Søg
 

Mål

Broen til Bedre Sundhed arbejder med et omfattende målhierarki, der styrer Broens indsatser

Broen til Bedre Sundhed arbejder med udgangspunkt i mål. Alle indsatser, initiativer og projekter bliver styret og sat i værk, med henblik på, at vi samlet set kan nå de mål, der er sat. 

Vi arbejder derfor ud fra et omfattende målhierarki. Fra det øverste niveau - med et fælles overordnet mål, de tre triple-aim mål og en række programmål - til det næste niveau, hvor der er mål for alle indsatsområder. 
Se princippet her eller download vores metodebeskrivelse her: Broens metode

 
Vi evaluerer og følger op løbende. Ikke mindst i vores Ledelsesrapport. Det kan du se her: Ledelsesrapport


Niveau 1: Overordnet mål, triple-aim og programmål

Forbedre befolkningens sundhedstilstand: 

 • Middellevetid
 • Selvvurderet helbred
 • Trivsel
 • Uddannelse
 • Diabetes

Øge den patientoplevede kvalitet:

 • Sikkerhed
 • Lighed
 • Klinisk effektivitet
 • Patienttilfredshed
 • Omkomstningseffektivtet
 • Tilgængelighed

Sundere økonomi:

 • Forebyggelige indlæggelser
 • Komplikationer til diabetes
 • Andel på overførselsindkomst 
 • Kommunale sundhedsudgifter pr. borger


Niveau 2: Mål for indsatser
 

Fremtidens voksne

 • Tidlig opsporing af risikogravide, udsatte forældre og børn i risikofamilier.
 • Sikre forudsætningerne for børn og unges sociale, kognitive og faglige læring.
 • 95% af en ungdomsårgang skal opnå en ungdomsuddannelse i 2030.
 • Lolland-Falsters børn skal være både fysisk og mentalt sunde.
 • Systematisk opsporing af risikofamilier og udsatte børnefamilier.
 • Antallet af risikogravide kortlægges og halveres inden 2030.
 • Antallet af bekymringssager øges inden 2020.
 • Øget opmærksomhed på udsatte børns tarv.
 • 95% af alle børn opfylder de forventede milepæle ved ind- og udskoling i 2030.
 • Andelen af bekymringssager, der fører til foranstaltninger, øges inden 2020.
 • Fravær blandt børn og unge i skolen skal reduceres med 5% inden 2020.
 • 20% færre rygere i 9. klasse inden 2020.
 • Antal overvægtige børn ved ind- og udskoling reduceres med 20% inden 2020.
 • 75% af alle børn og unge er idrætsaktive og 50% er medlem af den etablerede idræt inden 2025.
 • Der skal være velfungerende overgange, så børn og ungegruppen bliver støttet bedst muligt, fra undfangelse til afsluttet ungdomsuddannelse.
 • God trivsel for alle elever i grundskolen. Andelen af elever, som angiver at trives i grundskolen (9. klasse) er på det nationale niveau i 2030.
   

Sundt erhverv

 • Andelen af sygedagpengemodtagere skal reduceres, så det ligger under det nationale niveau inden 2020.
 • Inden 2020 skal andelen af kontanthjælpsmodtagere udgøre mindre end 4% af befolkningen mellem 20 og 69 år på Lolland-Falster.
 • Antallet af arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme pr. 1000 borger skal nedbringes med 20% inden 2020.
 • Selvoplevet stress skal reduceres, så det svarer til det nationale niveau inden 2022.
 • Andelen af sygemeldte som bliver delvist raskmeldt, og dermed kan arbejde, skal være på landsgennemsnittet inden 2020.

Kronikerindsats

 • Andelen af akutte indlæggelser relateret til KOL, diabetes og hjertekarsygdom skal reduceres med 20%.
 • Der skal opspores 30% flere med KOL, 20% flere med diabetes og 20% flere med hjertekarsygdom inden 2020.
 • Der skal være 20% flere selvhjulpne ældre over 70 år inden 2020.


Lige adgang til sundhedstilbud

 • Alle ydernumre skal være besat indenfor to år.
 • Ventetid til næste 3. ledige kontrol skal reduceres.
 • Ingen vakante speciallægestillinger på sygehus og i psykiatri indenfor fem år.
 • Inden for to år implementeres tre alternative arbejdsgange/tekniske løsninger, der fremmer lige adgang til sundhedsydelser.
 • Antallet af uddannelsesstillinger skal øges med 50% inden 2020.
   

Hensigtsmæssige akutforløb

 • Antallet af akutindlæggelser, som kunne have været forebygget gennem tidlig indsats, skal reduceres med 20%.
 • Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser skal reduceres med 20%.
 • Uhensigtsmæssige akutindlæggelser relateret til alkohol eller andet misbrug skal reduceres med 30%. 

Se de enkelte indsatsområder her:

Indsatsområder

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.05.17
Opdateret
27.01.20
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.