Søg
 

Spørgsmål og svar

Læs Q&A med svar på spørgsmål stillet af læger på infomøderne i foråret 2022 om Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade, herunder lægevagten.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på. 

 1. Generelt om ny lægevagt
 2. Læger i lægevagten
 3. Vagtstruktur og organisering
 4. Vagter
 5. Konsultations- og visitationsopgaven
 6. Roller og ansvar
 7. Løn og vilkår
 8. Praktiske forhold
 9. Ansøgningsproces
 10. Forslag
 11. Kommunikation​​

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden og som det fremgår, er det ikke alle spørgsmål, som kan besvares endnu, da dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse.

1. Generelt om Ny Lægevagt

Bliver lægevagten en selvstændig virksomhed i Region Sjælland?

Lægevagten kommer til at høre under virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) med overordnet reference til Det Nære Sundhedsvæsens direktør og den lægefaglige vicedirektør.

Hvad bliver det nye telefonnummer?

Regionsrådet har truffet beslutning om det nye telefonnummer til akutområdet, herunder lægevagten bliver 1818. Se yderligere nedenfor.

Hvornår skal borgerne kontakte lægevagten i Region Sjælland – bliver serviceniveauet ændret?

Når borgerne ringer til 1818 vil de få mulighed for at sig trykke sig frem ved at vælge sygdom, skade eller psykiatri. 

 • Vælg sygdom for mulighed for omstiling til lægevagten eller sundhedsfaglig rådgivning.
 • Vælg skade for viderestilling til skadestuen.
 • Vælg psykiatri for viderestilling til Psykiatrisk Akutmodtagelse.

​Borgerne skal kontakte lægevagten ved akut opstået sygdom uden for egen læges åbningstid, akut forværret sygdom og mindre skader.

Har borgerne brug for sundhedsfaglig rådgivning af mere praktisk karakter, kan de rette henvendelse til den sundhedsfaglige rådgivningstelefon.

Hvordan informerer I borgerne om det nye telefonnummer og den nye lægevagt?

Op til 1. oktober 2022 sætter vi en informationskampagne i gang målrettet borgerne om det nye nummer og den nye lægevagt, herunder hvornår lægevagten skal kontaktes.

Hvad kan modernisering af lægevagten bestå i?

Lægevagten i Region Sjælland er udviklet med afsæt i viden og erfaringer fra både borgere, fageksperter, forskere og ikke mindst de praktiserende læger. 

Allerede fra 1. oktober 2022 vil lægevagten være moderniseret bl.a. via indførelse af:

 • Lægevagtsbiler med reddere (dækker over behandlere, paramedicinere og Advanced Paramedic), hvilket bl.a. giver øget sikkerhed for borgerne, da vagtlægen suppleres af en yderst kompetent fagperson, der kan assistere i forbindelse kritiske situationer.
 • Sygeplejersker i spidsbelastningsperioderne for at undgå lange ventetider både i telefonen og på konsultationsstederne.
 • POCT-udstyr i lægevagtsbiler og alle konsultationer der giver mulighed for bedre diagnostik – også ude i borgernes eget hjem.
 • En indgang og dermed ét telefonnummer til akutområdet mod de nuværende seks telefonnumre, eksklusiv 112.
 • Sygeplejersker og redderes deltagelse i lægevagten understøtter lægens mulighed for at fokusere mere på de lægefaglige opgaver. 
Lægevagten vil derudover løbende blive udviklet med afsæt i den nyeste viden og erfaringer fra borgere, patienter og pårørende, der bruger tilbuddet.

Har folkene bag planlægning af den nye lægevagt været med på følgevagt i den nuværende lægevagt?

Vores lægefaglige programleder for den nye lægevagt kører jævnligt selv lægevagt.

Hvordan vil I sikre lægedækningen, når der er lægemangel i Region Sjælland?

Der er ingen tvivl om, at det er en vigtigt og stor opgave at rekruttere det fornødne antal læger til den kommende lægevagt. 

Med den nye model for akut sygdom og skade har lægevagten åbnet for et nyt kapitel, og vi ser på alle måder optimistisk på fremtiden. Også i forhold til at rekruttere læger.

En analyse viser, at hvis hver vagtlæge i gennemsnit tager to vagter á otte timer om måneden, vil der være behov for det samme antal læger i den nye lægevagt, som PLO-Sjælland bruger i den nuværende lægevagt. 

Det vurderer vi, vil være realistisk at kunne rekruttere.

2. Læger i lægevagten

Hvilke læger vil I ansætte?

Lægevagten vil blive bemandet med speciallæger i almen medicin, speciallæger med tilsvarende kompetencer og hoveduddannelseslæger i almen medicin.

På baggrund af kompetencer og erfaring vurderes det, hvilke vagter man kan dække.

Hvilken rolle får Hoveduddannelseslæger i almen medicin i den nye ordning?

Hoveduddannelseslæger vil automatisk blive tilbudt de vagter, de har ret til ifm. deres uddannelse. Dette koordineres med regionens enhed for lægefaglig videreuddannelse. Hoveduddannelseslæger kan efter denne uddannelse søge om at blive en fast del af lægevagten.

Vi lægger stor vægt på, at Hoveduddannelseslæger får en positiv oplevelse ved at være i lægevagten.

3. Vagtstruktur og organisering

Hvordan bliver vagtstrukturen?

Lægevagtsstrukturen er nu vedtaget.

Se de tre illustrerede kort på siden om vagtstruktur.​

Hovedprincipperne er følgende:

 • Der er 6 centrale og 5 decentrale konsultationssteder.
 • Visitationsopgaven centraliseres og vil hovedsageligt ske fra Næstved.
 • Lokalemæssigt tages der afsæt i de eksisterende lokaler til lægevagten.
 • Lægevagten vil bestå af læger, sygeplejersker og reddere.

I hvilke tidsrum ligger vagterne?

Nedenfor fremgår de typiske vagter på følgende tidspunkter:

Aften på hverdage
Se skema ​over lægevagten på hverdage​​

​Tidspunkt ​Område
​16.00-20.00 Ringsted​
​16.00-22.00 Holbæk, Køge, Nykøbing Falster,
Næstved, Roskilde, Slagelse
​16.30-22.00 ​Kalundborg, Køge (bil), Vordingborg, Nakskov, 
Nykøbing Sjælland, Slagelse (bil)

Visitationsvagter i Næstved har varierende tider mellem kl 16.00-23.00.

Dag og aften i weekend
Se skema over lægevagten i weekenden​​

​Tidspunkt ​Område
​8.00-15.00 Holbæk, Køge, ​Nakskov,
Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland,
Næstved, Roskilde, Slagelse
​8.30-15.00 ​Kalundborg, Vordingborg
11.00-17.00 ​Ringsted
15.00-22.00 Holbæk, Kalundborg, Køge, Nakskov
Næstved, ​​Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland,
Roskilde, Slagelse, Vordingborg

Visitationsvagter i Næstved har varierende tider mellem kl 8.00-23.00.

Nat alle dage
Se skema over lægevagten om natten​​

​Tidspunkt ​​Område
​22.00-08.15 Udkørende biler bemandet med paramediciner og visitation med læger i Næstved.

Vil der være en lægelig koordinator på vagten?

Ja, der vil være en lægelig koordinator på vagten.

Der står i "Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade", at der vil være en læge i bagvagt på "Rådgivningstelefonen". Hvem varetager den rolle?

Der er altid en læge på vagt, som understøtter rådgivningstelefonen. Sygeplejerskerne, der besvarer Rådgivningstelefonen kan således altid konferere med denne læge.

Hvor kører lægevagtsbilerne fra?

Der kører lægevagtsbiler fra hhv. Køge, Slagelse, Nykøbing Sj., Kalundborg, Vordingborg og Nakskov. Lægerne møder ind der, hvor lægevagtsbilen kører fra.

Hvem kører lægevagtsbilen?

Reddere som dækker over Ambulancebehandlere, Paramedicinere og Advanced Paramedic.

Er der en lægevagt efter kl. 22.00?

Når konsultationsstederne lukker kl. 22.00 afløses de af 4 lægevagtsbiler, som kører med hver sin redder. Redderne kan kontakte 3 læger i bagvagt på video.

Hvorfor er vagterne kun på 6 timer i hverdagene?

Aftenvagten i hverdagene dækker 6 timer fra kl. 16 og slutter kl. 22. Dette af hensyn til at lægerne kan nå hjem og få en god nats søvn inden praksisstart dagen efter.

Hvor mange patienter vil der være per time i konsultationen?

Der er sat 10 minutter af til alle konsultationer.

Hvordan planlægges pauser?

Pauser tilrettelægges efter hvornår det kan lade sig gøre med baggrund i, at borgere der ringer til lægevagten altid har første prioritet.

4. Vagter

Hvordan og hvornår tildeles vagter? Og er der mulighed for vagtønsker?

Vagter vil som udgangspunkt tildeles for et halvt år ad gangen. Lægevagtssekretariatet tilstræber, at lægernes vagter bliver frigivet 6-8 uger før påbegyndt halvår. Frigivelsen af vagter vil ske i vagtplanlægningssystemet tilhørende Lægevagtssekretariatet. Der tilstræbes at opfylde eventuelle vagtønsker.

Bliver der et It-system, så man kan bytte vagter med hinanden nemt?

Ja, der vil fortsat være et vagtplanlægningssystem, hvor det vil være muligt at bytte vagter med hinanden.

Er det muligt at tage dobbeltvagter?

Ja, det er muligt at tage dobbeltvagter under hensyntagen til, at man overholder arbejdstidsregler.

Er der krav om, at man skal tage et minimum antal vagter?

Regionen har ikke lagt sig fast på en egentlig forpligtelse i form af et fast antal minimum vagter. Af hensyn til kontinuitet opfordres der dog til at tage min. 1-2 vagter per måned.

Kan man tilkendegive, hvilke typer vagter man er interesseret i (konsultation, besøg eller visitation)?

Der er forskellige krav til kompetencer, for at kunne tage de forskellige typer af vagter. Ved ansøgningen og i den efterfølgende samtale skal man tilkendegive, hvilke vagter man ønsker at tage.

Kan man nøjes med én type vagt?

Man kan, som i dag, søge om de vagter man ønsker. Vi vil være fleksible i forhold til at imødekomme alle ønsker/behov, under forudsætning af, at vagtplanerne hænger sammen og kompetencerne opretholdes.

Kan man blive fritaget for nattevagter?

Der skal kun bruges 3 nattevagter, så behovet er meget begrænset og vil sandsynligvis kunne dækkes via de læger, der er interesseret i det.

Hvordan fordeles vagter på helligdage?

Vi forventer, at der vil være behov for, at lægerne melder ind på to årlige ulempevagter.

Kan uddannelseslæger fase 1 og 2 tage konsulationsvagter?

Ja, fase-2-læger kan tage nogle af vagterne. Vi har endnu ikke set på, hvilke vagter fase-1-læger kan dække. Dette vil blive meldt ud senere.

Bliver der mulighed for hvilepauser om natten?

Ja, vi har fokus på, at man ikke kan visitere en hel nat uden pauser. Der vil derfor blive adgang til hvile-faciliteter i Næstved.

5. Konsultations- og visitationsopgaven

Hvis konsultation starter allerede kl. 16.00 – så er der ingen borgere der har fået en tid endnu?

Konsultationen på de decentrale steder starter først kl. 16.30, således at patienterne kan nå at få en tid og komme ind til konsultation. På de centrale konsultationssteder er der visitation fra kl. 16.00-17.00, hvorefter sygebesøgene starter. Vi må evaluere dette og eventuelt ændre det, hvis det viser sig ikke af være effektivt.

Hvorfor er visitationsopgaven centraliseret?

Fordelen ved at sidde sammen omkring visitationsopgaven er, at man kan dele praksis og erfaringer omkring visitationsopgaven. Hvis man sidder alene, visiterer man på sin egen måde. 

En højnet kvalitet i visitationen kan betyde et mindre pres på konsultationer/besøg, idet mange henvendelser ikke er akutte og kan vente til dagen efter. 

Det skal tilføjes, at der ligeledes visiteres 1-2 timer fra de centrale konsultationssteder.

Vil der være mulighed for at visitere hjemmefra?

I forbindelse med udarbejdelsen af lægevagtsstrukturen har der været fokus på at skabe et fagligt miljø omkring visitationsopgaven i Næstved. Det giver mulighed for et optimalt samarbejde med PHC og dermed håndtere hele akutområdet som en helhed. Derudover er der behov for nem og tilgængelig supervision af de sygeplejersker, som også skal visitere i spidsbelastningsperioden. Udgangspunktet er derfor, at der visiteres fra Næstved, Ringsted og 1-2 timer fra de centrale konsultationssteder

Vi er i overvejelser om at anvende hjemmevisitation som en form for beredskab.

6. Roller & ansvar

Hvilket arbejde skal sygeplejersker udføre i lægevagten?

For at sikre borgerne en hurtig adgang til lægevagten i de perioder, hvor telefonerne er særligt belastede, vil lægerne blive suppleret med sygeplejersker. Sygeplejerskerne skal i forbindelse med visitationen følge en visitationsguide og vil altid have mulighed for at konferere med en speciallæge i almen medicin eller viderestille borgerne til en sådan, hvis borgerne beder om det.

Derudover vil sygeplejersker bistå lægerne i de seks konsultationer på regionens sygehuse med ikke-lægefaglige opgaver. Det drejer sig for eksempel om overlevering af patienter til den kommunale hjemmepleje, bestilling af transport til patienter, der skal akut indlægges, prøvetagning med videre.

Hvilket arbejde skal reddere udføre i lægevagten?

I de decentrale konsultationer vil serviceniveauet blive øget ved, at paramedicinere bistår lægerne ved bl.a. at foretage målinger og hjælpe med at håndtere akut dårlige patienter.

Derudover vil reddere ved sygebesøg dag og aften understøtte og transportere lægerne i fuldt udstyrede lægevagtsbiler. Endelig vil paramedicinere om natten selv forestå sygebesøg med videokontakt til en læge.

Hvordan og hvornår kan paramedicinere afslutte patienter om natten?

Der vil blive udarbejdet en instruks for, hvordan patienterne afsluttes om natten, hvor paramediciner kører alene på sygebesøg.

Hvad er forklaringen på, at man kan blive bedt om at køre ud til hjertestop?

Det er ikke udgangspunktet, at man skal køre til for eksempel et hjertestop. 

Men det er væsentligt at bemærke, at lægens hjælpepligt og ansvar i situationen ikke kan tilsidesættes og det vil derfor være et grundvilkår, at lægevagtsbilen hjælper ved hændelser, som de kører forbi.

Hvem har behandlings- og beslutningsansvaret ved sygebesøg aften/dag, hvor der både er redder og læge med?

Det har lægen. Der vil i øvrigt blive udarbejdet instrukser, hvoraf det fremgår, hvordan ansvaret er fordelt og hvilke delegeringer, der er aftalt.

Bliver lægen kørt ud til dødsattester om natten (ligesom med røde papirer) eller bliver det kun i dag tiden, hvor lægerne i forvejen er ude at køre?

I visitationen om natten vil der altid være en læge, som kan køres til opgaver, som kun kan varetages af læger. Det gælder fx dødsattester og stillingtagen til indlæggelse med tvang (udfyldelse af røde papirer)

Hvem har ansvaret for behandlingen om natten, hvor paramedicinere varetager sygebesøg med videoopkobling til en læge?

Det er som udgangspunkt lægen, der har ansvaret, når en paramediciner har konfereret en behandlingsplan om en patient. Der vil blive udfærdiget retningslinjer, som beskriver hvornår lægen har ansvaret og hvornår paramedicineren har ansvaret.

Hvordan håndteres en tvangsindlæggelse, hvilket oftest sker sent aften eller nat?

Ved behov for at en læge vurderer en psykiatrisk patient ved fysisk fremmøde i forbindelse med en eventuel tvangsindlæggelse, vil en af lægerne fra visitationen blive kørt til opgaven.

Er der tænkt en speciel udekørende funktion til psykiatriske patienter? Evt. i samarbejde med politi.

Regionens akutbiler, som er bemandet med Advanced Paramedics, kan benyttes af lægevagten. Advanced Paramedics er specielt uddannet til at håndtere psykiatriske patienter.

Derudover har Psykiatrien et sub akut tilbud til de patienter, der i forvejen har tilknytning til psykiatrien, som henvender sig i lægevagten. 

Hvis lægevagten kontakter psykiatrien vil de kunne besøge patienten med dags varsel. For patienter der opfylder kriterier for rød tvang, fortsætter det samarbejde der i forvejen er med politiet.

7. Løn og vilkår

Hvem er forhandlingsberettiget for PLO-læger?

FAS er forhandlingsberettiget part for Speciallæger i almen medicin. Dette er bestemt af Lægeforeningen. Lægerne opfordres til at kontakte forhandlingsberettiget part, hvis der er spørgsmål omkring dette.

Skal man være medlem af FAS/Yngre læger?

Der er ingen krav om, at man skal være medlem af pågældende forening. FAS/Yngre læger er af Lægeforeningen udpeget som de forhandlingsberettigede parter. Aftalen vil komme til at gælde alle ansatte læger i lægevagten – uanset medlemskab.

Hvor meget vil lægerne få i løn i lægevagten?

For speciallæger og fase 2 + 3 læger udgør lønnen (nutidskroner inkl. feriepenge og tillæg):

​Timeløn ​Grundløn kr. ​Zone 1 kr. ​Zone 2 kr. ​Zone 3 kr. ​Koordinator
​Hverdage kl. 08.00-21.00 ​891,92 891,92 ​986,55 1.027,11​ ​1.146,32
​Hverdage kl. 21.00-23.00 ​958,00 958,00​ 1.052,63​ ​1.093,19 ​1.212,40
​Hverdage kl. 23.00-08.00 ​1.057,20 ​1.057,20 ​1.151,83 ​1.192,39 ​1.311,60
​Weekend og helligdage kl. 08.00-18.00 ​891,92 ​891,92 ​986,55 ​1.027,11 ​1.146,32
​Weekend og helligdage kl. 18.00-21.00 ​1.106,66 ​1.106,66 ​1.201,28 ​1.241,84 ​1.361,05
​Weekend og helligdage kl. 21.00-08.00 ​1.106,66 ​1.106,66 ​1.201,28 ​1.241,84 ​1.361,05
For øvrige læger udgør lønnen (nutidskroner inkl. feriepenge og tillæg):​
​Timeløn ​Grundløn kr. ​Zone 1 kr. ​Zone 2 kr. ​Zone 3 kr.
​Alle vagter
uanset tidspunkt
​860,61 ​860,61 ​955,24 ​995,79

Fra det tidspunkt en læge har gennemført 60 vagter indenfor de af aftalen omfattede opgaver, aflønnes lægen efter samme takst, som speciallæger og fase 2 og 3 læger. Disse 60 vagter er udover vagter som gennemføres som led i uddannelsesforløb.

Hvilket tillæg gives i de enkelte zoner og hvordan er zonerne opdelt?

Tillæg pr. time (nutidskroner inkl. feriepenge) afhængig af mødested uanset bopæl:

​Mødested
​Zone 1 ​Roskilde, Køge ​kr. 0
​Zone 2 ​Holbæk, Ringsted, Slagelse ​kr. 94,63
​Zone 3 ​Nykøbing Sj., Kalundborg, Næstved
Vordingborg, Nykøbing Falster, Nakskov
​kr. 135,18

Hvor meget udgør koordinatortillægget?

Tillæg til lægelig koordinator udgør kr. 119,31 pr. time (nutidskroner inkl. feriepenge) og gives i zone 3, da visitationen ligger i Næstved.

Kan man være ansat på konsulentvilkår?

Nej, som vagtlæge er man ansat som timelønnet medarbejder på almindelige ansættelsesvilkår.

Hvordan bliver lønnen udbetalt?

Da der er tale om et ansættelsesforhold udbetales lønnen som almindelig lønindkomst via cpr. nr. og til almindelig indkomstbeskatning (A-indkomst). Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Får man løn, hvis man er syg?

Der ydes løn ved sygdom såfremt vagten har fremgået af den aktuelle vagtplan.

Får man pension?

Der indbetales ikke til pension.

8. Praktiske forhold

Bliver der stillet lægetaske til rådighed som i 1813, eller skal vi have vores egen lægetaske på samme måde som nu?

Der bliver stillet en lægetaske til rådighed, som opfyldes og kvalitetstjekkes før hver vagt.

Kommer der nyt IT-system?

Vi fortsætter i første omgang med det nuværende lægevagtsystem MedWin, men der vil over tid komme et nyt journalsystem.

9. Ansøgningsproces

Hvor mange læger skal der rekrutteres?

Der planlægges med at rekruttere ca. 380 læger til lægevagten under forudsætning af, at hver læge tager 2 vagter pr. måned.

Skal alle os, der allerede er i lægevagten, søge igen?

Alle, der er ansat i regionens lægevagt på nuværende tidspunkt, skal fremsende ansøgning og cv som beskrevet i stillingsopslaget og søge via linket i opslaget. 

Når vi har modtaget ansøgning og cv, vil du blive oprettet i systemet, og vil herefter modtage et ansættelsesbrev samt en velkomstmail med en invitation til opstartsmøde.

10. Forslag

Er der tanker om at udvide anvendelsen af videokonsultation?

Der er ingen tvivl om, at denne digitale mulighed kan anvendes i meget større omfang, end det gør i dag. Videokonsultationer er en af de indsatser, som vi vil kigge på, når den første implementeringsfase af den nye lægevagt er vel overstået.

Er der tænkt i at gøre brug af talegenkendelse?

Ligesom svaret ovenfor er det et af de elementer, som der vil blive kigget på senere.

Har I overvejet at oprette en brugergruppe?

Vi har et stort ønske om at have dialog om, hvordan vi i fællesskab udvikler vores lægevagt.

Vi har således allerede etableret et Advisory Board, hvor vi sammen med PLO Sjælland drøfter forskellige forslag, erfaringer og opmærksomhedspunkter.

Er etablering af klynger tænkt ind i lægevagtsmodellen?

Lægevagten er ikke bygget op omkring akutsygehusene eller klyngerne. Men det vil være helt naturligt at læger søger vagter i lokalområdet, hvilket man sagtens kan gøre med den valgte struktur.

Q: Lader I jer inspirere af 1813´s fejl?

Region Sjællands lægevagt kan ikke sammenlignes med Region Hovedstadens 1813-vagt. Vi har fokus på at gøre brug af læger. 

Vi har afholdt workshops med mange forskellige interessenter, for at høre om erfaringer, ønsker og forslag. Vores mål er en lægevagt, som alle gerne vil være ansat i.

11. Kommunikation

Hvor jeg kan finde flere oplysninger om lægevagten?

Yderligere information om lægevagten kan læses på de øvrige sider i menuen jobidns.dk

​​
Oprettet
03.06.22
Opdateret
26.07.22
Link til denne side: