Søg
 

Forretningsorden

Læs Vækstforum Sjællands forretningsorden.

Vækstforum Sjælland har 21 medlemmer. Vækstforum nedsættes af Regionsrådet for Region Sjælland med deltagelse af følgende:

• 3 medlemmer udpeget af Regionsrådet

• 6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, minimum 1 af medlemmerne skal repræsentere yderområderne

• 6 medlemmer fra erhvervslivet efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet

• 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeget på Regionsrådets initiativ

• 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.

Det regionale beskæftigelsesråd for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland udpeger observatør i Vækstforum.

Regionsrådet kan beslutte at tilknytte et antal tilforordnede til Vækstforum. Tilforordnede har taleret men ikke stemmeret. Udpegningen er personlig, og der udpeges ikke suppleanter. Vækstforum kan beslutte at invitere andre deltagere til møderne.

Der ydes diæter til medlemmer og tilforordnede i Vækstforum, bortset fra de medlemmer der udfører hvervet som led i deres regionsrådsarbejde eller byrådsarbejde. Mødedeltagere er forpligtet til at modtage diæterne. Medlemmer og tilforordnede i Vækstforum har ret til befordringsgodtgørelse og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med børnepasning, et fysisk handicap eller pasning af syge pårørende.

Stk. 2
Formanden for Vækstforum udpeges af Regionsrådet blandt Vækstforums medlemmer efter inddragelse af medlemmerne af Vækstforum. Vækstforum vælger en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden varetager formandens opgaver i tilfælde af formandens forfald.

 
§ 2 Vækstforums opgaver og kompetencer

Vækstforum skal med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd udarbejde bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi inden for hele regionen eller den del heraf, som det enkelte vækstforum dækker.

Stk. 2
Vækstforum skal redegøre for de initiativer, som vækstfora vil foretage som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Stk. 3
Vækstforum skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår.

Stk.4
Vækstforum skal inden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Vækstforum afgiver indstilling, inden for de organisatoriske rammer som anden lovgivning og strukturfondsfinansierede programmer fastlægger, til staten om anvendelse af social- og regionalfondsmidler og til regionen om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål, jf. Lov om erhvervsfremme § 9.

Myndighederne, til hvem vækstfora afgiver indstilling om anvendelsen af midler, påser, at indstillingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 5
Vækstforum kan nedsætte arbejdsgrupper. Eventuelle arbejdsgrupper vil efter behov kunne inddrage en bredere kreds af aktører, herunder bl.a. aktører fra andre regioner eller vækstfora, erhvervsinstitutioner eller de regionale beskæftigelsesråd.

 § 3 Beslutningsdygtighed

Vækstforum er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Stk. 2
Vækstforum træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. For så vidt angår skriftlig høring henvises til § 4, stk. 6.

§ 4 Møder

Vækstforum holder som udgangspunkt 4 møder årligt. Vækstforum holder i øvrigt møde efter formandens nærmere bestemmelse. Mødedatoer aftales for et år ad gangen. Ekstraordinære møder udmeldes senest tre uger før mødets afholdelse.

Stk. 2
Mødet ledes af formanden eller ved formandens forfald af næstformanden, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3
Møderne er lukkede, med mindre Vækstforum træffer beslutning om andet.

Stk. 4
Dagsorden og mødemateriale udarbejdes af sekretariatet og udsendes senest 8 dage før mødet.

Stk. 5
Under Vækstforums møder føres der protokol over Vækstforums beslutninger. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, formulerer beslutningerne. Medlemmerne kan kræve særlige bemærkninger optaget i protokollen. Af protokollen skal det fremgå hvilke af medlemmerne, der ikke har deltaget i behandlingen af de enkelte sager. Ved mødets afslutning underskriver medlemmerne protokollen, hvorefter protokollen sammenfattes ordret i et beslutningsreferat af sekretariatet. Beslutningsreferatet fremsendes til Vækstforums medlemmer til orientering umiddelbart efter mødet.

Stk. 6
Vækstforum kan, i særlige situationer hvor det er hensigtsmæssigt, overlade beslutninger til formanden. Formandens beslutning udsendes til orientering til Vækstforum. I særlige situationer, hvor formanden finder det hensigtsmæssigt, kan Vækstforum træffe beslutning ved skriftlig høring. Hvis mindst tre af vækstforums medlemmer, i forbindelse med skriftlig høring, ønsker et møde afholdt, skal dette finde sted. Vækstforums medlemmer skal svare på den skriftlige høring inden for minimum fem arbejdsdage, eller i særlige tilfælde efter en frist som formanden fastsætter. En sag i skriftlig høring er godkendt, hvis der ikke kommer indvendinger fra noget vækstforummedlem. Udfaldet af den skriftlige høring sammenfattes i et referat, som udsendes til Vækstforums medlemmer til orientering umiddelbart efter fristens udløb.

 

§ 5 Tavshedspligt og habilitet

Deltagelse i Vækstforums arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.

Stk. 2
Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af Vækstforum eller andre deltagere i Vækstforums arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i Vækstforums arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.

Stk. 3
Medlemmer af Vækstforum er inhabile ved Vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelses-medlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Efter Forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå.

Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i Vækstforums behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.

Stk. 4
Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis Vækstforum vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til Vækstforums sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

 
§ 6 Sekretariatsbetjening

Regionsrådet stiller sekretariat til rådighed for Vækstforum i samarbejde med de parter, som ønsker at stille bistand til rådighed. Sekretariatet refererer til formanden for Vækstforum.

Som led i betjeningen af Vækstforum kan sekretariatet indgå dialog og samarbejde med aktører som viden- og uddannelsesinstitutioner, konsulentvirksomheder, offentlige myndigheder m.v., der skønnes at kunne bidrage til en kvalificeret sekretariatsbetjening. 

 

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
12.11.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Vækstforum Sjælland
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50