Søg
 

Roller og ansvar

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.

Hvilket arbejde skal sygeplejersker udføre i lægevagten?

For at sikre borgerne en hurtig adgang til lægevagten i de perioder, hvor telefonerne er særligt belastede, vil lægerne blive suppleret med sygeplejersker. 

Sygeplejerskerne skal i forbindelse med visitationen følge en visitationsguide og vil altid have mulighed for at konferere med en speciallæge i almen medicin eller viderestille borgerne til en sådan, hvis borgerne beder om det.

Derudover vil sygeplejersker bistå lægerne i de seks konsultationer på regionens sygehuse med ikke-lægefaglige opgaver. Det drejer sig for eksempel om overlevering af patienter til den kommunale hjemmepleje, bestilling af transport til patienter, der skal akut indlægges, prøvetagning med videre.

Hvilket arbejde skal ambulancepersonale udføre i lægevagten?

I de decentrale konsultationer vil serviceniveauet blive øget ved, at paramedicinere bistår lægerne ved blandt andet at foretage målinger og hjælpe med at håndtere akut dårlige patienter.

Derudover vil ambulancepersonale ved sygebesøg dag og aften understøtte og transportere lægerne i fuldt udstyrede lægevagtsbiler. 

Endelig vil ambulancepersonale om natten selv forestå sygebesøg med videokontakt til en læge.

Hvordan og hvornår kan ambulancepersonale afslutte patienter om natten?

Der vil blive udarbejdet en instruks for, hvordan patienterne afsluttes om natten, hvor ambulancepersonale kører alene på sygebesøg.

Hvad er forklaringen på, at man kan blive bedt om at køre ud til hjertestop?

Det er ikke udgangspunktet, at man skal køre til for eksempel et hjertestop. 

Men det er væsentligt at bemærke, at lægens hjælpepligt og ansvar i situationen ikke kan tilsidesættes og det vil derfor være et grundvilkår, at lægevagtsbilen hjælper ved hændelser, som de kører forbi.

Hvem har behandlings- og beslutningsansvaret ved sygebesøg aften/dag, hvor der både er ambulancepersonale og læge med?

Det har lægen. 

Der vil i øvrigt blive udarbejdet retningslinjer, hvoraf det fremgår, hvordan ansvaret er fordelt og hvilke delegeringer, der er aftalt.

Bliver lægen kørt ud til dødsattester om natten (ligesom med røde papirer) eller bliver det kun i dagtiden, hvor lægerne i forvejen er ude at køre?

I visitationen om natten vil der altid være en læge, som kan køres til opgaver, som kun kan varetages af læger. 

Det gælder for eksempel dødsattester og stillingtagen til indlæggelse med tvang (udfyldelse af røde papirer).

Hvem har ansvaret for behandlingen om natten, hvor ambulancepersonale varetager sygebesøg med videoopkobling til en læge?

Det er som udgangspunkt lægen, der har ansvaret, når en ambulancepersonale har konfereret en behandlingsplan om en patient. 

Der vil blive udfærdiget retningslinjer, som beskriver hvornår lægen har ansvaret og hvornår paramedicineren har ansvaret.

Hvordan håndteres en tvangsindlæggelse, hvilket oftest sker sent aften eller nat?

Ved behovet for at en læge vurderer en psykiatrisk patient ved fysisk fremmøde i forbindelse med en eventuel tvangsindlæggelse, vil en af lægerne fra visitationen blive kørt til opgaven.

Er der tænkt en speciel udekørende funktion til psykiatriske patienter? Evt. i samarbejde med politi.

Region Sjællands akutbiler, som er bemandet med Advanced Paramedics, kan benyttes af lægevagten. Advanced Paramedics er specielt uddannet til at håndtere psykiatriske patienter.

Derudover har Psykiatrien et sub akut tilbud til de patienter, der i forvejen har tilknytning til psykiatrien, som henvender sig i lægevagten. 

Hvis lægevagten kontakter psykiatrien vil de kunne besøge patienten med dags varsel. For patienter der opfylder kriterier for rød tvang, fortsætter det samarbejde der i forvejen er med politiet.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø