Søg
 

Slagelse Sygehus

På Slagelse Sygehus vil du som klinisk basislæge fortrinsvis blive ansat i Akutafdelingen, men vi har også enkelte forløb på kirurgisk, ortopædkirurgisk og medicinsk afdeling.

Klinisk basisuddannelse i Akutafdelingen

Slagelse Akutafdelingen er en af 4 modtage afdelinger i Region Sjælland, og har et optageområde svarende til 40 % af regionen. Vi har gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø. Vi er uddannelsesafdeling for læger i KBU, introduktionsstilling i akutmedicin og for hoveduddannelseslæger til akutmedicin og almen medicin. Det danner rammen for et læringsmiljø med stort potentiale for udvikling. 

Akutafdelingens KBU-læger modtager, undersøger og behandler alle akutte patienter, uanset om de er henvist af egen læge, indbragt med ambulance eller telefonvisiteret af sygeplejerske. Dette sker under supervision af både mellemvagt og/eller bagvagt fra Akutafdelingen, samt læger fra samarbejdende afdelinger. Der er bag- og mellemvagter i tilstedeværelse døgnet rundt. 

KBU- lægerne får mulighed for at modtage og behandle en bred vifte af forskellige patienter inden for intern medicin og kirurgi. Der vil være mulighed for et fokuseret ophold i skadestuen, hvor man kan opbygge ortopædkirurgiske kompetencer. Patienterne i skadestuen udgør en talmæssigt stor andel af patientindtaget. 

Som KBU-læge hos os bliver du en del af et team, som har fokus på en hurtig, sikker og omsorgsfuld patientbehandling. Du opnår en bred klinisk erfaring i det som de fleste patienter fejler, dvs. du får et solidt fundament at bygge din videre uddannelse på. Efter en uges introduktion til afdelingen og 2 følgevagter, hvor du sammen med en mere erfaren læge introduceres til dine arbejdsopgaver, arbejder du som forvagt. Du kan forvente at have været i afdelingen nogle uger inden du første gang skal gå i selvstændig nattevagt. 

I afdelingen afholdes der undervisning 3x gange ugentligt af såvel YL og afdelingens bagvagter, samt eksterne underviser. Vi har fokus på uddannelse og forventer at du som KBU-læge bidrager aktivt og konstruktivt i forhold til afdelingens læringsmiljø, hvor målet er at uddanne kompetente læger, således at vores patienter får den bedst mulige behandling. Hver anden tirsdag er der afsat tid til yngre-læge-møde, hvor der er fokus på trivsel, og hvad der ellers rører sig i afdelingen. De øvrige tirsdage er der på skift Journal Club for yngre læger og 'Mortality and Morbidity'-møder med alle afdelingens læger. 

Blandt yngre læger er der en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant, en kvalitetsansvarlig og to uddannelseskoordinerende yngre læger. Der er altså god mulighed for at have indflydelse på uddannelse og arbejdsmiljø i afdelingen. Klinisk basisuddannelse - Medicinsk Afdeling 
 

Medicinsk afdeling består af tre medicinsk afdelinger med selvstændige afdelingsledelser. Alle tre medicinske afdelinger modtager KBU læger. 

Medicinsk Afdeling 1

Medicinsk Afdeling 1 indeholder specialerne: Reumatologi, lungemedicin og medicinsk gastroenterologi. 

Lungemedicinsk Afdeling beskæftiger sig med diagnostik og behandling samt rehabilitering af lidelser i lunger, bronkier, mediastinum og lungehinder.

På det lungemedicinske afsnit i Slagelse koncentreres indsatsen i sengeafdelingen/lungeambulatorium om akutte lungemedicinske tilstande med respiratorisk insufficiens, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), emfysem, astma bronchiale samt patienter indlagt med infektiøse lungesygdomme (pneumoni og kroniske lungeinfektioner).  I Slagelse findes desuden KOL ambulatorium med mulighed for spirometri inklusiv reversibilitetstest. 

På det lungemedicinske afsnit i Næstved (hører organisatorisk under Slagelse) ligger Infiltratenheden, der har ansvaret for udredning og behandling af lungecancer samt andre lungemedicinske sygdomme. I Næstved fortages udredning og behandling af sygdomme med allergi samt fortages udvidet lungefunktions-undersøgelse i ambulant regi.

I det medicinsk gastroenterologiske speciale udredes patienter med sygdomme i spiserør og mave- tarmkanal samt lever og galdeveje. Specialet udreder og behandler patienter med kronisk inflammatoriske tarm- og ulcus sygdomme, mavesmerter og afføringsforstyrrelse herunder malignitetsudredning samt anæmiudredning på hovedfunktionsniveau. 

Specialet hepatologiske opgaver domineres af udredningen og behandling af patienter med cirrhosis hepatis, hepatitis, spiral hepatitis og autonome leversygdomme.

Der udføres et stort antal gastroskopier, sigmoideoskopier, koloskopier, leverbiopsier og kapselendoskopi og der er hertil ud over den ambulante virksomhed tilknyttet et sengeafsnit på 20 senge.

Medicinsk Afdeling 2

Medicinsk Afdeling 2 indeholder specialerne kardiologi og endokrinologi. 

Medicinsk Afdeling 2 dækker både matriklerne i Slagelse og Næstved, og består af akutfunktion, sengeafsnit og ambulatoriefunktion i Slagelse,  samt ambulatoriefunkion for både endokrinologi og kardiologi i Næstved.

Hjerteafdelingen er et dobbeltafsnit med 48 senge, der modtager akutte patienter dels via akutmodtagelsen dels AKS-patienter direkte på afdelingen. Det er således et travlt afsnit med et stort patient-flow.

Der er en yngre læge, "huslægen", tilknyttet afsnittet hele døgnet (delt i 2) samt en kardiologisk bagvagt frem til kl. 21. Herefter er bagvagten på tilkald fra bolig. Medicinsk bagvagt er i tilstedeværelsesvagt hele døgnet  og håndterer de ikke-kardiologisk spørgsmål og problemstillinger fra huslægen i vagten.

Det endokrinologiske sengeafsnit - Hormonafsnittet - har 8 senge aktuelt. Udover specialepatienter (f.eks.: hypercalæmi, hyponatriæmi, diabetisk ketaacidose fase 2) er en række andre interne medicinske patienter/diagnoser tilknyttet afsnittet bl.a. rosen, akut opstået nyrepåvirkning osv. Derudover modtages balndedeinterne-medicinske patienter. 

Huslægen er ansvarlig for Hormonafsnittet også i vagten - men opholder sig primært på Hjerteafdelingen.

For begge specialer gælder, at der er en stor ambulatoriefunktion. 

I Næsteved udføres der hjerte CT-skanninger og myocardie-scintigrafier, foruden en bred kardiologisk ambulant virksomhed inklusiv selvstændige sygeplejerske-ambulatorier for hjertesvigt- og arterieflimmerpatienter. 

I Slagelse laves dagligt mange ekkokardiografier både af læge, men også af specialuddannede ekkoteknikere. Transeosofageal ekko (TEE) udføres også i Slagelse.

Endokrinologisk ambulatorium i både Næstved og Slagelse har patienter i insulin-pumpebehandling. 

Vi har mange patienter med thyroidea-lidelser og udreder aller former for endokrinologiske sygdomme. Vi har mange selvstændigt arbejdende diabetessygeplejersker på begge matrikler, selvstændig fundusfoto sygeplejerske og DEXA-skannings klinik. 

Enhed for Tværfaglig Udrediing og Behandling -ETUB - ligger i Næstved. ETUB fungerer dels som et diagnostisk center, dels som tovholder for patienter med forløb i mange specialer på flere af regionens sygehuse, dels som en for medicinsk daghospital. Der er en specialeansvarlig overlæge samt flere sygeplejersker fast tilknyttet ETUB. Yngre læger har mulighed for at få dagsfunktion her efter ønske. 

Som KBU-læge i Medicin 2, vil man få vagtfunktion som huslæge (08.15-16.30, 16.30-08.15), stuegangsfunktion på begge sengeafsnit samt mulighed for at følge med enkelte dage i ambulatorier. 

Der er morgenkonference dagligt mellem kl. 08.15-09.00, som indeholder referat fra vagten og undervisning 4 dage om ugen fra kl. 08.30-09.00, hvor både yngre og senior læger underviser. 

 Medicinsk Afdeling 3

 Medicinsk Afdeling 3 – Geriatrisk afsnit på Slagelse Sygehus råder over 42 senge fordelt på 2 sengeafsnit, Ambulatorium med bl.a. faldudredning samt hukommelsesklinik med demensudredning.

I de geriatriske senge ligger der medicinsk geriatriske patienter som er kendetegnet ved indlæggelseskrævende akut sygdom, høj alder, aktiv multimorbiditet, (truende) funktionstab samt skrøbelighed. Disse patienter modtages direkte fra vores akutafdeling.

Vi har på det ene afsnit herudover ortogeriatri, hos os defineret som +65 årige med hoftenær femur fraktur der skal opereres, disse patienter passe i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne samt Fase II apoplexi patienter der overflyttes fra neurovaskulært afsnit i Roskilde til videre genoptræning.

Vi har tilstedeværelses vagter alle ugens dage til kl 21, herefter passes vores patienter af medicinsk mellemvagt.

 Vi er ca 12 læger, heraf 9 speciallæger og pt 2 HU læger.
 

Vi prioritere et godt arbejdsmiljø højt, og vores konferencer har et højt fagligt indhold.

Vi arbejder tværfagligt og tvær sektorielt.

Arbejdet vil primært vare stuegang med varetagelse af både akut opstået sygdom, overblik over kroniske lidelser og rehabilitering samt ikke mindst at sikre gode udskrivelser af komplekse patienter.​


Klinisk basisuddannelse - Kirurgisk Afdeling

Kirurgisk afdeling i Slagelse er funktionsmæssigt opdelt i et øvre/akut/børne team, et colorectalt team og et endoskopi team. Afdelingen beskæftiger 24 speciallæger, 22 uddannelses-/yngre læger. Derudover bidrager afdelingen til forskning i kirurgiske lidelser, ved t beskæftige 4 phd. studerende og 2 forskningsansvarlige overlæger. Der er 31 sengepladser på en stor sengeafdeling, 7 kirurgiske senge i Akutafdelingen og en stor ambulant operativ og endoskopisk produktion.
 
Vagtbemandingen på kirurgisk afdeling er firdelt, med tre tilstedeværelsesvagter (for-, mellem- og bagvagt) og en overlægevagt med tilkald hjemmefra.

Som a​nsat KBU-læge i Kirurgisk afdeling vil du:

 • I dagtid blandt andet passe planlægningsambulatorium, hvor du optager journal og planlægger indlæggelse/behandling/operation i samråd med speciallæge. Andre dage vil du gå stuegang på sengeafdelingen sammen med speciallæger. Endelig vil du også ind imellem være på operationsgangen som assistent, hvor der vil være mulighed for oplæring i basale kirurgiske teknikker som at sy hud, incidere abscesser og lignende.
 • Altid have mulighed for at være med på andre funktioner, f.eks. endoskopi afsnittet, MDT konferencer, mm. når tiden tillader det.
 • Til konferencer fremlægge evt. akutte dårlige patienter fra vagten, når det får betydning for stuegang eller dagens aktiviteter i øvrigt.
 • Deltage i og bidrage til den ugentlige undervisning/journalclub.
 • Hvis du er interesseret, få mulighed for at komme i gang med forskning. 
Vi forventer af dig at du udviser interesse og ansvarlighed, og at du tager ansvar for egen læring.

Klinisk basisuddannelse - Ortopædkirurgisk Afdeling

På ortopædkirurgisk afdeling i Slagelse behandles traumatologiske patienter, sårpatienter i et stort tværfagligt sårcenter, og akutte og elektive håndkirurgiske patienter (regionsfunktion).

Ortopædkirurgisk afdeling er en stor afdeling med funktion på to matrikler henholdsvis på Slagelse og Næstved sygehus, men som KBU-læge vil man som udgangspunkt kun have funktion på Slagelse sygehus.
 

Ortopædkirurgisk afdeling er ikke ansvarlig for akutafdelingen, men har det lægefaglige og uddannelsesmæssige ansvar i skadestuen, hvorigennem vi får de fleste af vores patienter.

Lægegruppen i Slagelse består af 18 speciallæger og cirka 28 læger under uddannelse (HU, intro- og blokstilling, uklassificeret samt 10 KBU'er).

Vi råder over 20 senge i vores stamafdeling, herudover ansvar for et varierende antal patienter med alder 65+ indlagt på ortogeriatrisk afdeling opereret for hoftenær fraktur.

Vagtberedskabet i ortopædkirurgisk afdeling består pr. 1/1-2022 af 3 læger i døgnvagt. Henholdsvis en bagvagt og 2 mellemvagter. Håndkirurg kun i dagvagt samt beredskabsvagt i weekend.

Afdelingen lægger stor vægt på uddannelse og der vil være mulighed for at opøve kirurgiske færdigheder og andre relevante kompetencer.

Som KBU-læge i ortopædkirurgisk afdeling vil du:

 • Som udgangspunkt fra start af ansættelsen lære modtagelsen og behandlingen af den akutte patient i skadestuen sammen med vagthavende mellemvagt/skadevagt
 • Indgå primært i skadestuearbejdet men i dagtid ligeledes superviseret stuegang og ambulant funktion samt være med til traumemodtagelsen. På sigt forventes egentlig vagtfunktion med 2 skiftet vagt i hhv. dag-tid og aften-nat
 • Få mulighed for at være assistent/operatør på operationsgangen med oplæring i basale kirurgiske færdigheder (sutur teknik, hudincision, reposition og osteosyntese)
 • Skulle deltage i den planlagte undervisning på afdelingen og bidrage yderligere til det i forvejen rare uddannelses- og læringsmiljø på afdelingen
 • Kunne forvente en god tone, mulighed for fordybelse og stor indsats for vidensdeling
 • Få mulighed for at opstarte/deltage i forskningsaktivitet under kyndig vejledning​


Ansættelsesforhold

Løn

Vi kan tilbyde dig ansættelse under yngre lægers overenskomst suppleret med lokalt løntillæg. Kompetencetillæg, hvis du har særlige kvalifikationer. Funktionstillæg (uddannelsesassisterende yngre læge, patienttransport, student med på vagt, m.m.).

Kurser
Der er mulighed for, via lokal kursuspulje, at søge kurser udover de obligatoriske kurser.


Kontaktpersoner
 

Akutafdelingen, Slagelse Sygehus
Uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Guterbaum
Tlf.: 93 56 76 29, E-post: thjg@regionsjaelland.dk

Medicinsk Afdeling 1, Slagelse Sygehus

Uddannelsesansvarlig overlæge Natalia Pedersen
Tlf.: 21 51 71 19, E-post: nkp@regionsjaelland.dk​

Medicinsk Afdeling 2, Slagelse Sygehus
Uddannelsesansvarlig overlæge Judith Kolovics
Tlf.: 93 57 71 68, E-post: juko@regionsjaelland.dk
 
Medicinsk Afdeling 3, Slagelse Sygehus
Uddannelsesansvarlig overlæge Annette Højmann Hansen
Tlf.: 53 63 98 73, E-post: ahhan@regionsjaelland.dk​ 
 

Kirurgisk Afdeling 
Uddannelsesansvarlig overlæge Pierre Maina
Tlf.: 20 58 44 07, E-post: pier@regionsjaelland.dk 

Ortopædkirurgisk Afdeling 
Uddannelsesansvarlig overlæge Mads Tetens Vinding
Tlf.: 29 25 60 88, E-post: mtvi@regionsjaelland.dk

Yngre Lægers Videreuddannelse, Sygehusledelsens Administration
Uddannelseskonsulent Anette Sørensen
Tlf. 93 57 03 44, E-post: anesor@regionsjaelland.dk
Oprettet
25.02.22
Opdateret
25.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø 

Send mail​

Følg os på LinkedIn​​​​
 

 Læs mere om KBU på