk. 3 Både kurser og kursuslignende arrangementer skal være kendetegnet ved at være af alment orienterende karakter og normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Regionsrådet/regionen.

§ 2 Kurser og kursuslignende skal være relevante for regionsrådsmedlemmernes varetagelse af deres hverv, som består i deltagelse i Regionsrådsmøder, udvalgsmøder og lovbestemte fora.

§ 3 Kurser, der henvender sig til medlemmer af Regionsrådet og som i væsentligt omfang vedrører nedenstående områder, anses for fagligt relevante:

 • kurser vedrørende regionens styrelse, eks. kurser vedrørende den politiske rolle, regionens struktur

 • kurser vedrørende lovgivning og aftaler på det regionale område, f.eks. ny lovgivning, overenskomster m.v.

 • kurser om regionens budgetlægning og økonomistyring, f.eks. kurser, som vedrører budgetlægning for folkevalgte, økonomiseminarer og regionens økonomi generelt

 • kurser om regionens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder, Regionsrådet og dets udvalg varetager, herunder kurser, som vedrører den fremtidige planlægning inden for et eller flere af regionens arbejdsområder, f.eks. prioriteringer i sundhedsvæsenet, den fremtidige regionale arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik eller lignende

 • introduktionskurser for nye medlemmer

Stk. 2 Kurser, der henvender sig til Regionsrådets medlemmer, og er udbudt af:

 • Region Sjælland

 • Danske Regioner

 • Regionale aktiviteter i KL-regi

 • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)

 • Danmarks Forvaltningshøjskole

 • Ministerier og andre statsinstitutioner

anses tillige for at have betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af Regionsrådet.

Stk. 3 Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem udpeges til varetagelse af et hverv, anses tillige for relevant for det pågældende medlem.

Vederlæggelse i forbindelse med deltagelse i kurser

§ 4 Deltagelse i kurser er omfattet af medlemmernes faste vederlag, jf. vederlagsregulativets § 1.

Stk. 2 For medlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i ovennævnte kurser og kursuslignende arrangementer.

Stk. 3 Der udbetales endvidere godtgørelser, jf. styrelseslovens § 16, stk. 10, i forbindelse med kurser m.v. jf. Region Sjællands vederlagsregulativ §§ 9-12.

Administration

§ 5 Region Sjællands sekretariat sørger for, at kursustilbud, som modtages i sekretariatet, og som er omfattet af retningslinjerne, snarest sendes til regionsmedlemmerne med mulighed for tilmelding via Ledelsessekretariatet.

Stk. 2. Tilmeldinger til kurser m.v., hvor der skal betales deltagergebyr sendes til sekretariatet, som sørger for tilmelding, overnatning m.v. Udbetaling af refusion af tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.m. ved deltagelse i kurser m.v. med deltagergebyr forudsætter, at tilmelding er sket via Ledelsessekretariatet. 

Stk. 3 Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift skal indsendes til Ledelsessekretariatet senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende kursus m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende godtgørelse i december måned, kan dog sendes i januar måned det følgende år. For alle kurser m.v. med eller uden deltagergebyr forudsætter det, at det tydeligt fremgår af den elektroniske indberetning for refusion af tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v., hvad kurset eller arrangementet har drejet sig om.

Stk. 4 Kursustilbud, som retter sig mod regionsrådsmedlemmer, og som ikke umiddelbart er omfattet af dette kursusregulativ, men som i væsentlig omfang vedrører andre regionale arbejdsområder, forelægges Forretningsudvalget, som vurderer, om kurset er omfattet af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra c.

Kurser m.v. i udlandet

§ 6. Kursusregulativet omfatter alene kurser, som afholdes i Danmark. Kurser i Øresundsregionen og kurser i forbindelse med det dansk-tyske samarbejde er dog omfattet af regulativet.

Stk. 2 Kurser mv, der afvikles i udlandet, forelægges for Forretningsudvalget til godkendelse.

Ikrafttræden

Godkendt på Regionsrådets møde den 23. april 2018 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.05.18
Opdateret
21.06.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10