Søg
 

Forretningsorden for Regionsrådet i Region Sjælland

Læs forretningsordenen for Regionsrådet i Region Sjælland.

Regionsrådets møder

§ 1 Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. § 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtkommuner (kaldet regionsloven) og § 10 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

Stk. 2 Følgende sager skal – medmindre Regionsrådet i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse – behandles for lukkede døre:

  1. ​Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold
  2. Sager om køb og salg af fast ejendom
  3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer

Stk. 3 Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Regionsrådet eller dets formand, jf. regionslovens § 12 og § 10 i styrelsesloven.

Stk. 4 Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst på mødet.

Stk. 5 Enhver har adgang til at overvære regionsrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrer forhandlingerne, kan regionsrådsformanden udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Formanden for Regionsrådet kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

Stk. 6 Alle Regionrådets åbne møder transmitteres live på regionens hjemmeside, ligesom det er muligt at se web-transmissioner af tidligere møder i Regionsrådet på regionens hjemmeside.

Stk. 7 Såfremt TV ønsker at transmitere fra den åbne del af Regionsrådets møder, skal dette meddeles og godkendes af regionsrådsformanden forinden. Formanden vil herefter ved mødets begyndelse orientere Regionsrådet om, at der vil blive optagelse fra TV. Ved uenighed herom træffes beslutningen ved stemmeflertal. TV skal ved transmission tage hensyn til ikke at forstyrre mødets afholdelse.

§ 2 Regionsrådet træffer for hvert kalenderår beslutning om, hvornår og hvor rådets ordinære møder skal afholdes.

Stk. 2 Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse.

Stedfortræder

§ 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et regionsrådsmøde, meddeler denne formanden for Regionsrådet dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Stk 2 I tilfælde af at der er indkaldt stedfortræder, oplyser formanden herom og indhenter Regionsrådets godkendelse af, at indkaldelsen er lovlig

Stk. 3 Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde i regionsrådet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

Stk. 4 Til det konstituerende møde og 2. behandlingen af årsbudgettet kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældende kadidatliste valgt et medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt.

Stk. 5 Når formanden for Regionsrådet får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

Stk. 6 Når et medlem på ny kan varetage sine hverv, udtræder stedfortræderen af Regionsrådet.

Stk. 7 Det er Regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede jf. regionslovens § 12 og styrelseslovens § 15, stk. 2, 1 pkt.

Stk. 8 I forbindelse med indkaldelse af stedfortræder, når et medlem formodes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag henvises til forretningsordenen § 8, stk. 3.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 4 Har et medlem af Regionsrådet senest 8 dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter regionsrådsformanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 2 Formanden for Regionsrådet sørger for, at dagsordenen til et ordinært møde sendes elektronisk til hvert af regionsrådets medlemmer senest 4 dage inden mødets afholdelse, så vidt muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse, herunder eventuelle udvalgsbeslutninger.

Stk. 3 Er dagsordenen og det fornødne materiale ikke udsendt senest fire hverdage inden mødet, kan regionrådet ved simpelt flertal træffe beslutning, hvis sagen ikke kan udsættes. Hvis en sag kan udsættes kan et enigt Regionsråd endvidere træffe beslutning, selv om det fornødne materiale ikke er udsendt senest fire hverdage inden mødet.

Stk. 4 Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver regionsrådsformanden medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst muligt omfang materiale til sagernes bedømmelse.

Stk. 5 Akter og andet materiale vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen for et regionsrådsmøde, skal være tilgængeligt for medlemmerne i Regionsrådets sekretariat ved ordinære møder mindst tre hverdage inden mødet inden for normal kontortid og i øvrigt efter aftale med Regionsrådets sekretariat.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§ 5 Regionsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 2 Regionsrådsformanden og i dennes forfald første (anden) næstformand leder Regionsrådets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3 Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til regionsrådsformanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det, jf. dog bilag 1 om taletidsregler for Regionsrådet. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Inden må tale, uden at rejse sig fra sin plads med mindre andet aftales, og talerne må ikke afbrydes af andre end  formanden.

Stk. 4 Ethvert medlem skal efterkomme regionsrådsformandens afgørelse angående overholdelse af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Regionsrådet efter formandens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde.

Stk. 5 Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til regionsrådsformanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af tre medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 6 Regionsrådsformanden kan lade spørgsmål, der henhører under formandens afgørelse, afgøres af Regionsrådet.

§ 6 Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden for Regionsrådet bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Regionsrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst tre medlemmer kræver afstemning herom.

Stk. 2 Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse bede om ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

§ 7 En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Regionsrådet vedtager at undergive den to behandlinger. Forslaget til budget og flerårige budgetoverslag skal dog undergives to behandlinger med mindst tre ugers mellemrum jf. regionslovens § 19.

Stk. 2 Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Hvor lovgivningen ikke fastsætter tidsrummet mellem de to behandlinger, skal der som minimum være 24 timer imellem 1. og 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig om den foreliggende sag, forinden der af Regionsrådet træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling.

Stk 3 Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges elektronisk til medlemmerne eller cirkulere blandt disse.

Deltagelse i forhandlinger og afstemninger i Regionsrådet

§ 8 Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i Regionrådets forhandling og afstemning aom sagen, jf. regionslovens § 12 og styrelseslovens § 14. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Regionsrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældendes sags behandling.

Stk. 2 Et medlem skal underrette Regionsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 3 Når et medlem må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i Regionrådets møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling.

Stk. 4 Hvis Regionsrådet træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kanditatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelsen vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder.

§ 9 Medlemmerne kan kun deltage i Regionsrådets afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

Afstemninger og ændringsforslag

§ 10 Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning og kontraprøve foretages. Afstemning kan dog efter formandens bestemmelse ske ved anvendelse af elektronisk afstemningsanlæg.

Stk 2 Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.

Stk 3 Skønner regionsrådsformanden, at en sags udfald er så utvivltsomt, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse , formanden har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overenstemmelse med den af formanden angivne opfattelse.

Stk. 4 Valg foregår ved almindelig afstemning. Ethvert medlem kan dog forlange skriftlig afstemning. Finder regionsrådsformanden det sandsynligt, at Regionsrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan formanden stille forslag om, at den pågældende vælges uden afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 11 Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives to behandlinger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Regionsrådet kan med hensyn til sager, som undergives to behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Regionsrådet med stemmeflerhed samtykker heri.

Stk. 3 Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver formanden ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Formanden bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Underændringsforslag (ændringsforslag til et ændringsforslag) skal sættes til afstemning før et ændringsforslag. Blandt flere underændringsforslag eller ændringsforslag sættes det mest indgribende til afstemning først. Hvis der er enighed om det, kan Regionsrådet dog vælge en anden rækkefølge. Vedtagelse af et ændringsforslag eller et underændringsforslag kræver, at der er et flertal for dette. Står stemmerne lige, er ændringsforslaget forkastet.

Stk. 4 Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Regionsrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg

§ 12 Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, jf. regionslovens § 15 og styrelseslovens § 24. Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning. Ved anden afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer anden afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelse ved lodtrækning, der foretages af formanden for Regionsrådet.

Stk. 2 Ved ansættelse i Regionens tjenste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

Forholdstalsvalg

§ 13 Regionsrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg for hvert udvalg m.v. for sig, jf. regionslovens § 15 og styrelseslovens § 25.

Stk. 2 Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Regionsrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for regionsrådsformanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1,2,3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af regionsrådsformanden. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele regionsrådsformanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

Stk. 3 Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser eller lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Regionsrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, Regionsrådet skal vælge, ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg m.v. for sig, jf. regionslovens § 15 og styrelseslovens § 26. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Regionsrådet, indtil den ene eller anden art af pladserne er besat.

Stk. 4 Ved Regionsrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser eller lignende, hvori regionsrådsformanden skal have sæde, regnes regionsrådsformandens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Regionsrådet, til hvilken formanden hører.

Stk. 5 Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Regionsrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.

Stk 6 Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af samme gruppe, jf. regionslovens § 15 og styrelseslovens § 28.

Nedsættelse af særlige udvalg

§ 14 Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer udvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jf. regionslovens § 13, stk. 6.

Stk. 2 Såfremt der ikke kan opnås enighed om udvalgenes sammensætning, foretages valget af medlemmer ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig, jf. regionslovens § 15 og styrelseslovens § 24, stk. 3.

Beslutningsprotokol

§ 15 Regionsrådets beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol, jf. regionslovens § 12 og styrelseslovens § 13. Regionsrådsformanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2 Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen for så vidt angår procedurespørgsmål, og for så vidt angår afstemningssager, i sager hvor vedkommende har stemt imod et forslag. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kan medlemmet således kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal den pågældende meddele dette til regionsrådsformanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3 Ved hvert mødes afslutning oplæses beslutningsprotokollen, og efter mødet underskrives protokollen af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Der kan dertil anvendes en elektronisk protokol og en elektronisk signatur. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde værge sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenen

§ 16 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter regionsrådsformandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Regionrådet i dettes næste møde.

Denne forretningsorden er vedtaget af Regionsrådet den 4. juni 2018 med ændring vedtaget af Regionsrådet den 23. august 2022 (§ 5, stk. 3 og bilag 1 om taletidsregler​​) indarbejdet. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.11
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10