Søg
 

Økonomisk tilskud til politisk arbejde (partistøtte)

Læs her om reglerne for økonomisk tilskud til politisk arbejde (partistøtte).

En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget den 16. november 2021 i Region Sjælland og har fået mindst 500 stemmer, har ret til at modtage et tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen.

Hvorfor økonomisk tilskud til politisk arbejde?

Formålet med loven om økonomisk støtte til politiske partier mv (partistøtteloven) er at støtte det politiske arbejde her i landet såvel på landsplan som på regionalt og kommunalt plan.

Ved politisk arbejde forstås enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer eller på anden måde.

Tilskud fra Region Sjælland, der udbetales i henhold til partistøtteloven, skal anvendes til politisk arbejde inden for Region Sjællands geografiske område. Tilskuddet kan anvendes til politisk arbejde, der retter sig mod folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, ligesom det må anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalg i de kommuner, der er beliggende i regionen. Tilskuddet må ligeledes anvendes i forbindelse med folkeafstemninger.

Hvem er berettiget til at modtage tilskud til politisk arbejde fra Region Sjælland og hvad skal man gøre for at modtage tilskuddet?

Kandidatlister, som har deltaget ved regionsrådsvalget i Region Sjælland den 16. november 2021, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen, såfremt kandidatlisten ved valget har modtaget mindst 500 stemmer.

Der ydes ligeledes tilskud til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov er indgået i et listeforbund, hvor det pågældende listeforbund har opnået mindst 500 stemmer.

Der udbetales tilskud til politisk arbejde for ét kalenderår ad gangen.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud til politisk arbejde til Regionsrådet i Region Sjælland.

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om de udgifter, kandidatlisten påregner at anvende til politisk arbejde i det kalenderår, som tilskuddet vedrører. Ansøgningen skal indgives i det år, som der søges om tilskud til politisk arbejde i.

Den 1. juli 2017 trådte nye regler om tilskud til politisk arbejde i kraft. 
Region Sjælland skal på den baggrund gøre opmærksom på følgende:

  • Der er indført forbud mod at modtage anonyme bidrag over beløbsgrænsen i 2021 på 21.900 kr.
  • Kandidatlister, der ikke er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom, men stadig har modtaget et eller flere anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 21.900 kr., skal indsende en erklæring herom til regionsrådet.
  • De erklæringer om private og anonyme bidrag, kandidatlisten indsender i forbindelse med ansøgning om partistøtte, vil fremover blive offentliggjort af regionsrådet på regionens hjemmeside.
  • Udbetaling af partistøtte er fremover betinget af, at kandidatlisten har indsendt en erklæring med oplysning om private og anonyme bidrag i det foregående kalenderår over beløbsgrænsen på 21.900 kr., der er modtaget af kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regionsrådsvalg.
  • Er tilskudsmodtageren (kandidatlisten) den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal erklæringen fra kandidatlisten indeholde oplysning om private og anonyme bidrag, der er modtaget af kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.
  • Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren (kandidatlisten) til regionrådsvalg eller folketingsvalg, endvidere til kommunalbestyrelsesvalg, skal erklæringen fra kandidatlisten omfatte det eller de tilskud, som kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Ansøgninger sendes enten til Region Sjælland, Råds- og direktionssekretariat, Alléen 15, 4280 Sorø, eller ledelsessekretariatet@regionsjaelland.dk

​​Blanket til brug ved ansøgning om udbetaling af tilskud i 2022 kan downloades her​

Hvor meget er man berettiget til at modtage i økonomisk tilskud?​

Tilskud til politisk arbejde i Region Sjælland udgør for 5,00 kr. i 2022 pr. stemme på kandidatlisten ved regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Hvor kan jeg læse mere om reglerne for partistøtte​

Økonomi- og Indenrigsministeriet har lavet et orienteringsbrev om reglerne for udbetaling af partistøtte. I brevet findes der en nærmere beskrivelse af de seneste ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven.​

Du kan læse brevet her  ​​

Oprettet
17.01.19
Opdateret
20.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10