Søg
 

Fælles database

Broen til Bedre Sundhed har udviklet en database, der samler data på tværs af sektorer

Broen til Bedre Sundhed har udviklet en fælles database, der samler sociale og sundhedsøkonomiske data på tværs af sektorgrænser, fagområder og politiske skel.

Det er et unikt styringsværktøj, der kan levere overblik, sætte retning og skabe mere sammenhængende sygdomsforløb.

Læs artikel om databasen her:

Data på tværs.pdfData på tværs.pdf

Al information et sted

Hver dag bliver et væld af information samlet i en bred vifte af
IT-systemer overalt i vores social- og sundhedsvæsen. Fra kommune
og almen praksis til sygehus og psykiatri.

Metoden er ofte forskellig fra sted til sted, men de har det til fælles,
at de alle benytter borgernes CPR-nummer som udgangspunkt.
Det gør det muligt, at samle økonomiske data fra borgernes forbrug
af ydelser i både kommune, region og almen praksis ét sted.

Med en større datagennemsigtighed og et mere fælles billede på
tværs som resultat.

Det er et unikt ledelsesredskab, som ikke kræver ekstra i den enkelte medarbejders hverdag, men gør det muligt at foretage store sundhedsøkonomiske analyser, identificere tunge poster og analysere, hvorvidt vi bruger de samlede ressourcer mest optimalt.
På tværs af både organisatoriske, økonomiske og datamæssige siloskel.


Men er det lovligt?

Projektet er godkendt af Datatilsynet primo 2016. Men vi indhenter selvsagt  kun data om borgernes forbrug af ydelser, ikke om deres helbred eller andre journaloplysninger.

Vi kan desuden kun bruge databasen til statistik på store populationer, ikke til sagsbehandling på individniveau. Vi arbejder f.eks. altid med data på alle borgere i de to kommuner, også selvom det ofte kun er en mindre gruppe, der er i fokus.

Den nye database er desuden udviklet i et set-up, der gør det muligt at holde den opdateret. Vi har afsøgt partnerskabets organisationer
for relevante data og har i samarbejde med eksperter indenfor
sundhedsøkonomisk analyse sikret en omfattende systematik for
relevant brug af datatræk.


Hvad kan det føre til?

Vores erfaring indtil nu har vist, at der generelt mangler viden om
hvilke data, der bliver indsamlet, hvor og hvornår. Ikke blot på
tværs af vores organisationer, men også internt i den enkelte
kommune eller region, hvor der ofte er mange IT-systemer i spil.
Det overblik kan vi skabe nu.

Med den nye database har vi samtidig fået et grundlag for at lave
tværsektorielle analyser, der kan vise et samlet ressourcetræk for
alle organisationer. Ikke blot for hver organisation for sig. Det gør det muligt at måle sammenhænge mellem intervention og effekt, også på tværs. Så vi f.eks. kan se, hvordan en indsats et sted, kan få af konsekvenser for både opgaver, ressourcer og økonomi et andet sted.

For den enkelte borger, kan den nye database betyde, at vi er i
stand til at udvikle og tilpasse en række indsatser, der kan skabe
mere sammenhængende forløb. På tværs af aktører. Og med en
større kvalitet og en bedre effekt af den enkelte behandling som
resultat. En fordel for især sårbare borgere, der ofte bevæger sig
på tværs i vores social- og sundhedssystem.

Vores arbejde med den fælles database er desuden en model,
der kan bane en ny vej frem. Både for os og som inspiration til andre
kommuner og regioner. Det er en model, der let kan udvikles
og tilpasses lokale forhold.

For mere info:

Ditte Rasmussen, Region Sjælland: 24 41 82 14
Trine Mosegaard Albretsen, Lolland Kommune: 54 67 66 47
Martin Hemmingsen, Guldborgsund Kommune: 54 73 18 77 


Fakta:


Databasen dækker alle borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner
pr. 1. januar 2015. Den bygger på:

Regionale data:
• Brug af sygehuse
• Planlagt/akut kørsel
• Tilskud til medicin

Kommunale data:
• Rehabilitering og genoptræning
• Hjemmehjælp
• Plejehjem
• Hjælpemidler
• Overførselsindkomster
• Data fra jobcenter

Hvad må vi?

Det er tilladt at samkøre data via CPR, og udarbejde statistik,
analyser og evalueringer til brug for projekter og indsatser.

Hvad må vi ikke?

Det er ikke tilladt at foretage personlig sagsbehandling eller at
udlevere data på tværs i vores partnerskab, uden forudgående
tilladelse.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=aedc67d3cfd9364b5132af59df3f3bda&source=embed&photo%5fid=37262096">

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.16
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.