Søg
 

Dokumentation af oprensning

Krav til den dokumentation, der skal leveres i forbindelse med undersøgelser og oprensning.

Dokumentation af oprensning

Krav til dokumentationsrapport

Når du aflevere en dokumentationsrapport, skal den indeholde følgende:

  • Kort over ejendommen med nordpil, matrikelgrænser, kloakker mv. og et detailkort over udgravninger med markering af prøvetagningssteder.
  • Beskrivelse af det udførte arbejde (gravearbejde, bortskaffelse og tilkørsel af jord, udlægning af signalnet og membraner, bortskaffelse af installationer mv.) samt syns- og lugtindtryk
  • Dokumentation for det udførte arbejde i form af fotos, vejesedler, kvitteringer for bortskaffelse af installationer mv.
  • Analyseresultater med angivelse af analysemetoder samt en beskrivelse af hvor og hvordan prøverne er udtaget og behandlet - herunder geologi, tegn på forurening (lugt, misfarvning) mv.
  • Redegørelse for evt. efterladt forurening og risikoberegning i forhold til den aktuelle/påtænkte arealanvendelse samt i forhold til grundvand og målsat overfladevand, hvor det er relevant (spørg regionen, hvis du er i tvivl)
  • Et koncentrat af dokumentationskravene opstillet i punktform kan du se ved at klikke på følgende link

Krav til renbundsprøver

Hvis ejendomme skal udgå af kortlægning, skal der udtages prøver på følgende måde:

Hvis forureningen skønnes ensartet, kan en prøve udtages som blandprøve (bestående af 5 delprøver) indenfor de 7x7 meter. Der skal udtages mindst én blandprøve til kemisk analyse for hver 7x7 meter i bunden af udgravningen og mindst én blandprøve til kemisk analyse for hver 7x2 meter af udgravningens sider.

For hver forureningskilde skal der udtages mindst én prøve i bunden og mindst 2 prøver i siderne af udgravningen. Renbundsprøverne skal repræsentere de maksimale efterladte forureningsniveauer.

Har forureningen bredt sig i bånd eller findes den på et begrænset område (hot-spot), skal prøverne udtages som enkeltprøver. Her kræver det en konkret vurdering omkring, hvor mange prøver der bør udtages.

Hvis der efterlades restforurening skal den være rummeligt afgrænset til estimat af efterladt mængde, hvis regionen skal vurdere om den kan udgøre en risiko.

Prøveudtagningen skal begrundes og beskrives udførligt, og prøvetagningsstederne skal indtegnes på kort. Der skal analyseres for alle relevante stoffer. Analyseresultaterne skal overholde Miljøstyrelsens kortlægningskriterier i alle medier.

Krav til tilbagefyld af jord

Vælges det at tilbagefylde "ren" jord, skal renheden af denne dokumenteres, enten ved prøver eller på baggrund af historik. Tilført jord og materialer skal godkendes af kommunen og regionen.

Det miljøtekniske tilsyn har ansvaret for at tilkørt jord og materialer er rene.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.11
Opdateret
23.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.