Søg
 

Foretræde for udvalg i Region Sjælland

Du kan få foretræde for Region Sjællands stående udvalg og forretningsudvalg. Læs om dine muligheder og retningslinjerne her.

Et stående udvalg eller forretningsudvalget kan beslutte at give borgere, interesseorganisationer eller foreninger foretræde for udvalget i forbindelse med et møde i udvalget i forbindelse med en konkret sag på dagsordenen eller i forbindelse med et emne indenfor udvalgets opgavefelt. Derved kan udvalgets medlemmer få belyst synspunkter eller få supplerende faktiske oplysninger om sagen eller emnet. 

Du kan få foretræde for disse udvalg:

  • Forretningsudvalget
  • Sygehusudvalget
  • Social- og psykiatriudvalget
  • Det nære sundhedsudvalg
  • Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde
  • Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø
  • Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

Nedenstående retningslinjer finder anvendelse for foretræde for udvalg i Region Sjælland. 

Hvem kan få foretræde?

Privatpersoner, interesseorganisationer eller foreninger kan anmode om foretræde for udvalget ifm. et udvalgsmøde. 

Man kan ikke få foretræde, hvis man har forretningsmæssige eller direkte økonomiske interesser i en sag eller et emne. Hvis man er part i en verserende sag mod regionen kan man heller ikke få foretræde. 

Medarbejdere i Region Sjælland har ikke adgang til foretræde, for så vidt angår arbejdsrelaterede emner. 

Udover de personer, der har foretræde for udvalget, kan der ikke være tilhørere. Møder i udvalget er lukket for offentligheden. 

Hvilke sager kan man få foretræde om?

Man kan få foretræde vedrørende sager, der er på dagsordenen til pågældende møde i udvalget eller vedrørende et emne indenfor udvalgets opgavefelt og kommissorium. 

Den sag eller emne, der ønskes foretræde om, skal være af almen interesse. Der er således ikke adgang til foretræde vedrørende konkrete person- eller personalesager. At en sag eller et emne skal have almen interesse betyder, at det skal være en generel sag/emne, der har generel betydning for borgerne i Region Sjælland. 

Man kan kun få foretræde én gang vedrørende samme sag eller samme emne i pågældende valgperiode. Man kan ikke få foretræde for to forskellige udvalg med samme sag eller emne. Hvis en sag behandles af flere omgange i et eller flere politiske udvalg, skal man vælge hvornår og for hvilket udvalg, man ønsker foretræde. 

Hvis der anmodes om foretræde flere gange vedrørende samme emne har formandskabet mulighed for at afvise foretræde. 

Hvordan får man foretræde?

En anmodning om foretræde skal være skriftlig og sendes til Ledelsessekretariatet på mail: ledelsessekretariatet@regionsjaelland.dk   

Fristen for at anmode om foretræde er senest 14 arbejdsdage før mødet. 

Anmodningen om foretræde skal indeholde navne på de personer, som ønsker foretræde, mail og telefonnummer på en kontaktperson, en kort begrundelse for anmodningen om foretræde og til hvilket udvalg. 

Udvalgsformanden vurderer i samråd med administrationen om ønsket om foretræde er relevant for udvalgets opgaver, og om der kan gives foretræde ud fra et spørgsmål om hensigtsmæssighed, både tidsmæssigt og indholdsmæssigt i sammenhæng med den planlagte dagsorden. Der kan undtagelsesvist give afslag på anmodning om foretræde. Udvalgsformandsskabet har ansvaret for at foretage den endelige vurdering af mulighederne for foretræde. 

Hvis der gives afslag på foretræde orienteres udvalget herom i starten af førstkommende møde. Hvis der er uenighed, om der burde gives afslag, kan udvalget ved en flertalsbeslutning omgøre afslaget, hvorved ansøger vil have mulighed for foretræde på udvalgets næste møde. 

Hvordan foregår foretræde?

Foretræde foregår som udgangspunkt i begyndelsen af et møde. Søges der om foretræde om en sag eller et emne, der ikke er på dagsordenen, kan foretræde placeres i slutningen af mødet. 

Foretræde kan have en varighed på max. 15 minutter. Der kan maksimalt være 2-3 foretrædener pr. udvalgsmøde. Det er udvalgsformandens opgave at sikre, at alle, der ønsker foretræde, kommer til orde inden for den fastlagte tid. 

Når den/de foretrædende har fremlagt sine synspunkter, har det pågældende udvalg mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål. Der vil ikke være tale om debat, da formålet er, at udvalget skal høre den/de foretrædendes synspunkter. Af samme grund er der ikke mulighed for at stille spørgsmål til udvalget. 

Hvis sagen er på dagsordenen til mødet, vil den politiske behandling af sagen foregå efter foretræde. Møderne i de stående udvalg er lukkede, og det vil ikke være muligt at overvære behandlingen af en sag/et emne. Hvis flere ønsker foretræde på samme møde til samme sag eller emne, vil vedkommende som udgangspunkt blive inviteret sammen med de øvrige, der har ønsket foretræde. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at afkorte tiden pr. foretræde, således at hver anmoder får kortere taletid. 

Spørgsmål om foretræde 

Ledelsessekretariatet besvarer spørgsmål vedrørende retningslinjerne for foretræde, men sender ikke materiale til udvalgets medlemmer inden mødet. 

Ledelsessekretariatets mail: ledelsessekretariatet@regionsjaelland.dk 
​Hent retningslinjer for foretræde for udvalg i Region Sjælland (PDF)​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.06.22
Opdateret
20.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Få indflydelse