Søg
 

Overfladevand

Du skal være opmærksom på, at der skal udføres en risikovurdering overfor overfladevand, hvis der skal bygges på en kortlagt ejendom, som ligger op til enten en sø, et vandløb eller en kyststrækning, som er målsat.

Overfladevand er nu skrevet ind i loven

Siden 1. januar 2014 har den offentlige indsats også omfattet jordforureningers påvirkning af overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder. Særligt er målsatte vandløb, søer og hav - benævnt overfladevand - i fokus, idet natur efter Miljøstyrelsens oplysninger i de fleste tilfælde bliver varetaget via indsatsen i forhold til overfladevand.

Dette indebærer bl.a., at regionerne har ansvaret for jordforureningers påvirkning af overfladevand. Da det kan have betydning for de sager, som vedrører byggeri på forurenede grunde, vil Region Sjælland hermed gerne orientere om lovændringens konsekvenser.

Se: 

Regionen har de sidste fem år gennemgået de kortlagte arealer på vidensniveau 1 og 2 i forhold til at vurdere, om der er indsats overfor målsat overfladevand og/eller internationale naturbeskyttelsesområder.

Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Miljøstyrelsen har udarbejdet et screeningsværktøj til regionerne til at fastlægge indsatsen overfor overfladevand. Samtidig har Miljøstyrelsen stillet en bufferzone på 250 meter omkring målsat overfladevand til rådighed for regionerne, kommunerne og andre, som har brug for det i deres daglige arbejde.

Bufferzonen er fastlagt til 250 m efter forsigtighedsprincippet. Det betyder, at jordforureninger, der ligger mere end 250 m fra overfladevand, som udgangspunkt ikke udgør en risiko i forhold til overfladevand.

I kan se bufferzonerne her.

Risikovurdering i forhold til overfladevand på regionens egne sager

I forbindelse med risikovurderingen kan GIS-temaet med bufferzoner på 250 m som udgangspunkt anvendes. Hvis en ejendom ligger indenfor en af bufferzonerne, er der potentiel risiko for jordforureningers påvirkning af overfladevand, og der skal redegøres for risikoen for den aktuelle sø/vandløb/kyst. Da der har vist sig at være mindre uoverensstemmelse mellem regionens kort og MiljøGis fra Miljøstyrelsen, tilrådes det at man ligeledes tjekker i MiljøGis.

Lovgivningens betydning for § 8 sager

I forbindelse med § 8 tilladelser skal det sikres, at bygge- og anlægsprojekter ikke forhindrer eller væsentligt fordyrer en senere offentlig indsats også overfor overfladevand.

Det betyder, at ved ansøgninger om bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme, der ligger indenfor bufferzonerne, skal bygherre og rådgiver være opmærksomme på, at der kan blive stillet vilkår i forhold til overfladevandet, hvis regionens efterfølgende screening viser, at forureningen kan udgøre en risiko. Disse vilkår vil i første omgang være en belysning af forureningens risiko overfor overfladevandet, men kan også omfatte vilkår om undersøgelser og evt. oprensning af forurening.

Lovgrundlaget for ovenstående fremgår af §6 i , som beskriver, at regionerne fastlægger indsatsområderne for overfladevand på baggrund af en screening, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1. Det vil sige, at udover at forureningen geografisk ligger ved målsat overfladevand, skal screeningsværktøjet også bekræfte at forureningen eller forureningskilden har en sådan karakter, at der kan være risiko for overfladevandet. Det betyder, at der først er offentlig indsats og dermed §8 pligt, hvis resultatet fra screeningsværktøjet viser, at forureningen udgør/kan udgøre en risiko for målsat overfladevand.

Du kan læse mere på .

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lotte Tombak på telefon 57 87 58 11, lot@regionsjaelland.dk eller Tine Samdahl på telefon 57 87 58 50, tsam@regionsjaelland.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.03.14
Opdateret
06.04.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.