Søg
 

Ansøgningsskema, anmeldelse og generelle oplysninger

Her kan du finde ansøgningsskema, skema til anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding, prøvegravninger
og generelle oplysninger om tilladelser og miljøvurdering.

Billede af råstofgrav ved Svogerslev

Før der kan ske en indvinding af råstoffer, skal indvinder have en gravetilladelse efter råstofloven af Region Sjælland. I visse tilfælde skal der også laves en miljøvurdering i form af en såkaldt VVM-redegørelse. 

Ikke-erhvervsmæssig indvinding og prøvegravning skal anmeldes til regionen. 

Rammerne for sagsbehandlingen 

Regionen behandler ansøgning om gravetilladelse og anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding og prøvegravning.

Regionsrådet har den 19. juni 2014 besluttet de overordnede rammer for sagsbehandlingen. Du kan læse mere om Regionsrådets beslutning her: 

Referat fra Regionsrådets mødePressemeddelelse

Råstofplan 2016 - 2027

Regionens Råstofplan 2016 fastlægger de overordnede rammer for, hvor der kan opnås gravetilladelse. Råstoffer skal primært indvindes i råstofplanens graveområder. Der kan kun på visse betingelser indvindes råstoffer uden for graveområderne. Du kan læse mere om råstofplanen her: 

Råstofplan 2016

Ansøgning om gravetilladelse og anmeldelser skal sendes til Region Sjælland på naturmiljo@regionsjaelland.dk

Længere nede på siden er der skemaer til ansøgning og anmeldelse, der kan kopieres, udfyldes og medsendes af indvinder.

De fleste af regionens endelige afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kan læse mere om lovgivningen længere nede på siden.

Dialog og samarbejde er vigtigt

Regionen skal i gravetilladelsen fastsætte vilkår for indvindingen og for efterbehandlingen af råstofgraven efter endt gravning. Men som nabo kan man ikke undgå at opleve, at en råstofgrav er en produktionsvirksomhed. Derfor skal regionen for eksempel give tilladelse til, hvornår lastbiler må køre ind og ud af graven, hvornår maskinerne må være i drift og hvor meget de må støje. Som nabo får man til gengæld ofte udsigt til et nyt naturområde eller et nyt rekreativt område, når råstofgraven efter endt gravning er efterbehandlet.

Regionen skal ved udarbejdelsen af gravetilladelsen partshøre blandt andet lodsejer, ansøger og naboer til råstofindvindingen.  

Kodeks for godt naboskab

Netop fordi råstofindvinding ofte er konfliktfyldt, er ikke mindst en god dialog med, og mellem, lodsejer, ansøger og naboer også afgørende. Danske Regioner har sammen med bl.a. råstoferhvervet udarbejdet det frivillige såkaldte ”Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding”. Regionen vil efter behov understøtte anvendelsen af kodekset i den enkelte sag. 

Kodeks for godt naboskab (pdf, 4,13 MB)

Erhvervsmæssig indvinding

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer kræver en gravetilladelse fra regionen.

En ansøgning om gravetilladelse gælder samtidig som ansøgning om tilladelse efter andre love, der er nødvendige for selve råstofindvindingen. Regionen skal derfor samarbejde med kommunen om kommunal tilladelse efter for eksempel vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven, hvor kommunen er myndighed. Regionen skal i visse tilfælde tilsvarende samarbejde med statslige myndigheder.

Regionen afgør, efter en samlet afvejning mellem en sikring af råstofforsyningen og hensynet til blandt andet naboer og miljøforhold, om der skal meddeles gravetilladelse, og i givet fald på hvilke vilkår. 

 

Miljøvurdering - VVM

Der skal altid før en gravetilladelse udarbejdes en miljøvurdering i form af en VVM-redegørelse – Vurdering af Virkninger på Miljøet - hvis gravestedets areal er over 25 hektar. Der skal ligeledes altid udarbejdes en VVM-redegørelse, hvis indvindingsperioden er mere end 10 år, og indvindingen samtidig foregår uden for råstofplanens graveområder. Dette er såkaldte bilag 1-anlæg i VVM-bekendtgørelsen.

Ved en ansøgning om råstofindvinding, der ikke falder ind under ovenstående kriterier (de såkaldte bilag 2 anlæg), skal regionen foretage en konkret afgørelse af, om der er VVM-pligt, og om der derfor skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Denne såkaldte VVM-screening kan altså både medføre, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, eller at der ikke skal. 

VVM-redegørelsen skal belyse de relevante miljøforhold, og kan få betydning for regionens beslutning om, hvorvidt der skal meddeles gravetilladelse, og på hvilke vilkår. Regionen skal ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen foretage to høringer af offentligheden.

og i

Skema til VVM-ansøgning (VVM-screening)

Ansøger skal altid udfylde et VVM-ansøgningsskema (bilag 1 i samordningsbekendtgørelsen), og også sende det til regionen ved ansøgning om gravetilladelse, hvis der er tale om et såkaldt bilag 2-anlæg. Regionen skal bruge oplysningerne til at afgøre, om der er VVM-pligt.

Ansøger kan selv vælge at anvende ansøgningsskemaet ved ansøgning i forbindelse med et såkaldt bilag 1-anlæg. 

 

Anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding

Ikke-erhvervsmæssige indvindinger på mere end 200 m3   årligt skal anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen. Efterbehandling skal enten foretages løbende eller efter afslutningen af indvindingen. Regionen kan inden 4 uger efter anmeldelsen stille vilkår for indvindingen. 

For at en indvinding kan betegnes som ikke-erhvervsmæssig må gælde:  

• At de mængder, der indvindes, er beskedne.

• At materialerne ikke videresælges til brug i bygge- og anlægssektoren (eller forarbejdning).

• At materialerne fortrinsvis anvendes umiddelbart omkring indvindingsstedet til private formål.

Skema til anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding

Hvis indvindingen forudsætter tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven eller skovloven, må indvindingen ikke gå i gang, før disse tilladelser er indhentet. Regionen har ikke samordningspligt for anmeldelser, og anmelderen må derfor selv indhente de fornødne tilladelser.  

Anmeldelse af prøvegravninger

Prøvegravninger kan for eksempel indgå som forberedelse til en ansøgning om gravetilladelse. Prøvegravninger på mere end 200 m3 skal anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen. Efterbehandling skal enten foretages løbende eller efter afslutningen af indvindingen. Regionen kan inden 4 uger efter anmeldelsen stille vilkår for prøvegravningen.

Skema til anmeldelse af prøvegravning

Hvis prøvegravningen forudsætter tilladelser efter anden lovgivning, må prøvegravningen ikke gå i gang, før disse tilladelser er indhentet. Anmelderen skal selv indhente de fornødne tilladelser.  

Tilsyn med indvindingen

Regionen fører tilsyn med, at indvindingen overholder vilkårene i gravetilladelsen. I det omfang tilsynet vedrører vilkår efter øvrig lovgivning, sker det i samarbejde med de relevante myndigheder.

Råstofloven

Du kan læse råstofloven og Naturstyrelsens vejledning til loven her: 

Du kan læse administrationscirkulæret om blandt andet regionens inddragelse af andre myndigheder her:

Du kan læse bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding her:  

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.04.14
Opdateret
18.09.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.